WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, аудит та аналіз продукції власного виробництва - Дипломна робота

Облік, аудит та аналіз продукції власного виробництва - Дипломна робота

товарного концентрату , що становить 108,6% до рівня минулого року. Загальна сума вартості поставленої продукції становить 49,6 млн.грн. Всі розрахунки проведені в грошовій формі, бартер виключений.
Комбінат експортував продукцію власного виробництва до країн далекого зарубіжжя в кількості 89 257 метричних тон на загальну суму 39,7 млн.грн. , або у валюті контрактів - 7,3 млн. доларів США. Всі розрахунки проведені в грошовій формі.
Імпорт в цілому по року становить 3,5 млн.грн. (0,64 млн. доларів США) і складає закупки обладнання , матеріалів та запчастин.
Експорт продукції інших підприємств - пігментного двоокису титану, комбінат здійснив на суму 12,3 млн.грн. (2,3 млн. доларів США). Всі розрахунки проведені в грошовій формі.
В цілому за рік питома вага експорту та імпорту складає відповідно 93,7% та 6,3%. Таке співвідношення свідчить про те, що на комбінаті проводиться політика залучення фінансових ресурсів за рахунок реалізації власної продукції з одночасним розвитком кооперації із вітчизняними виробниками товарів та послуг, необхідних для потреб комбінату.
Постачання ільменітового концентрату в 2001 році (тис. тон. (метричні/товар))

Споживачі
1999 рік
2000 рік
2001/2000 %
По контракту
Всього
1
ВАТ "Сумихімпром"
41,088
41,688
42,950
57,195
58,0
59,552
104
2
ДАТ "Титан"
62,177
61,0
69,972
86,720
83,0
96,750
112
3
"АВТ", Австрія
44,224
53,0
51,798
60,690
73,0
71,366
118
4
"Пенвуд Технолоджі" США
56,706
40,0
37,459
81,394
55,0
54,065
66
5
"Титаніум Ресурс", США
1,321
~
-
-
1,909
~
-
-
6
Інші
2,916
1,5
1,323
4,0
2,06
1,814
45
Всього:
208,432
197,188
203,502
291,908
271,06
283,547
97
Фінанси підприємства.
Фінансовий стан підприємства характеризується стабільністю. Кредиторська заборгованість на 01.01.2001 року становить 22023 тис. грн., в тому числі:
- по внутрішньогосподарським операціям ( баланс спільної діяльності 13098тис.грн);
- заробітна плата за грудень - 522тис. грн;
- соціальні податки -163тис. грн;
- платежі в бюджет -470тис.грн.;
- заборгованість по позикам Мінпрому становить -55 тис. грн.,
(для порівняння на 01.01.1999 року -113 тис. грн., на 01.01.2002 року 84 тис.
грн.), з них реструктуризовано на п'ять років 55 тис. грн.;
- за товари роботи і послуги -20597 тис. грн., в тому числі по спільній діяльності 13098тис.грн.,
Стабільне фінансове становище пояснюється скороченням розрахунків за поставлену продукцію основних споживачів та наданню переваги розрахункам в грошовій формі- 93 тис. грн.,
по векселям виданим інші -177 тис. грн.
При цьому є велика сума дебіторської заборгованості в розмірі 18685 тис. грн., з якої по основним споживачам в сумі 17456тис. грн. В тому числі:
- ВАТ "Сумихімпром" -629тис. грн.,
- АВТ. Австрія -2353тис.грн.,
- СП "ЕЛМАК" -3267тис. грн.,
- Північна ГРЕ (електроенергія 224 тис. грн.,
- ЗАТ'Спіка" -1005тис. грн.,
- ІршанськеДКП -593 тис. грн.,
- Інші -10614 тис. грн.
По дебіторській заборгованості є безнадійна на суму 27 тис. грн., з якої прийняті рішення Арбітражного суду.
В 2001 році балансовий прибуток становить 36 160тис. грн., з якого 6375 тис. грн., прибуток від спільної діяльності .
В 2001 році проведено розподіл 8256тис грн., прибутку від спільної діяльності за 1999 рік .
Прибуток що підлягає оподаткуванню становить 23069 тис.грн., в тому числі від спільної діяльності 3119 тис. грн. Податок на прибуток - 7261тис. грн. Чистий прибуток-18927 тис. грн в тому числі від спільної діяльності 3119 тис.грн.
Бухгалтерський облік та звітність.
Відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року № 1996 та наказу по ДП "Іршанський ДГЗК" "Про облікову політику" № 361 від 11.12.2000 року на підприємстві було встановлено наступні принципи і методи бухгалтерського обліку , які використовувалися для складання фінансової звітності і формували облікову політику в 2000 році.
Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку на підприємстві створено центральну бухгалтерію під керівництвом головного бухгалтера. Бухгалтерський облік ведеться по журнально-ордерній формі. Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. Інформація що міститься у прийнятих до обліку первинних документах систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку шляхом подвійного запису іх на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського обліку.
Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності на підприємстві було проведено інвентаризація активів та зобов'язань станом на 01.10.2001року та на 01.11.2001 року. Відомість результатів додається до річного звіту. Відповідно до П(С)БО 7 "Основні засоби" підприємством обрано метод нарахування амортизації визначений в податковому законодавстві. Вартісна ознака предметів що відносяться до малоцінних необоротних матеріальних активів прийнята в розмірі 500грн. Бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться за групою "Авторське та суміжні з ними права". Відповідно до П(С)БО 8 "Нематеріальні активи" підприємством обрано прямолінійний метод нарахування амортизації, при цьому ліквідаційну вартість прирівнюється до нуля.
Первісна вартість запасів визначається відповідно до П(С)БО 9 "Запаси". При вибутті запасів підприємством застосовується метод ФІФО. Вартість МШП, що передані в експлуатацію, списується з балансу з подальшою організацією оперативного кількісного обліку по відповідним особам протягом терміну їх фактичного використання. Відповідно до П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість" поточна дебіторська заборгованість за продукцію, роботи, послуги включається до підсумку балансу за реалізаційною вартістю. Резерв сумнівних боргів на підприємствіне створені. Доход визнається на дату відвантаження продукції і оцінюється до вимог П(С)БО 15"Доход".
ГАК "Украинские полиметаллы" Дочернее предприятие "Иршанский ГГОК"
СВОД ОСНОВНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ за 2001 год
Форма № 1 - БП
Показатели Ед.
изм. 2001 г.
по бизнес-
плану по плану факт % к
бизнес плану %
к плану
1. Объем товарной продукции в действующих ценах тыс.
грн 82200 92650 97593,5 118,7 105,3
2. Выручка от реализации (без НДС и акцизов) - всего -"- 83500 91345 95196,7 114,0 104,2
в том числе:
2.1. основной продукции -"- 82785,1 90473,4 93627,8 113,1 103,5
2.1.1. из нее - по бартерным расчетам -"- -- 1174,1 1174,1 100,0
2.1.2. из нее - экспортная -"- 23922,4 34092 34092,0 142,5 100,0
2.2. побочной продукции -"- -- -- --
2.3. работ,

 
 

Цікаве

Загрузка...