WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Відповіді на питання до державного іспиту “Контроль і ревізія” - Реферат

Відповіді на питання до державного іспиту “Контроль і ревізія” - Реферат

коштів цільового призначення, що отримані на здійснення певних заходів, а за дебетом перевіряють правильність і цільове призначення використання коштів цільового призначення.
№ _67_ АУДИТ ПОКАЗНИКІВ ЗВІТНОСТІ
Бухгалтерська звітність є системою узагальнених показників, що характеризують підсумки фінансово-господарської діяльності підприємства протягом звітного періоду (місяця, кварталу, року). Вона складається шляхом підрахунку, групування і спеціальної обробки даних поточного бухгалтерського обліку і є завершальною його стадією.
Починається аудит з перевірки свідоцтва про державну реєстрацію. Передумовою реєстрації підприємств є підготовка і подання до державних органів установчих документів (статут і установча угода між засновниками). Спочатку встановлюється наявність установчих документів, потім перевіряється відповідність цих документів вимогам чинного законодавства. Статут і угода мають бути прошиті і затверджені печаткою органу реєстрації, а підписи засновників завірені нотаріально.
Метою аудиту показників фінансової звітності є висловлення аудитором висновку про те, що фінансова звітність за всіма суттєвими аспектами відповідає інструкціям, які регламентують порядок підготовки і представлення фінансової звітності.
Перевірка фінансової звітності включає: перевірку правильності складання балансу; перевірку правильності складання Звіту про фінансові результати; Звіту про рух грошових коштів; Звіту про власний капітал; перевірку узгодженості показників форм річної бухгалтерської звітності; перевірку Головної книги (інших реєстрів бухгалтерського обліку); перевірку відповідності оборотів і залишків по всіх журналах та відомостях синтетичного обліку з даними Головної книги.
Завдання аудитора під час перевірки фінансової звітності полягає
o дослідити достовірність та відповідність записів даним Головної |книги и та реєстрів аналітичного обліку
o прослідкувати за своєчасністю здачі бухгалтерської звітності до відповідних державних органів
o вивчити взаємоузгодженість показників звітності підприємства
o порівняти дані річної фінансової звітності з даними квартальної і юточної фінансової звітності
o оцінити можливість постійного функціонування підприємства
o оцінити вплив подій, що відбулися, на фінансову звітність та їх зображення в звітності.
Під час перевірки фінансової звітності застосовуються прийоми документального контролю. Звітність при цьому підлягає перевірці за формою, аналітичній перевірці і перевірці за змістом. Проводячи формальну перевірку, аудитор повинен впевнитись у повному розкритті інформації в звітності. Вона полягає у візуальній перевірці записів всіх реквізитів звітності.
Перевірка балансу відбувається у наступній послідовності: перевірка тотожності показників, що містяться, у балансі тареєстрах бухгалтерського обліку. Перевірка відбувається по кожній формі звітності окремо шляхом порівняння показників, що містяться у відповідній формі, із залишками та оборотами по рахунках Головної книги і реєстрів обліку.
Після цього відбувається перевірка відображення всіх активів і пасивів підприємства в повному обсязі та вивчення їх протягом року відповідно до прийнятої облікової політики. Перевірка передбачає встановлення дотримання підприємством протягом звітного року методів оцінки, обраних ним на
початку звітного періоду.
Під час встановлення реального існування відображених в балансі активів і пасивів, аудитор повинен переконатися в реальному існуванні, наявності конкретних видів, найменування матеріальних запасів, які в сукупності відображені в балансі.
Аудитор повинен перевірити дотримання підприємством обраної облікової політики, а також безперервності його функціонування, продовження процесу виробництва при даному рівні матеріальних запасів, грошових коштів, власного капіталу тощо.
№ _68_ Контроль фінансового стану підприємства.
Фінансовий стан підприємства - це його активи і пасиви, що відображають наявність і розміщення ресурсів на певну дату.
Контроль фінансового стану підприємства починається з визначення платоспроможності підприємства.
Платоспроможність підприємства - це можливість у практичній ситуації, що склалося, погасити всі свої зобов'язання перед контрагентами (банками, акціонерами). До платоспроможних відносяться підприємства, у яких сума поточних активів більша або рівна його зовнішній заборгованості.
Платоспроможність підприємства залежить від ліквідності балансу, тому основним джерелом контролю і є бухгалтерський баланс.
Ліквідність балансу - одна з найважливіших умов стійкого фінансування стану підприємства і означає спроможність оборотних коштів перетвориться у грошову готівку для оплати у відповідні сторони своїх зобов'язань а також непередбачених боргів.
Послідовність розміщення активів за ліквідністю:
" гроші в касі і на рахунку в банку;
" цінні папери;
" дебіторська заборгованість;
" матеріально-виробничі запаси;
" основні засоби, нематеріальні активи, інвестиції.
При проведенні контролю перш за все необхідно звернути увагу на зміну валюти (підсумку) балансу. Зростання валюти балансу є позитивним показником, але у випадках, коли це зростання відбувається не за рахунок збільшення боргових зобов'язань, а в наслідок збільшення власного капіталу. Негативним явищем в балансі є зростання дебіторської і кредиторської заборгованості звітного періоду.
Коефіцієнт ліквідності активів:
Назва показника Рахунки Пояснення
Коефіцієнт фінансової незалежності Кф.н = (РІП + РІІП + VП)/підсумок ПБ - характеризує незалежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування, чим вище значення цього коефіцієнта, тим кращий фінансовий стан. Значення коефіцієнта фінансової незалежності неповинне бути менше 0,5
Коефіцієнт розрахункової платоспроможності Кр.п = оборотні активи / поточні зобов'язання - визначається відношенням загальної суми оборотних активів та витрат майбутніх періодів до загальної суми зобов'язань та доходів майбутніх періодів. Він повинен бути вищим за коефіцієнт грошової платоспроможності
Коефіцієнт грошової платоспроможності Кг.п = (поточні фінінвестиції + грошові кошти) / (ІV, П + V, П) - визначається відношенням суми залишків грошових коштів, їх еквівалентів та поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань. Значення цього коефіцієнта повинно бути в межах 0.2 - 0.35
Коефіцієнт ліквідності платоспроможності Кл.п. = (РІІА + РІІІА) / (РІІІП + РІVП + РVП) - визначається відношенням загальної суми оборотних активів та витрат майбутніх періодів. Характеризує здатність підприємства погасити всі свої зобов'язання і повинен перевищувати

 
 

Цікаве

Загрузка...