WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Відповіді на питання до державного іспиту “Контроль і ревізія” - Реферат

Відповіді на питання до державного іспиту “Контроль і ревізія” - Реферат

рахунках:
70,791,90,91,92,93.
o взаємоузгодженість показників звіту про фінансові результати з даними залишків і оборотів за відповідними рахунками (субрахунками) у Головній книзі.
o особливості методики визначення величини фінансового результату (за видами діяльності підприємства шляхом зіставлення відповідних сум доходів і витрат);
o Оцінка доцільності й обгрунтованості обраних підприємством методів обліку, які обумовлені його обліковою політикою і впливають на величину фінансового результату.
o правильність відображення в обліку і звітності доходів і витрат згідно з П(С)БО 15 "Дохід" і П(С)БО 16;"Витрати" за наступними критеріями:
- повнота відображення: чи враховані всі доходи і витрати;
- приналежність: чи дійсно відбиті доходи і витрати належать до господарських операцій даною підприємства,
- оцінка: чи дійсно доходи і витрати оцінювалися згідно з оголошеною обліковою політикою на прийнятній основі з дотриманням принципу наступності;
- об'єктивність відображення: чи об'єктивно відображені доходи і витрати
Здійснюючи перевірку господарських операцій з формування доходів, витрат і фінансових результатів за видами діяльності підприємства, ревізор повинен переконатися в тому, що:
1. Всі операції враховані.
2. Всі операції правильно враховані й оформлені:
- враховані у належному фінансовому періоді;
- правильно підраховані;
- враховані на відповідному рахунку (субрахунку);
- правильно оформлені в Звіті про фінансові результати.
3. Усі враховані операції є дійсними.
№ _64_ Оцінка системи внутрішнього контролю
В економному і раціональному використанні матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, зміцнені госпрозрахунку важлива роль належить внутрішньогосподарському контролю.
Функція внутрішньогосподарського контролю полягає у оперативному інформуванні керівництва підприємства про нераціональні витрати сировини, матеріалів, наявність браку продукції, розкрадання цінностей тощо, тому стан внутрішньогосподарського контролю є об'єктом ревізії. При цьому ревізор користується Законом України "Про підприємництво", Законом України "Про підприємство", Законом України "Про контрольно-ревізійну службу", а також іншими нормативними актами, що стосуються інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, розрахунків, грошових коштів, касових і банківських операцій та інше.
Робота щодо забезпечення збереження суспільної власності на підприємстві полягає не тільки в тому, щоб створити умови, які унеможливили б крадіжки і зловживання, а також недопустимості безгосподарності і марнотратства у зберіганні і витрачанні матеріальних і фінансових ресурсів. Виконання цих функцій покладається на внутрішньогосподарський контроль. Організація внутрішньогосподарського контролю покладена на керівника і головного бухгалтера підприємства. Здійснюється він безперервно працівниками підприємства відповідно до річного плану, складеного головним бухгалтером і затвердженому керівництвом підприємства, в якому плануєтьсяперевірка:
" трудової дисципліни і використання робочого часу працівниками;
" місць зберігання грошових і матеріальних цінностей;
" документування господарських операцій;
" продукції в місцях її виробництва;
" норм і нормативів витрачання ресурсів;
" використання обладнання, виробничих площ тощо.
Важливим напрямом ревізії є перевірка стану інвентаризаційної роботи на підприємстві. Перевіряючи виконання плану проведення інвентаризацій, ревізор встановлює:
" чи правильно визначено склад постійно діючої інвентаризаційної комісії і чи затверджений він наказом керівника підприємства;
" чи своєчасно результати інвентаризації відображаються в обліку;
" чи розглядає особисто керівник підприємства матеріали інвентаризації не пізніше десятиденного терміну після її завершення;
" наскільки повно охоплені структурні підрозділи контролем;
" які рішення прийнято за його результатами.
Ревізор перевіряє за даними бухгалтерського обліку нестачу і втрати від псування цінностей по рахунку 947:чи в повному обсязі вони відображені; як списані результати згідно рішень центральної інвентаризаційної комісії, затверджених керівником підприємства (на витрати виробництва і обігу, нарахування на матеріально-відповідальних осіб, на результати фінансово-господарської діяльності).
Ревізор, користуючись документальними методичними прийомами, досліджує ці операції і складає свої висновки. Використовує ревізор також дані аналітичного і синтетичного обліку по рахунках "Розрахунки з персоналом по інших операціях" 375, "Розрахунки по відшкодуванню матеріальних збитків" 374, "Розрахунки по претензіях" 377, Розрахунки з різними дебіторами".
Своєчасність проведення внутрішнього контролю визначається зіставленням дати за планом і часом їх здійснення, зазначеного у актах, кількість ревізій встановлюється за поданими актами. Ревізор також виясняє, чи розглядалися керівництвом підприємства і трудовим колективом результати ревізій і перевірок у двотижневий термін і ефективність прийнятих рішень щодо виявлених порушень, чи не було випадків приховування виявлених порушень.
На завершення ревізору необхідно відобразити:
" виконання плану поточного внутрішньогосподарського контролю;
" прийняття рішень за результатами проведених перевірок і їх вплив на якість господарювання;
" правильність прийнятих рішень щодо порушень виявлених внутрішньогосподарським контролем;
" дієвість контролю за виконанням прийнятих рішень.
№ _65_ Контроль стану бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності.
Необхідність контролю стану обліку і звітності обумовлюється тим, що найбільш достовірним джерелом інформації про господарську діяльність підприємства є дані бухгалтерського обліку і звітності, за якими обчислюються платежі до державного і місцевого бюджетів.
Основними аспектами ревізії стану обліку і звітності є:
" застосування у обліку господарських операцій типової первинної документації, затвердженої в установленому порядку Міністерством статистики України;
" правильність оформлення документації і своєчасність її подання до бухгалтерії підприємства;
" організація обробки первинної документації у бухгалтерії підприємства;
" дотримання методичних вказівок Міністерства фінансів України, Міністерства статистики України та інших органів, по відображенню господарських операцій і процесів на рахунках бухгалтерського обліку;
" достовірності звітності, яка подається у різні органи господарського і державного управління, а також строки її складання.
Первинні документи повинні складатись в момент здійснення господарських операцій, а коли це не можливо - безпосередньо після закінчення операцій.
Відповідальність за своєчасне і якісне складання документів, передачу їх у встановлені строки для відображення у бухгалтерському обліку, за

 
 

Цікаве

Загрузка...