WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Відповіді на питання до державного іспиту “Контроль і ревізія” - Реферат

Відповіді на питання до державного іспиту “Контроль і ревізія” - Реферат

суспільства;
культурно-виховну - розвиток культури, інтелектуального виховання людини;
практично-дійову - удосконалення виробництва і системи суспільних відносин, тобто функцію безпосередньої продуктивної сили матеріального виробництва.
Виходячи із концепції науки, економічний контроль є динамічною системою економічних знань, спрямованих на виявлення та усунення негативних явищ у розвитку продуктивних сил і виробничих відносин з метою своєчасного регулювання їх у розширеному відтворенні суспільна необхідного продукту для життєдіяльності людей.
Вивчаючи найважливіші проблеми розширеного відтворення, економічний контроль як галузь економічної науки сприяє оптимізації народногосподарських програм, територіального розміщення виробництва, а також досліджує трудові матеріальні і фінансові ресурси в усіх ланках народного господарства з метою раціонального використання їх.
Економічний контроль, як і вся економічна наука, вивчає проблеми розвитку економіки України. Тому у вирішенні цих проблем контроль не може обмежуватись тільки якісними визначеннями економічних законів, категорій, він вивчає й їхні кількісні співвідношення. Розвиток продуктивних сил і виробничих відносин у суспільстві зумовив появу нових функціональних економік: наукової організації й економіки праці; ефективність капітальних вкладень і нової техніки;ціноутворення; фінансів, грошового обігу і кредитування;бухгалтерського обліку, аудиту і аналізу господарської діяльності та ін.
Економічний контроль перебуває в тісному взаємозв'язку з плануванням, управлінням та обліком і невід'ємний від них. Цей зв'язок виявляється передусім у тому, що функціональні економічні науки досліджують той самий об'єкт, але з різною цільовою функцією. В умовах технічного прогресу виникає потреба комплексного вивчення об'єкта і важливих проблем, наприклад дослідження економіки галузі народного господарства, маркетингу, збалансованості ринку тощо.
Отже, економічний контроль у своєму розвитку інтегрується з іншими функціональними економічними науками.
У процесі взаємодії досягнення однієї науки вивчаються методом і засобом інших. Так, інформацію про розвиток народного господарства збирає, аналізує та узагальнює статистика, хоч ці інформаційні потоки утворились внаслідок взаємодії і впливу на процеси планування, бухгалтерського обліку, аудиту й аналізу господарської діяльності, фінансування та інших економічних наук. Правдивість цієї інформації, її об'єктивність і достовірність встановлюють економічним контролем.
Економічний контроль, використовуючи наукову теорію, виконує суспільну роль у забезпеченні практичними рекомендаціями виробництво життєво необхідних благ для задоволення потреб людей. Виявляючи диспропорції і негативні явища у суспільстві, контроль дає змогу усунути їх і запобігає повторенням, а також сприяє раціональній організації виробничих відносин і оптимальному використанню продуктивних сил.
№ _4_ Принципи та категорії фінансового контролю
Фінансовий контроль як засіб підвищення ефективності роботи фінансового механізму ґрунтується на таких основних принципах: законність, повнота, компетентність, достовірність, самодостатність, безперервність, доцільність, своєчасність, відповідальність, оперативність, ефективність.
Принцип законності передбачає перевірку дотримання законів та інших нормативно-правових актів фінансового характеру, дає змогу вчасно розкривати відхилення від заданих нормотворчими органами правил і процедур, а також вносити до них необхідне коригування.
Принцип доцільності передбачає перевірку цільового витрачання державних коштів і використання набутого за рахунок цих коштів майна, а також відповідності діяльності накресленим цілям.
Принцип ефективності передбачає перевірку на економність та оптимальність управління і використання державних фінансових коштів, а також на можливість виконання державних програм, проведення різних державних заходів із найменшими витратами і найбільшим результатом.
Важливим шляхом удосконалення фінансового контролю є неухильне дотримання не лише принципів, а й етичних норм із боку співробітників органів фінансового контролю.
Основними етичними нормами професійної поведінки працівників органів фінансового контролю є незалежність, об'єктивність, чесність, лояльність, конфіденційність, коректність.
Всю систему принципів господарського контролю поділяють на дві групи: загальні (основні) і часткові (специфічні).
Найголовнішими принципами діяльності господарського контролю є:
" всеосяжність, яка полягає в поширенні контролю на всі сфери суспільної діяльності і на весь господарський механізм;
" науковість, яка полягає в застосуванні останніх досягнень науки і техніки, передового досвіду в процесі здійснення контролю. Тому контрольний процес в сучасних умовах повинен здійснюватися висококваліфікованими спеціалістами, які мають, як правило, професійну підготовку і спеціальний дозвіл (ліцензію) на проведення окремих видів контролю;
" економічність, яка передбачає здійснення контролю з найменшими затратами, мінімальною кількістю працівників, які володіють спеціальними знаннями і навичками контрольної роботи;
" дієвість, яка передбачає активний вплив суб'єктів контролю на об'єкти шляхом прийняття ефективних управлінських рішень по усуненню виявлених недоліків, профілактики та попередженню їх в подальшій діяльності.
Якщо принципи контролю є основними поняттями науки про контроль, то категорії - її основою. Категорії є найбільш загальними поняттями, які відображають особливості предмету, змісту і методу науки. Під категоріями контролю розуміються найбільш важливі його поняття, які концентрують в собі зміст всієї сукупності норм, правил і принципів, що розкривають вимоги і мотиви вивчення господарювання. Категорії контролю дають відповіді на питання, що таке контроль, що, коли і як, хто зацікавлений в його здійсненні.
Наука про контроль широко використовує категорії права (розкрадання, марнотратство, привласнення, зловживання, кримінальна справа, злочинність тощо), бухгалтерського обліку, фінансів, статистики, менеджменту, управління, планування і інших наук. В той же час вона має і свої специфічні категорії, які характеризують цілі контролю: "бережливість", "ефективність", "економія", "збереженість" тощо. Як специфічні категорії виступають "законність", "доцільність", достовірність","марнотратство", "нестача", "лишок" тощо. За допомогою спеціальних категорій наука про контроль виконує свою пізнавальну функцію та розробляє методологію і методики контролю.
№ _5_ Організаційні форми контролю та функції контролюючих органів.
Організаційні форми контролю визначаються його суб'єктами. За суб'єктами контроль

 
 

Цікаве

Загрузка...