WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Відповіді на питання до державного іспиту “Контроль і ревізія” - Реферат

Відповіді на питання до державного іспиту “Контроль і ревізія” - Реферат

підприємства.
Джерела ревізій:
1. первинні документи: касові прибуткові та видаткові ордери;розрахунково-платіжні (платіжні) відомості; платіжні відомості;платіжні доручення ; платіжні доручення-вимоги;чекові книжки; виписки установ банків з поточного та валютного рахунків підприємства;квитанції; поштові перекази, договори про матеріальну відповідальність; акти інвентаризацій каси і т.п.
2. облікові реєстри:
" журнал реєстрації касових прибуткових та видаткових ордерів
" журнал реєстрації платіжних доручень до банку
" касова книга - журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів, звіти касира
" журнал1 і відомість 1і при журнальній формі обліку за рахунками 30 "Каса", 33 "Інші грошові кошти", 311 "Поточний рахунок у банку" або відповідні машинограми при різних видах автоматизованих комп'ютерних форм обліку
" Головна книга
3. звітність:
" баланс підприємства; Звіт про рух грошових коштів.
4. місце зберігання касової готівки (обладнання приміщення та устаткування каси).
Основні нормативні акти, якими керується ревізор при здійсненні контролю:
" положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.06.95 № 88;
" порядок ведення касових операцій у національній валюті України
" положення про безготівкові розрахунки в господарському обороті України, затверджене, затверджене постановою Національного банку України від 24.05.93 № 37 (із доповненням і змінами);
" інструкція № 3 "Про відкриття банками рахунків у національній і іноземній валютах", затверджена постановою Національного банку України від 27.05.96 № 121, у редакції з доповненнями від 17.11.97 № 379;
" порядок ведення товарно-касової книги при розрахунках готівкою у сфері торгівлі, громадського харчування та інших послуг, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 21.11.94 № 113 (зі змінами і доповненнями).
№ _50_ Ревізія грошових коштів у касі
Касові операції у промислових підприємствах регламентує "Порядок ведення касових операцій у національній валюті України", затверджений Національним банком України від 02.02.95 р. № 21 (у редакції Постанови НБУ від 13.10.97 р. № 334 зі змінами і доповненнями, внесеними постановою НБУ від 22.05.98 р. №206).
Контроль і ревізію каси проводять у такій послідовності: інвентаризація каси, перевірка дотримання Положення про ведення касових операцій, документальна перевірка прибуткових і видаткових касових операцій.
Завданням ревізії касових операцій є перевірка:
o забезпечення умов збереження готівки та інших цінностей у касі та під час доставки і здачі до банку;
o дотримання встановленого порядку збереження чекових книжок і отримання на них готівки;
o дотримання порядку документального оформлення надходження готівки у касу та її видачі;
o дотримання ліміту готівки у касі і умов її видачі під звіт на операційні і господарські потреби;
o своєчасності і повноти оприбуткування готівки;
o стану обліку касових операцій та ін.
Ревізію касових операцій розпочинають із перевірки фактичної наявності грошей у касі. Інвентаризація каси проводиться негайно після прибуття аудитора на підприємство у присутності касира і головного бухгалтера. При відсутності касира ревізор опечатує її. Ревізор пропонує касиру скласти касовий звіт на момент перевірки і виводить залишок грошей у касі. Касир складає і передає ревізору опис купюр готівки у касі і дає розписку про те, що всі прибуткові і видаткові касові ордери включені до звіту і на момент інвентаризації неоприбуткованих і несписаних грошей у касі немає. Звіт касира візує головний бухгалтер підприємства, після чого розпочинається перерахунок готівки та іншихцінностей у касі.
Після цього фактична наявність готівки в касі та інших цінностей порівнюється із залишками, зафіксованими у бухгалтерському обліку і касовому звіті. Після закінчення перевірки ревізор оформляє результати інвентаризації актом, який крім нього підписує касир і головний бухгалтер.
Грошову готівку в іноземній валюті заносять у матеріали інвентаризації, зазначаючи назву і суму іноземної валюти, курс Національного банку України на день інвентаризації, суму іноземної валюти у перерахунку на національну грошову одиницю України гривні. Заява касира про наявність грошових коштів та інших цінностей, які не належать підприємству, до уваги не береться, і вони оприбутковуються і зараховуються на баланс підприємства.
Під час ревізії касових операцій слід враховувати можливість привласнення грошових коштів із каси з подальшим оформленням розписок, не оприбуткування грошей, отриманих у банку, від різних осіб і організацій; зайвого списання грошей із каси за рахунок повторного використання одних і тих самих документів, неправильного підрахунку підсумків у касових документах і касових звітах, списання сум без підстави за підробними документами, підкладання в законно оформлених документах зі збільшенням суми списання; привласнення сум, законно нарахованих різним особам і організаціям, у тому числі привласнення депонентських сум за заробітною платою.
На підставі даних акту інвентаризації каси і групувальних відомостей порушень касової дисципліни складають відповідний розділ акту ревізії, де відображаються встановлені факти недоліків у організації і веденні касових операцій .
№ _51_ Ревізія касових операцій та їх документального оформлення
Бухгалтерські документи необхідно вивчати як у хронологічній послідовності, так і за групами якісно однорідних операцій. Ревізію касових операцій, виходячи з їх важливості, здійснюють суцільним методом за весь період, що ревізується.
Враховуючи важливість, касові операції вивчаються суцільним способом, особливу увагу звертають на законність цих операцій. Для підтвердження повноти і своєчасності оприбуткування у касу грошей, отриманих з поточного рахунку в банку, аудитор застосовує метод взаємного контролю, порівнюючи суми, відображені у відомості по дебету рахунку "Каса", з даними журналу за кредитом рахунку "Поточний рахунок". Обидві суми мають збігатися, а у випадках розбіжності порівнюються суми за прибутковими касовими ордерами, виписками банку, звітами касира і корінцями чекової книжки.
Важливим елементом ревізії касових операцій є перевірка правильності їхнього відображення на рахунку бухгалтерського обліку, у журналі1 р. І та відомості 1.1. Порівнюючи балансові дані за рахунком "Каса" з Головною книгою, журналом 1 р. І , відомістю 1.1 і касовою книгою , ревізор аналізує порядок ведення записів у касовій книзі і законність здійснення операцій.
Для цього арифметичним підрахунком кожного рядка журналу і відомості визначають правильність підрахунків. Кожна підсумкова сума журналу і відомості порівнюється з підсумком оприбуткування і видачі готівки за відповідним касовим звітом. Після цього вивчають

 
 

Цікаве

Загрузка...