WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Відповіді на питання до державного іспиту “Контроль і ревізія” - Реферат

Відповіді на питання до державного іспиту “Контроль і ревізія” - Реферат

вибуття (продаж, списання чи безкоштовна передача). Крім того, порівнюють дані синтетичного й аналітичного обліку нематеріальних активів, якщо облік ведеться за їхніми видами і об'єктами.
Ревізор перевіряє дотримання правил приймання, відображення в бухгалтерському обліку нематеріальних активів, правильність їх оцінювання, списання і нарахування зносу. Для обліку амортизації нематеріальних активів використовують рахунок 13 "Знос необоротних активів", субрахунок 133 "Знос нематеріальних активів", а в дебеті - списання у разі вибуття або продажу.
Ревізору слід пам'ятати, що підставою для оприбуткування нематеріальних активів є документи, що ідентифікують ті активи. Він робить такі записи:
" д-т рахунка 12 "Нематеріальні активи";-к-т рахунка 46 "Неоплачений капітал" - на внесене право на користування.
У разі одержання нематеріального активу від засновників у рахунок внесків до статутного капіталу:
" д-т рахунка 12 "Нематеріальні активи";- к-т рахунка 46 "Неоплачений капітал".
У разі безкоштовного одержання:
" д-т рахунка 12 "Нематеріальні активи";- к-т рахунка 424 "Безоплатно одержані необоротні активи".
При перевірці операцій щодо правильності нарахування амортизації по наявних на підприємстві нематеріальних активів ревізору слід пам'ятати що, відповідно до П(С)БО8 нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом терміну їх корисного використання, але не більше 20 років, починаючи з дати прийняття на облік. Метод нарахування амортизації нематеріального активу підприємство обирає самостійно, виходячи з особливостей форми отримання очікуваних економічних вигод. Суми амортизації, нарахованої протягом звітного періоду, відображаються у складі витрат цього періоду або включаються до собівартості іншого активу.
№ _39_ Типові порушення при здійсненні операцій з виробничими запасами. Завдання і джерела контролю.
Основою господарської діяльності підприємств, товариств, фондів, бірж, акціонерних товариств є матеріальні цінності, які як об'єкт контролю досліджується насамперед з позицій доцільності та ефективності їх витрачання. Ефективність використання включає в себе всі операції, починаючи від надходження матеріалів на підприємство до відпуску їх у виробництво.
Отже, основними завданнями ревізії і контролю операцій з матеріальними цінностями є перевірка:
" стану складського господарства і умов, що забезпечують збереження матеріальних цінностей;
" законності здійснених операцій по оприбуткуванню і використанню матеріальних цінностей;
" стану інвентаризаційної роботи на підприємстві;
" стану обліку на складах і в бухгалтерії;
" своєчасності й правильності розрахунків з постачальниками;
" обґрунтованості оцінки матеріальних ресурсів і реальності балансових залишків.
Для виконання вказаних завдань у процесі контролю слід використовувати наступні джерела інформації:
" плани матеріально-технічного постачання, договори з постачальниками, рахунки-фактури, товаротранспортні накладні;
" первинні документи на оформлення приймання та відпуску матеріальних цінностей (М-1, М-2, М-3, М-4, М-7, М-8, М-9, М-10, М-11, тощо);
" виробничі звіти про використання матеріальних цінностей;
" облікові реєстри (журнали 3; 5; 5А; відомість3.3, картки складського обліку);
" матеріали інвентаризацій та попередніх ревізій;
" головна книга та звітні баланси (дані по рахунку № 20, 21);
" нормативно-довідкова інформація.
Найтиповішими порушеннями при здійсненні операцій з матеріальними цінностями є такі:
" незадовільна організація складського господарства й зберігання цінностей;
" невиконання завдань із заготівлі матеріалів;
" придбання непотрібних матеріалів на складі цінностей, що псуються;
" збільшення собівартості заготовлених матеріалів;
" порушення правил приймання вантажів, неправильне визначення і оформлення недостач;
" необґрунтовані претензії до постачальників;
" нераціональне витрачання матеріалів на виробництві, порушення норм лімітів їх відпуску.
" відпускання дефіцитних товарів як лишків на сторону;
" порушення порядку проведення інвентаризації;
" нестачі, лишки, привласнення матеріальних цінностей;
" заміна нових предметів старими;
" відпускання цінностей по занижених цінах;
" незадовільна постановка бухгалтерського обліку.
Отже, завданням контролю операцій з матеріальними цінностями є усунення всіх негативних явищ у роботі підприємств, що дасть змогу забезпечити збереження матеріальних цінностей і раціональне їх використання.
№ _40_ Перевірка дотримання умов збереження матеріальних ресурсів.
Контроль за збереженням матеріальних цінностей розпочинається з перевірки умов, які його забезпечують. До таких умов належать:
o правильний підбір і розстановка кадрів;
o організація і стан складського господарства;
o організація пропускної системи;
o стан обліку та внутрішньогосподарського контролю за наявністю матеріальних цінностей.
У процесі ревізії перевіряються укомплектованість складу матеріально-відповідальних осіб (за освітою, кваліфікацією, стажем роботи) і їх раціональна розстановка. Слід перевірити :
o чи не притягувались матеріально-відповідальні особи до кримінальної відповідальності;
o чи укладені з ним письмові договори і де вони зберігаються;
o чи погоджені з головним бухгалтером їх приймання, переміщення і звільнення.
При прийманні на роботу, пов'язану з матеріальною відповідальністю, в обов'язковому порядку укладається договір про матеріальну відповідальність. Крім того, ревізором встановлюється своєчасність передачі матеріальних цінностей при зміні матеріально-відповідальних осіб і відображення результатів у бухгалтерському обліку. Ревізіями виявлялись такі факти, коли довший час від матеріально-відповідальних осіб не було отримано зобов'язань про матеріальну відповідальність, особливо такі випадки зустрічались при заміщенні працівників (на час відпустки чи хвороби основного працівника).
При контролі організації та стану складського господарства перевіряють:
o чи придатні складські приміщення для зберігання матеріальних цінностей;
o чи оснащені вони стелажами, сейфами, металічними шафами і іншими приспосібленнями;
o чи забезпечені склади справними ваговимірювальними приладами, мірною тарою і підйомними механізмами;
o чи є на стелажах ярлики з в казанням назви матеріальних цінностей, розміру, сорту, одиниць виміру, норми запасу;
o чи забезпечені склади охороною, протипожежним обладнанням;
o чи оснащені склади сигналізацією, металевими решітками на вікнах, справними замками на дверях.
Під час

 
 

Цікаве

Загрузка...