WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Відповіді на питання до державного іспиту “Контроль і ревізія” - Реферат

Відповіді на питання до державного іспиту “Контроль і ревізія” - Реферат

правильність відображення основних засобів за фактичними затратами на придбання, будівництва й виготовлення, що становлять їхню первісну вартість.
Вивчаючи операції вибуття чи ліквідації ОЗ ревізор має встановити, чи не був завищений відсоток зносу з метою дальшої реалізації за нижчими або вищими цінами.
Повноту й своєчасність оприбуткування основних засобів визначають шляхом зіставлення дати оприбуткування за рахунком 10 "Основні засоби" з даними, вказаними в первинних документах, актах приймання-здавання, актах введення в експлуатацію основних засобів.
Документальній перевірці підлягають також операції щодо списання ОЗ, правильність їх оформлення, законність і доцільність вибуття і правильність відображення його в обліку.
Необхідно також перевірити правильність оцінки основних засобів. Основні засоби, які надійшли на підприємство, обліковуються за первісною вартістю, яка включає затрати на їх спорудження, вартість проектно-кошторисної документації, видатки на доставку, монтаж та установлення. При цьому придбані основні засобі, які були в експлуатації, оприбутковуються за сумою купівельної вартості (оплати), видатків на їхню доставку і установку з доданням суми зносу за цими об'єктами, вказаної у документах на оплату.
Ретельно перевіряють операції щодо передачі основних засобів у оренду. Для цього вивчають зміст договорів (на який строк, розмір орендної плати, умови проведення капітального ремонту орендованих основних засобів та ін.) і їх виконання, а також правильність розрахунків за орендовані основні засоби і відображення вказаних операцій на рахунках бухгалтерського обліку.
При списанні основних засобів внаслідок стихійного лиха і аварій необхідно перевірити, чи відшкодовувалися зазнані підприємством збитки винними особами.
Фінансовий результат (прибуток, збитки) від реалізації та іншого вибуття ОЗ відноситься на рахунок 79 "Фінансові результати".
№ _37_ Контроль операцій по ремонту основних засобів і оцінка ефективності їх використання
Основними аспектами ревізії затрат на ремонт основних засобів є:
" правильність документального оформлення всіх ремонтних робіт;
" реальність обсягу і собівартості ремонтних робіт;
" ефективність використання засобів, призначених для ремонту, та їх облік;
" аналіз відхилень фактичних затрат на ремонт основних засобів від затвердженого кошторису.
Ревізію затрат на ремонт основних засобів розпочинають з перевірки наявності і правильності складання плану і кошторису ремонтних робіт. Особливу увагу звертають на реальність кошторисів. Інколи їх складають після завершення ремонту об'єкта, і відповідно, кошторису вартість прирівнюють до фактичних витрат. Кошториси на капітальний ремонт будівель і споруд необхідно складати на основі актів технічного огляду, які затверджуються керівником підприємства. Слід також перевірити стан розрахунків з підрядчиками і правильність виписаних ними рахунків на виконані роботи, а також наявність актів приймання робіт.
При капітальному ремонті, виконаному господарським способом необхідно:
" виявити причини подорожчання чи здешевлення капітального ремонту;
" перевірити дотримання цін і заготівельних витрат;
" перевірити правильність використання норм виробітку, розцінок;
" витрат на оплату праці, правильність визначення собівартості капітального ремонту і обсягу виконаних робіт;
" вияснити чи оприбутковані одержані при розбиранні основних засобів, що підлягали ремонту, матеріальні цінності, які ------- витрат по статтях кошторису на основі первинних документів (наряд на відрядну роботу, накладних і лімітно-забірних карт на використання матеріальних цінностей об'єктів, актів прийому виконаних робіт).
Причини перевитрат і економії детально розглянути так як економія може виникнути в наслідок неповного виконання робіт по ремонту і погіршення його якості, що приводить до дострокового вибуття основних засобів з експлуатації або проведення більш об'ємного і дорогого ремонту. Закінчується ревізія перевіркою правильності списання вартості витрат проведених ремонтів. Необхідно пам'ятати, що витрати по покращенню стану об'єкта призводить до продовження строку корисної служби та до підвищення продуктивності об'єкта основних засобів, дозволяють отримувати додаткові економічні вигоди протягом більше одного звітного періоду. Якщо зазначені витрати не відповідають першочинним вимогам, вони повинні бути визнані поточними витратами за період, в якому вони були понесені.
Рівень використання основних виробничих фондів характеризується такими показниками як: фондовіддача, фондоозброєність, питомі капіталовкладення на одиницю введених виробничих потужностей.
№ _38_ Контроль і ревізія нематеріальних активів
До нематеріальних активів належать немонетарні активи, які не мають матеріальної форми та утримуються підприємством із метою використання протягом періоду, більшого за 1 рік (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) (права користування природними ресурсами, права користування майном, права на знаки торгівлі й послуг, права на об'єкти промислової власності, авторські та суміжні з ними права, гудвіл, інші НА).
Ревізор керується Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 18.10.99 № 242, Законами "Про власність", "Про товарні знаки" тощо.
Під контролем інтелектуальної власності (нематеріальних активів) розуміється перевірка прав підприємств на користування землею, водою, об'єктами промислової та інтелектуальної власності (авторське право у сфері науки, літератури, мистецтва тощо).
Ревізори для проведення технічної експертизи об'єктів інтелектуальної власності й здійснення юридичного аналізу документів, що підтверджують право на власність, залучають патентних повірених та юристів.
Починаючи ревізію, насамперед слід перевірити факт наявності нематеріальних активів за документами, де описано сам об'єкт (програма для комп'ютера, конструкторська документація), або де підтверджується створення об'єкта (договір, ліцензійна угода). Крім того, акт приймання-передання може підтвердити факт одержання даного об'єкта інтелектуальної власності.
Ревізор разом із залученими спеціалістами визначає правильність вартості інтелектуальної власності. Якщо об'єкт власності вкладений у статутний капітал, то його оцінка визначається за домовленістю засновників, якщо його придбано за кошти, то він оцінюється за фактичними витратами на придбання, якщо одержано безкоштовно, то його оцінка визначається експертним методом.
Ревізору слід перевірити правильність оприбуткування об'єктів на рахунку 12 "Нематеріальні активи" у кореспонденції з рахунками 31 "Рахунки в банках", 46 "Неоплачений капітал", а також обґрунтованість їх

 
 

Цікаве

Загрузка...