WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Відповіді на питання до державного іспиту “Контроль і ревізія” - Реферат

Відповіді на питання до державного іспиту “Контроль і ревізія” - Реферат

ланка, тобто органи або окремі уповноважені органи, що контролюють і наділені відповідними повноваженнями.
Мета контролю полягає у перевірці того чи все відбувається згідно з заздалегідь прийнятим планом, діючими інструкціями, встановленими принципами. Метою контролю є не реєстрація окремих негативних фактів, а зосередження всіх сил на тому, щоб кожне рішення було виконане в заданий термін і розпочата справа доведена до кінця.
Завдання контролю:
" визначення фактичного стану об'єкта контролю на певний момент часу;
" перевірка відповідності фактичного стану об'єкта встановленому законом, нормативними актами, кошторисом, стандартом, лімітом тощо та виявлення відхилень від них;
" визначення місця, причини, ініціатора (винуватця) відхилення;
" встановлення законності та право чинності здійснених господарських операцій, їх достовірності та повноти відображення в обліку;
" встановлення доцільності господарських операцій та визначення їх причинно-наслідкових факторів;
" прогнозування стану та поведінки об'єкта на визначений майбутній період часу.
Отже, економічний контроль має важливе значення для успішного розв'язання завдань розвитку економіки країни. Контроль сприяє зміцненню державної дисципліни та законності, підвищенню ефективності виробничої і фінансової діяльності підприємств з різними формами власності і повинен забезпечувати єдність рішення і виконання, успішне здійснення поставлених завдань, а також попередження можливих помилок і порушень. За допомогою контролю встановлюються причини і винні у відхиленнях з метою усунення негативних явищ і недопущення їх у майбутньому.
№ _2_ Економічна сутність предмету і методу контролю, його об'єкти.
Контроль за своїм змістом включає перевірку економічних, соціальних, політичних, ідеологічних, науково-технічних та інших напрямків розвитку суспільства.
Економічний контроль, як наука є системою економічних знань спрямованих на виявлення та усунення негативних явищ у розвитку продуктивних сил і виробничих відносин з метою планового їх регулювання у розширеному відтворенні суспільного і необхідного продукту.
Економічний контроль, як і будь-яка економічна наука вивчає проблеми розвитку економіки України.
Економічний контроль перебуває у тісному взаємозв'язку з плануванням, управлінням та обліком і невід'ємний від них. Цей зв'язок виявляється передусім у тому, що економічні науки досліджують той самий об'єкт, але з різною цільовою функцією. Контроль виявляє диспропорції і негативні явища у суспільстві, дає змогу усунути їх і запобігає повторенню.
Економічний контроль, як наука виконує такі функції:
1. пізнавальну (виявлення негативних фактів у розвитку економіки з метою їх регулювання).
2. культурно-виховну (передбачає виховання ощадливості у використанні матеріальних, трудових і фінансових ресурсів).
3. практично-дійову (забезпечує управління економікою конкретними методами).
Предмет контролю це:
" діяльність підприємств у відповідності з встановленими законами, нормами, правилами, рішеннями;
" процеси і факти господарської діяльності, що розглядаються з точки зору можливої їх невідповідності наміченим цілям, планам, нормам;
" управлінські рішення, фінансові і господарські операції та процеси, що оцінюються з позиції їх законності економічної ефективності, достовірності і доцільності.
Таким чином, предметом контролю є розширене відтворення суспільно-необхідного продукту і дотримання нормативно-правового регулювання в умовах ринкової економіки.
Предмет контролю конкретизується його об'єктами. Об'єктами контролю є предмети і засоби праці, а також сама праця, яка використовується в процесі розширеного відтворення суспільно-необхідного продукту. Об'єктами контролю можуть бути окремі сторони діяльності виробничих об'єднань, підприємств, господарських організацій: випуск продукції, фінансовий стан, витрачання матеріалів та інших ресурсів, умови праці і техніка безпеки, організація управління, грошові кошти і розрахунки, праця та її оплата, виробничі запаси. Об'єктами контролю є також норми, плани, управлінські рішення, звітність підприємств і організацій, тощо.
Завдання контролю полягає в тому, щоб виявити фактори, які впливають на поведінку об'єкта контролю, встановити його параметри, тобто повноту вивчення об'єкта контролю відповідно до поставленої мети.
Методом будь-якої науки є сукупність способів і прийомів за допомогою яких вивчається предмет.
Контроль має свій власний метод, який полягає у комплексному вивченні економічної ефективності, законності, достовірності і доцільності господарських і фінансових операцій на основі використання облікової, звітної, нормативно-правової і іншої інформації. У здійсненні своїх функцій метод контролю характеризується використанням загальнонаукових і власних методичних прийомів контролю.
Загальнонаукові методи являють собою сукупність принципів та категорій філософії (аналіз і синтез, індукція і дедукція, аналогія і моделювання, абстрагування і конкретизація).
Власні методичні прийоми контролю - це специфічні прийоми вироблені практикою на основі досягнень економічної науки, що забезпечує документальну і фактичну перевірку виробничої і фінансової діяльності підприємств. Ці прийоми можна об'єднати в такі групи: органолептичні, документальні, розрахунково-аналітичні, узагальнення і реалізації результатів контролю.
Використання методичних прийомів вивчається в залежності від мети і завдань контролю, особливостей об'єктів і джерел інформації контролю.
№ _3_ Економічний контроль у системі наук
Економічний контроль є функцією управління продуктивними силами і виробничими відносинами. Контроль містить у собі, з одного боку, факти і дані досліду, а з другого - певну систему знань - теорію.
Факти становлять реальну основу висновків контролю. Без систематизації й узагальнень, без логічного осмислення не може бути контролю. Факти стають складовою частиною наукових знань тільки тоді, коли вони систематизовані, узагальнені і є основою і підтвердженням законів дійсності. Основою функції контролю є наукове дослідження - процес вивчення певного об'єкта (предмета або явища) з метою встановлення закономірностей його виникнення, розвитку і перетворення дляраціонального використання у практичній діяльності людей. Тому виникає потреба розвитку економічного контролю як системи наукових знань.
Контроль як наука виконує ряд конкретних функцій:
пізнавальну - задоволення потреб людей у пізнанні законів природи і

 
 

Цікаве

Загрузка...