WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Відповіді на питання до державного іспиту “Контроль і ревізія” - Реферат

Відповіді на питання до державного іспиту “Контроль і ревізія” - Реферат


Відповіді на питання до державного іспиту "Контроль і ревізія"
1. Контроль, як функція соціального управління. Мета і завдання економічного контролю в умовах ринкових відносин.
2. Економічна сутність предмету і методу контролю, його об'єкти.
3. Економічний контроль у системі наук
4. Принципи та категорії фінансового контролю
5. Організаційні форми контролю та функції контролюючих органів.
6. Господарський контроль власника, його види, мета і завдання
7. Економічна сутність державного фінансового контролю. Суб'єкти фінансового контролю.
8. Види та планування податкових перевірок
9. Державна контрольно-ревізійна служба (ДКРС) в Україні: статус, функції та правові засади діяльності
10. Ревізія як метод документального контролю фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та установ. +Принципи ревізії.
11. Основні завдання та види ревізій фінансово-господарської діяльності підприємств
12. Підготовка до ревізії та етапи її проведення
13. Акт ревізії, його зміст та порядок складання
14. Реалізація матеріалів ревізії. Методика прийняття рішень за результатами фінансово-господарського контролю.
15. Органолептичні методичні прийоми контролю.
16. Інвентаризація як важливий методичний прийом фінансово-господарського контролю. Види інвентаризації, порядок проведення та роль в ревізії
17. Інвентаризаційна робота як об'єкт ревізійного дослідження.
18. Суть і зміст документальних методичних прийомів контролю.
19. Документальна перевірка як основний методологічний прийом ревізії. Способи перевірки документів.
20. Техніка та способи ревізійного дослідження документів
21. Техніка вилучення документів в процесі ревізії
22. Матеріальна шкода і матеріальна відповідальність: поняття і види
23. Принципові відмінності та взаємозв'язок ревізії і аудиту
24. Аудит як система незалежного контролю. Класифікація аудиту
25. Сертифікація осіб, які мають намір займатись аудитом.
26. Порядок укладання договору на проведення аудиту, його зміст і форма
27. Методика складання робочих документів аудитора і ведення аудиторського досьє
28. Професійна етика аудиторів та її функціональні засади.
29. Поняття про аудиторські докази та порядок їх отримання
30. Поняття помилки і обману. Рівні суттєвості(матеріальності) помилок і обману
31. Відповідальність аудитора за некваліфіковане надання аудиторських послуг
32. Аудиторський висновок: зміст, структура і види
33. Завдання, послідовність, джерела ревізії виробничих підприємств.
34. Завдання, послідовність і джерела контролю основних засобів
35. Контроль фактичної наявності і збереження основних засобів
36. Контроль надходження і вибуття основних засобів
37. Контроль операцій по ремонту основних засобів і оцінка ефективності їх використання
38. Контроль і ревізія нематеріальних активів
39. Типові порушення при здійсненні операцій з виробничими запасами. Завдання і джерела контролю.
40. Перевірка дотримання умов збереження матеріальних ресурсів.
41. Порядок проведення інвентаризації запасів та відображення в обліку її результатів.
42. Контроль і ревізія стану обліку виробничих запасів у бухгалтерії
43. Перевірка використання сировини і матеріалів у виробництві
44. Ревізія операцій з малоцінними і швидкозношуваними предметами (МШП)
45. Перевірка правильності ведення обліку витрат, що включаються до собівартості продукції, робіт, послуг
46. Ревізія незавершеного виробництва у промисловості
47. Перевірка стану бухгалтерського обліку і достовірності звітності по випуску готової продукції
48. Перевірка якості продукції і ритмічності її випуску
49. Завдання та джерела ревізії грошових коштів
50. Ревізія грошових коштів у касі
51. Ревізія касових операцій та їх документального оформлення
52. Ревізія операцій із грошовими коштами на рахунках у банку
53. Ревізія розрахунків із постачальниками і підрядниками
54. Контроль розрахунків по оплаті праці.
55. Ревізія розрахунків з органами соціального страхування
56. Ревізія розрахунків із підзвітними особами
57. Ревізія розрахунків із покупцями і замовниками
58. Ревізія розрахунків за претензіями та відшкодуванням завданих збитків
59. Контроль і ревізія розрахунків за податками і платежами
60. Контроль і ревізія кредитних операцій
61. Ревізія розрахунків із різними дебіторами та розрахунків з іншими операціями
62. Завдання, методи та джерела контролю і ревізії доходів і фінансових результатів
63. Контроль фінансових результатів діяльності підприємства
64. Оцінка системи внутрішнього контролю
65. Контроль стану бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності.
66. Контроль і ревізія капіталу, резервів та коштів цільового фінансування
67. Аудит показників звітності
68. Контроль фінансового стану підприємства
№ _1_ Контроль, як функція соціального управління. Мета і завдання економічного контролю в умовах ринкових відносин.
Розвиток продуктивних сил і виробничих відносин потребує вдосконалення функцій управління процесом виробництва, в тому числі і контролю економіки.
Контроль є важливою функцією управління економікою та її регулюванням і заключається в співставленні фактичного стану об'єкту контролю з певними критеріям оцінки з метою встановлення відхилення його від заданих параметрів. Контроль дає можливість своєчасно виявити і усунути недоліки і порушення, робити висновки про правильність і ефективність прийнятих рішень. Він є завершальним етапом управлінської діяльності і проявляється на стадії перевірки раніше прийнятих управлінських рішень. Тобто суть контролю полягає в тому, що суб'єкт управління здійснює облік і перевірку того, як об'єкт управління виконує його настанови.
Результати контролю служать інформаційною базою для управління.
Слово контроль походить від французького слова і означає перевірку чого-небудь (дотримання законів, інструкцій, рішень). Контроль - це постійне порівняння того що є, з тим що має бути.
Процес контролю можна поділити на 3 етапи:
" постановка чітких завдань для виконання;
" перевірка їх виконання;
" вирішення проблем, якщо виконання не відповідає поставленим завданням.
Отже, контроль - це система спостереження і перевірки відповідності об'єкта контролю прийнятим управлінським рішенням, встановлення результатів управлінського впливу на керований об'єкт, виявлення відхилень у ході виконання цих рішень.
Контроль має свої об'єкти, суб'єкти і завдання.
Об'єкт контролю - це те, що (хто) контролюється.
Суб'єкт контролю - це контролююча

 
 

Цікаве

Загрузка...