WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Підготовка організації і проведення аудиту на підприємстві - Курсова робота

Підготовка організації і проведення аудиту на підприємстві - Курсова робота

зносу;
" правильність відображення в обліку вартості основних засобів, прийнятих або переданих у фінансову оренду.
5. Перевірка обліку нематеріальних активів:
" склад нематеріальних активів, обґрунтованість віднесення об'єктів до їх складу, документальне обґрунтування;
" правильність оцінки;
" правильність нарахуваннязносу.
6. Облік капітальних витрат та устаткування:
" документальне обґрунтування;
" правильність оцінки;
" наявність необхідних дозволів органів державної влади на будівництво;
" наявність необхідних дозволів органів державної влади на реконструкцію виробництва, на впровадження нових технологій.
7. Облік фінансових внесків в інші підприємства:
" склад і структура фінансових внесків;
" правильність оцінки;
" джерела придбання цінних паперів і відображення в обліку коштів, використаних на фінансові вкладення;
" правильність зберігання цінних паперів, оплата послуг депозитарію, наявність депозитарного договору;
" проценти.
8. Виробничі запаси:
" правильність оцінки;
" підтвердження залишків запасів;
" порядок списання запасів на виробництво;
" правильність нарахування зносу малоцінних та швидко зношуваних предметів.
9. Валові витрати і витрати виробництва та обігу:
" правильність та своєчасність віднесення до валових витрат платежів та нарахувань;
" калькуляція собівартості продукції;
" правильність оцінки незавершеного виробництва.
10. Готова продукція:
" правильність оцінки вартості запасів готової продукції.
11. Товари:
" організація обліку;
" правильність розрахунку і списання торгової націнки;
" правильність відображення в обліку переоцінки й уцінки залишків товарів.
12. Дебіторська заборгованість:
" оцінка операцій, які проводились підприємством;
" оцінка реальності заборгованості;
" наявність безнадійності щодо отримання дебіторської заборгованості та своєчасність і обґрунтованість нарахування страхових резервів;
" склад і реальність іншої дебіторської заборгованості;
" проведення зустрічних перевірок заборгованості;
" перевірка дебіторської заборгованості споріднених підприємств.
13. Облік позикових коштів:
" реальність кредиторської заборгованості;
" банківські кредити та інші позикові кошти;
" облік довготермінових та короткотермінових позик банків;
" додержання порядку відображення в обліку витрат, пов'язаних з емісією цінних паперів;
" напрямки використання коштів, одержаних від емісії цінних паперів у відповідності до зареєстрованої інформації;
" види облігацій, мета випуску, термін погашення та їх одержання;
" стан обліку іменних облігацій, своєчасність реєстрації зміни їх власників;
" формування та джерела виплати відсотків за облігаціями, джерела погашення (викупу) облігацій;
" аналіз коштів, позичених у споріднених підприємств.
14. Грошові кошти:
" дотримання діючих норм ведення готівкових операцій;
" наявність банківських рахунків;
" склад інших грошових коштів;
" отримання письмових тверджень від банку про залишки по рахунках, заданих підприємству, та співвідношення цієї інформації з обліком;
" внутрішній контроль за проведенням грошових операцій.
15. Реалізація:
" методи обліку реалізації готової продукції і товарів та забезпечення незмінності визначених методів протягом звітного періоду;
" облік реалізації при здійсненні зовнішньоекономічних операцій;
" оцінка системи внутрішнього контролю підприємства за дотриманням встановленого порядку реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);
" правильність реалізації інших активів, які належать підприємству;
" дотримання порядку обліку і реєстрації податкових накладних;
" правильність ведення книги обліку продажу продукції (товарів, робіт, послуг);
" правильність оформлення і проведення інвентаризацій товарів у дорозі;
" наявність необхідних дозволів і ліцензій на право здійснення господарської діяльності (у разі необхідності).
16. Статутний капітал:
" організація аналітичного обліку;
" відповідність розміру статутного фонду, відображеного у звітності, загальної суми номінальної вартості випущених та сплачених акцій сумі, зазначеній в установчих документах;
" дотримання діючого порядку збільшення статутного фонду, проведення емісій акцій, викупу власних акцій;
" правильність оцінки внесків учасників;
" обґрунтованість оцінки внеску у вигляді нематеріальних активів;
" організація обліку бланків суворої звітності;
" продаж акцій декільком інвесторам;
" операції з цінними паперами, на які учасник ринку не має право володіння або розпорядження (перекупка акцій у акціонерів без повідомлення про це акціонерного товариства та відповідної їх перереєстрації, передача майнових прав іншим особам, пов'язаних з володінням акції до моменту повної їх сплати).
17. Оподаткування підприємства:
" визначення переліку податків, які підприємство повинно було сплатити;
" вибіркова перевірка на предмет своєчасності сплати податків згідно з визначеним аудитором переліком податків, які необхідно було сплатити, та правильності використання підприємством процентних ставок податків;
" вибіркова перевірка правильності розрахунків та своєчасності сплати податків;
" правильність розрахунку податків у разі представлення консолідованої бухгалтерської звітності;
" оподаткування сум нарахованих та виплачених дивідендів.
18. Фонди спеціального призначення:
" склад фондів спеціального призначення;
" обґрунтованість формування та використання;
" перевірка правильності нарахованих резервів та фондів.
19. Валовий дохід, скоригований валовий дохід, прибуток та його розподіл:
" своєчасність і повнота відображення у бухгалтерському обліку валових доходів;
" правильність коригування валового доходу на суму валових витрат;
" своєчасність і повнота відображення в обліку доходів з придбання ринкових акцій, облігацій;
" своєчасність і повнота відображення в обліку емісійного доходу;
" правильність формування балансового прибутку;
" склад позареалізаційних доходів і витрат;
" дотримання встановленого порядку розподілу прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства та його використання;
" правильність розрахунку дивідендів (необґрунтоване завищення рівня дивідендів);
" правильність відображення в обліку курсових різниць по операціях з іноземною валютою;
" правильність відображення в обліку знижок від звичайних цін (оподаткування знижок).
20. Бухгалтерська звітність:
" обґрунтованість і правильність складення передаточного балансу (при перетворенні державного підприємства в акціонерне товариство);
" відповідність показників бухгалтерської звітності результатам синтетичного та аналітичного обліку;
" правильність заповнення форм бухгалтерської

 
 

Цікаве

Загрузка...