WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Інститут аудиту в Україні - Курсова робота

Інститут аудиту в Україні - Курсова робота

мiсцезнаходження, телефон депозитарiю, з яким укладений договiр (за наявностi), найменування, мiсцезнаходження, телефон торговця цiнними паперами, з яким укладений договiр (за наявностi), остання дата опублiкування iнформацiї про дiяльнiсть емiтента, назва друкованого органу, тираж, дата подання до Комiсiї останнього рiчного звiту, дата проведення останнiх зборiв акцiонерiв (для вiдкритих акцiонерних товариств), найменування та мiсцезнаходження юридичної особи, уповноваженої емiтентом виплачувати доход вiд його цiнних паперiв, дата i термiн виплати дивiдендiв;
3. Стан бухгалтерського облiку та звітності:
а) форма ведення бухгалтерського обліку;
б) вiдповiднiсть бухгалтерського облiку до вимог Положення про органiзацiю бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, нормативних актiв Мiнiстерства фiнансiв щодо органiзацiї бухгалтерського облiку в Українi та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку;
в) висновок про проведення рiчної iнвентаризацiї вiдповiдно до вимог Iнструкцiї з iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв, документiв і розрахункiв та вiдображення її результатiв.
г) своєчаснiсть складання бухгалтерської та статистичної звітності;
4. Статутний фонд:
а) формування статутного фонду (заявлений та сплачений);
б) склад i структура статутного фонду (кiлькiсть та види акцiй, номiнальна вартiсть), перелiк власникiв, якi володiють бiльш нiж 5% статутного фонду товариства, акцiонер, який володiє контрольним пакетом;
в) додержання термiнiв вiдкритої передплати акцiй та термiнiв оплати у разi випуску цiнних паперiв на перiод перевірки;
г) додержання правил та вимог додаткового випуску акцiй згiдно з Законом України "Про цiннi папери i фондову бiржу";
д) порядок оцiнки вкладiв у статутний фонд згiдно з засновницькими документами (для вкладiв, внесених у матерiальнiй формi, навести їх перелiк із зазначенням дати випуску, залишкової вартостi, розмiру зносу, а також iнвентарного номера; для нематерiальних активiв - перелiк, вартiсть та термiн використання);
е) порядок формування та змiн статутного фонду, додержання вимог Закону України "Про господарськi товариства";
є) порядок ведення аналiтичного облiку до рахунків "Статутний фонд" та "Розрахунки з учасниками та засновниками", своєчаснiсть i достовiрнiсть записiв про змiни прав власностi у разi ведення реєстру власникiв цiнних паперiв на пiдприємствi;
ж) викуп акцiй власної емiсiї та їх подальше використання, спiввiдношення цiни викупу та номiнальної вартостi акцій;
з) емiсiйний доход, його облiк i використання;
5. Облiк основних засобiв, нематерiальних активiв та їх зносу (амортизацiї):
а) наявнiсть власних та орендованих основних засобiв, достовiрнiсть їх оцінки, розмiр оплати за орендовані засоби (по кожному окремо);
б) вiдповiднiсть аналiтичного та синтетичного облiку основних засобiв чинному законодавству;
в) правильнiсть вiдображення в облiку та звiтностi результатiв індексації, надходжень, реалізації, лiквiдацiї вибуття, ремонту, інвентаризації основних засобiв;
г) методи визначення зносу (амортизацiї) основних засобiв, забезпечення незмiнностi визначених методiв протягом звiтного перiоду, вiдповiднiсть облiку зносу та амортизацiї чинному законодавству.
д) склад нематерiальних активiв, достовiрнiсть i повнота їх оцінки;
е) вiдповiднiсть чинному законодавству вiдображення в бухгалтерському облiку незавершених капiтальних вкладень;
6. Облiк фiнансових вкладень:
а) склад та структура фiнансових вкладень, оцiнка їх ліквідності, достовiрнiсть вiдображення сум в аналiтичному бухгалтерському облiку;
б) формування балансової вартостi придбаних цiнних паперiв, визначення витрат на їх придбання;
в) правильнiсть зберiгання цiнних паперiв, оплата послуг (депозиторiв), наявнiсть депозитного договору;
г) правильнiсть документального оформлення i вiдображення в облiку операцiй з цiнними паперами;
д) достовiрнiсть визначення i вiдображення в облiку фiнансових результатiв вiд реалiзацiї цiнних паперiв;
е) повнота сплати держмита за операцiями з цiнними паперами;
7. Облiк товарно-матерiальних цінностей:
а) методи оцiнки товарно-матерiальних цiнностей i забезпечення незмiнностi визначених методiв протягом звiтного перiоду;
б) вiдповiднiсть облiку товарно-матерiальних цiнностей чинному законодавству за видами цінностей (матеріали, паливо, запасні частини), правильність відображення сум податку на додану вартість, сплачених постачальникам;
в) правильність відображення в обліку i звітності дооцiнки та уцінки залишків матеріальних цінностей;
г) правильнiсть вiдображення в облiку надходжень, використання та реалiзацiї малоцiнних і швидкозношуваних предметiв;
8. Облiк коштiв i розрахункiв:
а) вiдповiднiсть чинному законодавству облiку касових операцiй: дотримання лiмiту каси, правильність оформлення прибуткових i видаткових касових ордерiв, правильнiсть ведення касової книги;
б) наявнiсть та правильнiсть використання банкiвських рахунків;
в) склад та стан дебiторської i кредиторської заборгованостей;
г) вiдповiднiсть чинному законодавству розрахункiв по заробiтній платі;
д) вiдповiднiсть чинному законодавству розрахункiв з пiдзвiтними особами;
е) вiдповiднiсть чинному законодавству розрахункiв з бюджетом, позабюджетними фондами та внескiв на соціальні заходи;
є) правильність розрахунків із засновниками;
ж) наявність i стан внутрішньовідомчих i внутрішньогосподарських розрахункiв;
з) правильність розрахунків за зовнішньоекономічною діяльністю;
9. Облік позикових коштів:
а) склад та структура позикових коштiв, співвідношення власних та позикових коштів.
б) наявність непогашеної заборгованості з банківських позик;
в) аналiз спiввiдношення позикових i власних коштiв, коефiцiєнту покриття заборгованості;
г) вiдповiднiсть облiку короткострокових і довгострокових кредитiв чинному законодавству;
д) види облiгацiй, мета випуску, термiни погашення та їх додержання;
е) додержання порядку вiдображення в облiку витрат, пов'язаних з емiсiєю облігацій;
є) напрями використання коштiв, одержаних вiд емiсiї облігацій;
ж) стан облiку iменних облiгацiй, своєчаснiсть реєстрацiї змiни їх власників;
з) форми та джерела виплати вiдсоткiв по облiгацiях, джерела погашення (викупу) облігацій;
10. Облiк витрат виробництва та обiгу:
а) вiдповiднiсть ведення облiку витрат на виробництво до вимог Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" та галузевих Типових положень по плануванню, облiку i калькулюванню собiвартостi продукції;
б) достовiрнiсть даних про фактичну собiвартiсть продукцiї та оцiнки залишкiв незавершеного виробництва;
в) склад витрат майбутнiх перiодiв i правильнiсть їх вiднесення на витрати;
11. Облiкреалiзацiї товарiв та готової продукцiї,

 
 

Цікаве

Загрузка...