WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методичні аспекти аналізу та аудиту фінансової звітності підприємства - Дипломна робота

Методичні аспекти аналізу та аудиту фінансової звітності підприємства - Дипломна робота

документи, тощо, що свідчить про покращення фінансового стану підприємства
2. Дебіторська заборгованість.(сума рядків 160, 170, 190, 200, 210, 220, 230, 240 форми 1).
На поч.року: 24.2+14.1=38.3 тис.грн.
На кін.року: 6.17+10.6=16.77 тис.грн.
Зменшення дебіторської заборгованості свідчить про зменшення боргів юридичних і фізичних обсіб перед підприємством, в тому числі з товари, роботи, послуги строк оплати яких не настав, по векселям, авансам, по розрахунках з дочірніми підприємствами і іншими дебіторами.
3. Повільнореалізуємі активи (сума рядків 080, 090, 100, 110, 130, 140, 165, 180, 300, 310 форми 1 ).
На поч.року: 10.2+7.7+68.2=86.1 тис.грн.
На кін.року: 1.73+18.46+0.3+266.12+0.71=287.32 тис.грн.
На підприємстві майже у три рази зросли активи, що мають велику схильність до труднощів пов'язаних з їх реалізацією або інкасуванням.
4. Актив балансу. (рядок 330 форми 1).
На поч.року: 186.6 тис.грн.
На кін.року: 814.53 тис.грн.
Суми вкладень підприємства або економічні ресурси зросли в 4.3 рази.
5. Збитки. (сума рядків 485і 490 форми 1 ).
На поч.року: не має.
На кін.року: 102.72 тис.грн.
Збитки у звітному році склали 102.72 тис.грн.
6. Заборгованість постачальникам.(сума рядків 425, 465, 475, 630, 640, 650 форми 1).
На поч.року: 80.3 тис.грн.
На кін.року: 402.88 тис.грн.
Значно збільшились зобов'язання перед постачальниками, строк погашення яких менше одного року.
7. Заборгованість по бюджетним і позабюджетним платежам. (сума рядків 670, 680, 690 форми 1).
На поч.року: 0.1 тис.грн.
На кін.року: не має.
Заборгованості по бюджетним і позабюджетним платежам на підприємстві на кінець року не має.
8. Заборгованість по витратам до оплати. (сума рядків 450і 700 форми 1).
На поч.року: не має.
На кін.року: 7.72 тис.грн.
З'явилась кредиторська заборгованість підприємства перед юридичними і фізичними особами по оплаті праці і виплаті дивідентів.
9. Інша заборгованість. (сума рядків 660, 710, 720, 730, 740 форми 1).
На поч.року: не має.
На кін.року: 8.11 тис.грн
Виникла заборгованість по отриманим авнсам, кредитам банків для робітників підприємстваі інша заборгованіть, яка не знайшла відображення в інших статтях пасиву.
9. Пасив балансу. (рядок 760 форми 1).
На поч.року: 186.6 тис.грн.
На кін.року: 814.53 тис.грн.
Власні засоби, зобов'язання перед кредиторами і власниками (сума залучених підприємством коштів), зросло більш ніж в чотири рази.
2.2.Аналіз платоспроможності підприємства.
В умовах ринкових відносин платоспроиожність підприємства вважається найважливійшою умовою їх господарської діяльності. Платоспроможність підприємства характеризується можливостями його здійснювати чергові платежі та грошові зобов'язання за рахунок наявних грошей і тих грошових засобів і активів, які легко мобілізуються. До платіжних засобів відносяться суми по таких статяях балансу, як грошові засобт, цінні папери, товари відвантажені, готова продукція, розрахунки з покупцями та інші активи з третьго розділу балансу, що легко реалізуються. До складу платежів і зобов'язань входять зоборгованість по оплаті праці, короткотермінові та просрочені кредити банку, постачальники та інші кредитори і першочергові платежі.
Найбільш мобільною частиною ліквідних коштів являються гроші і короткострокові фінансові вкладення. До другої групи відносяться готова продукція, товари відвантажені і дебіторська заборгованіть. Ліквідність цієї групи поточних активів залежить від своєчасності відвантаження продукції, оформлення банківських документів, швидкості платіжного документообігу у банках, від попиту на продукцію, її конкурентоздатністі, платоспроможності покупців, форм розрахунків, тощо.
Значно більший строк знадобиться для перетворення виробничих запасів і незавершеного будівництва в готову продукцію, а потім в грошову готівку. Тому вони віднесені до третьої групи. (див. табл. 5)
Відповідно на три групи поділяються і платіжні зобов'язання підприємства:
1. заборгованість, строк оплати якої вже настав;
2. заборгованість, яку необхідно погасити найближчим часом;
3. довгострокова заборгованість.
Таблиця 5.
Групування поточних активів по ступеню ліквідності.
Поточні активи На початок року(тис,грн.) На кінець року(тис,грн.)
Грошові кошти 6.5 10.51
Короткострокоі фінансові вкладення - -
Усього по першій групі 6.5 10.51
Готова продукція - -
Товари відвантажені - -
Дебіторська заборгованість 39 36.27
Усього по другій групі 39 36.27
Виробничі запаси 10.2 1.73
Незавершене виробництво - 0.3
Витрати майбутніх періодів - -
Усього по третій групі 10.2 2.03
Усього поточних активів 55.7 48.81
Оцінка рівня платоспроможності проводиться за даними балансу на основі характеристики ліквідності оборотних засобів, тобто з врахуванням часу, необхілного для перетворення оборотних засобів в грошові кошти і цінні папери. Менш мобільними є засобм в розрахунках, готової продукції, товарах відвантажених та ін. Найбільшого часу ліквідності потребують виробничі запаси і витрати для перетворення їх в грошові засоби. Із врахуванням цього в економічній літеретурі визначають в основному три рівні платоспроможності підприємства, оцінку яких проводять за допомогою трьох коефіцієнтів : грошової, розрахункової та ліквідної платоспроможності.
Поточна платоспроможність- це здібність до швидкого погашення своїх короткосрокових зобов'язань, але для цьго необхідно грошові засоби, які підприємство може отримати в результаті обертання в гроші деякі найбільш ліквідні засоби, або для цього необхідно мати достатній запас грошей у банку або у касі.
Цей показник характеризує як відношення мобільних засобів до короткосторокової заборгованості. Він дає можливість встановити і якій крайності сума мобільних запасів покриває суму короткосрокових зобов'язань, і тим самим підтверджує ступінь стійкості підприємства і здібність його швидко розрахуватися за свої короткострокові зобов'язаня ,тобто в значній мірі визначити платоспроможність підприємства. В деяких випадках він називається коефіцієнт покриття:
Кп=(ряд 150+ряд320-ряд120)/ряд750
Оптиимальне значення для даного показника прийнято мати в межах від 1 до 1.5
Кп(п.р.)=(1322-70)/2760 =1.4
Кп(к.р.)= (2380-86)/3320=1.4
для аналізуємого підприємства значення коефіцієнтапокриття дуже позитивне, виявлено лише незначне зменшення на кінець року, тобто це свідчить про високу ступінь стійкості підприємства. Чим більше величина поточних активів по відношенню до поточних пасивів, тим більше впевненість, що існуючі зобов'язання будуть погашені за рахунок існуючих активів. Багаторазове перевищення активів над короткостроковими зобов'язаннями дозволяє зробити висновок про те, що підприємство має значний об'єм вільних ресурсів, які формуються з власних джерел. З позиції кредиторів, такий варіант формування оборотних засобів найбільш вдалий. З точки зору ефективності діяльності

 
 

Цікаве

Загрузка...