WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методичні аспекти аналізу та аудиту фінансової звітності підприємства - Дипломна робота

Методичні аспекти аналізу та аудиту фінансової звітності підприємства - Дипломна робота

партнери Кредитно-банківські установи
1.Достовірність і якість інформації
2.Оцінка ліквідності активів
3.Оцінка інтенсивності обігу активів
4.Оцінка платоспроможності
5.Розподіл прибутку
6.Якість росту прибутку
7.Фомування ресурсного потенціалу
8.Податкові утримання
9.Кридитна політика
10.Дивідентна політика
11.Інвестиційна політика
12.Потенційне банкрутство
13.Оцінка прибутковості +
-
-
+
+
+
-
-
-
+
-
+
+ +
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
-
+
-
-
+
-
-
+
+
- +
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
-
- -
+
+
+
-
-
+
-
-
-
-
+
- +
+
+
+
-
+
+
-
+
-
+
+
+
Для характеристики фінансового стану підприємства, використання ним власних та залучених коштів застосовують показники балансу (ф.1), звіту (ф.3).
Аналіз динаміки валюти балансу та його структури проводиться шляхом порівняння даних загальної вартості майна підприєяства (валюти балансу) рядок 330 на початок і кінець звітного періоду. При цьому зменшення валюти балансу за звітний період свідчить про скорочення підприємством господарської діяльносі, що прихводить до його неплатоспроможності.
При аналізі балансу виявляють такі його статті, які свідчать про недоліки та незадовільну роботу підприємства і його фінансовий стан.
Особлива увага спрямовується на:
"Товори відвантажені, не сплачені в строк"
"Розрахунки з дебіторами за товари, роботи і послуги, не сплачені в строк"
"Збитки минулих років"
"Збитки звітного року"
"Довгострокові кредити та позики, що не погашені в строк"
"Короткострокові кредити та позики, що не погашенні в строк"
"Розрахунки з кридиторами за товари, роботи і послуги, не сплачені в строк"
У разі необхідності проводиться більш детальний аналіз цих та інших статей балансу з використанням розшифрувань до них.
Для нашого підприємства дані по рядку 330 на початок і на кінець відповідно становлять 7238 грн. і 8224 грн., що свідчить про задовільну роботу підприємства, про збільшення господарської діяльності.
Виявляється одна за важливих характеристик фінансового стану підприємства- його фінансова незалежність від зовнішніх джерел.
З цією метою обчислюється коефіцієнт фінансової незалежності "автономії" (К.авт.)як відношення загальної суми власних коштів до підсумку балансу.
К.авт.=ряд495/ряд330
Для нашого підприємства:
на початок року К.авт.=3878/7238=0.5
на кінець року К.авт.=4264/8224=0.5
Практично встановлено, що загальна сума заборгованості не повинна перевищувати сумму власних джерел фінасування, тобто критичне значення К.авт. = 0.5. Чим більше значення коефіцієнта, тим кращий фінансовий стан підприємства (менша залежність від зовнішніх джерел).
Для визначення фінансової стійкості підприємства вираховують коефіцієнт фінансової стабільності (К. фс.), який характеризує співвідношення власних та позикових коштів.
К.фс.=ряд 495/ряд530+ряд750
Для нашого підприємства:
на початок рокуК.фс.=3878/600+2760=1.6
на кінець року К.фс.=4264/640+3320=1.1
Перевищення власних коштів над позиковими вказує на те, що підприємство має достатній рівень фінансовох стійкості відносно незалежне від зовнішніх фінансових джерел. Нормативне значення цьго К.фс. повинно бути більшим 1, що свідчить про збільшення виручки, збільшення прибутку.
Важливе значення у процесі аналізу джерел власних коштів має показник фінансового лівериджу (Ф.л.), який характеризує залежність підприємства від довгострокових зобов'язань і визначається як відношення довгострокових зобов'язань до джерел власних коштів.
Ф.л.=ряд530/ряд495
Для нашого підприємства:
на початок року :Ф.л.=600/3878=0.15
на кінець року:Ф.л.=640/4264=0.15
Негативним вважається збільшення даного показника на протязі періоду,що аналізується, в нашому виподку показним залишається незмінним, що свідчить про стабільну платоспроможність, зменшення фінансового ризику.
Для вирішення питання щодо забезпечення підприємства власними коштами (К.зк.) . Цей коефіцієнт розраховується як відношення різниці між обсягами джерел власних та прирівняних до них коштів (за вирахуванням статей "Розрахунки з учасниками" , "Резерви наступних витрат і платежів", "Доходи майбутніх періодів", "Реструктруризований борг") і фактичною вартістю основних засобів та інших позаоборотних активів до фактичної вартості наявних у підприємства оборотних коштів.
К.зк.=(ряд495-ряд 450-ряд455-ряд460-ряд465)-ряд070/
ряд150+ряд320
Для нашого пілприємства:
на початок року К.зк.=3878-3228/1322=0.4
на кінець року К.зк.=4264-3468/2380=0.3
Значення К.зк. повинно бути більшим 0.1.
Більш наочно загальне фінансове положення становище підприємства можна відобразити за допомогою таблиці 4:
Таблиця 4.
Узагальненне фінансове становище підприємства.
№П ПОКАЗНИКИ ТА
КОЕФІЦІЄНТИ НА
ПОЧ.
РОКУ НА
КІН.
РОКУ НОРМАТ
ЗНАЧ. ВИСНОВКИ
1 2 3 4 5 6
1 Коефіцієнт покриття 1.4 1.4 >1 Позит.
2 Коефіцієнт забезпечення власними коштами 0.4 0.3 >0.1 Позит.
3 Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0.2 0.27 >0.2 Позит.
4 Коефіцієнт автономії 0.5 0.5 >0.5 Критич.
5 Коефіцієнт фінансової стабільності 1.6 1.1 >1 Зниження
6 Коефіцієнт фінансового лівериджу 0.15 0.15 зменшен. Норм.
7 Коефіцієнт загальної ліквідності 0.48 0.72 1 Позит.
Аналізуючі таблицю зведених даних ми можемо зробити загальний висновок про фінансовий стан підприємства. Вцілому підприємство займає стійке фінансове положення, воно є платоспроможним, з високим забезпеченням власними коштами,але коефіцієнт фінансової незалежності являється на межі критичного, ліквідність підприємства за аналізуючий період підвищилась на 7%, фінансова стабільність підприємства залишається на високому рівні, але за рік значно знизилась.
В аналізі можливо суміщати різні види групування даних. Для більш спрощеного аналізу підприємства використовують агреговану форму балансу
Методика розрахунку показників агрегованого балансу.
1. Основні засоби і інші позаоборотні активи. (сума рядків 010, 030, 035, 050, 055, 060форми 1).
На поч.року: 54.4 тис.грн.
На кін.року: 109.68 тис.грн.
Значно збільшились матеріальні активи (будівлі, машини, устаткування, тощо), які є власністю підприємства, зі строком використання більше одного року.
2. Швидкореалізуємі активи. (сума рядків 260, 270, 280, 290 форми 1).
На поч.року: 0.6+5.7+0.2=6.5 тис.грн.
На кін.року: 0.83+9.67+0.01=10.51 тис.грн.
На протязі року на підприємстві значно зросли грошові кошти в касі , на рахунках в банках, в дорозі, грошові

 
 

Цікаве

Загрузка...