WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Управління утворенням прибутку підприємства - Курсова робота

Управління утворенням прибутку підприємства - Курсова робота

нижчою ціною. Це може бути досягнуто шляхом скорочення кількості посередників при закупівлі товарів, використання цінових знижок при узгодженні ціни товару, закупки товарів в період їх сезонного розпродажу.
Зростання розмірів одержання прибутку пов"язане також із збільшенням рівня цін продажу товарів.
Управлінняцінами реалізації залежить від обгрунтованості вибору ценової політики підприємства на споживчому ринку, використання торговельної кон"юнктури в окремі періоди року.
Маса одержання прибутку залежить від обсягу діяльності підприємства (товарообороту), кількості реалізованих товарів. Збільшенню обсягу продажу сприяє здійснення ефективної маркетингової політики шляхом включення в перелік взаємодоповнюючих товарів, надання споживчого кредиту при реалізації товарів, розширення системи додаткових торговельних послуг, здійснення ефективних рекламних заходів.
Фактори, які ми розглянули, прямо впливають на величину доходів, а відповідно, і на прибуток підприємств.
При тій же величині доходів підприємство може мати різний розмір прибутку, що залежить від величини витрат обігу. Розмір витрат обігу формується під впливом таких факторів, як: обсяг товарообороту, його склад та асортиментна структура, джерела надходження товарів, ступень використання ресурсів, структура капіталу - ці фактори впливають на прибуток від реалізації товарів.
Джерелом зростання прибутку підприємства можуть бути також доходи від позареалізаційних операцій за мінусом витрат на ці операції.
Зростання доходів від позареалізаційних операцій підприємства може бути забезпечено за рахунок вкладення вільних грошових коштів у різноманітні цінні папери; продажу їх на фінансовому ринку; відкриття в банку депозитних рахунків; здачі в оренду основних фондів; урахування суми витрат від інфляції і втраченої (недоотриманої) вигоди.
Прибуток від позарелізаційних операцій буде більший, якщо не допускати непродуктивних витрат і збитків.
Функціонування підприємства в умовах ринку визначається його спроможністю приносити достатній доход та прибуток.
Прибуток - це кінцевий результат діяльності підприємства, який характеризує абсолютну ефективність його роботи.
Діяльність підприємства пов"язана з визначенням головної мети, яка формулюється як досягнення повного рівня рентабельності на вкладений капітал і одержання прибутку.
Відомо, прибуток пілприємства залежить, з одного боку від величини доходів, що одержує підприємство, з другого боку, від розмірів витрат обертання. Формування доходів і затрат підприємства пов"язано передусім з обсягами його діяльності - обсягом товарообороту, а також асортиментною, ціновою політикою і ресурсним забезпеченням товарообороту.
2. Дослідження порядку формування прибутку по СП "Афамія" за 1998 - 1999 р.р.
2.1 Аналіз валового доходу по СП "Афамія" за 1998 - 1999 р.р.
Фінансовим підсумком господарської діяльності торговельного піжприємства є його прибуток.
Розмір прибутку підприємства залежить від багатьох факторів, як внутрішнього так і зовнішнього характеру. Найважливішими внутрішними факторами є обсяг діяльності, стан та ефективність використання ресурсів підприємства, рівень доходів та витрат підприємства, ефективність його цінової та саортиментної політики. Прибуток торговельного підприємства залежить і від факторів, що виходять за межі його діяльності. Це - рівень цін на споживчі товари, а також цін і тарифів на ресурси (фактори виробництва), що застосовує підпприємство, податкова політика держави, кон"юнктура ринку та інші.
Знання факторів, що впливають на прибуток, дозволяє розробити ефективний механізм отримання та використання прибутку, який відповідає стратегії соціально-економічного розвитку підприємства
Кожному торговельному підприємству необхідно систематично проводити аналіз формування, використання і розподілу прибутку, щоб знати величину чистого прибутку, його складові частини та основні тенденції їх зміни.
Основними цілями аналізу прибутку є:
1. Перевірка обгрунтованості і напруженості планового прибутку.
2. Загальна оцінка виконання плану, прогнози, динаміка.
3. Визначення відхилення фактичного прибутку від передбаченого планом (розрахунком, прогнозом). Вивчення динаміки прибутку за звітний період.
4. Вивчення впливу на зміну прибутку факторів, які одночасно є і складовими частинами прибутку.
5. Визначення суми резервів зростання прибутку і розробка рекомендацій щодо використання їх у виробництві.
6. Визначення основних напрямків розподілу прибутку.
Інформаційною базою для аналізу прибутку підприємства СП "Афамія" є:
1. Баланс підприємства (форма № 1) (додаток 3).
2. Звіт про фінансові результати та їх використання за попередній та звітній періоди (форма№ 2) (додаток 4).
3. Декларація про прибуток підприємства (додаток 5).
4. Доходи від реалізації товарів (робіт та послуг).
Аналіз фінансових результатів та фінансовго стану підприємства є важливим елементом для прийняття конкретних рішень, спрямованих на подальше збільшення прибутковості, виявлення причин збитковості, а також забезпечення стабільного фінансового стану.
Економічний аналіз фінансових результатів починається з дослідження валового доходу.
Стійке функціонування торговельного підприемства, фінансова стійкість залежить від його здатності приносити достаатній обсяг доходів.
Одним із головних економічних важелів у господарському механізмі торгівлі є валовий доход. Як економічна категорія валовий доход від реалізації товарів являє собою частину вартості товару, яка призначена для покриття витрат обігу утворення прибутку торговельного підприємства . За надані послуги по доведенню товарів до споживачів, по їх реалізації торговельне підприємство отримує плату, яку можна назвати ціною торговельних послуг.
Цією ціною стає торговельна надбавка до ціни закуплених товарів. Сума всіх торговельних надбавок від реалізації товарів і є валовим доходом від реалізації.
Валовий доход є складовою частиною вивчення фінансових результатів діяльності торговельного підприємства .
Аналіз валового дохода проводять за окремими його видами і в цілому по підприємству. В прцесі аналізу вивчають його динаміку, вимірюють вплив факторів на суму і рівень валового дохода , виявляють та використовують резерви росту торговельних надбавок.
По СП " Афамія " м. Чернівці валовий доход за 1998-1999 рр. характеризується слідуючими даними, таблиця 2.1.1.
У формуванні валового дохода за даними СП " Афамія " головне місце займає доход від торговельної діяльності.
В результаті проведених розрахунків можна зробити висновок,що у 1998 р. підприємством було отримано валового доходу на суму 79,7 тис. грн., у 1999 р. сума валового доходу не змінилась порівнянно з минулим роком, товарооборот знизився на 44,9 тис. грн.,відповідно на 93 %. Рівень валового дохода до

 
 

Цікаве

Загрузка...