WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аналіз фінансових результатів - Дипломна робота

Облік і аналіз фінансових результатів - Дипломна робота

результати розрахунків організації по платежам податку на прибуток. Дебетове сальдо означає суму переплати податку до бюджету, кредитове сальдо - суму - додатково належну бюджету на дану звітну дату.
ІІІ. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.
3.1. Аналіз рівня, динаміки і структури фінансових результатів.
Кількість показників, що характеризують фінансові результати діяльності підприємства, свторюють методичні труднощі їх системного розгляду.
Для вирішення цих проблем використовується аналіз фінансових показників, який дасть можливість вибрати значні направлення активізації діяльності підприємства, дозволить виробити необхідну стратегію поведінки, направлену на мінімізацію збитків і фінансового риску на підприємстві. Аналіз фінансових результатів, проведений на підприємстві дасть можливість дослідити зміну кожного показника за поточний аналізуємий період дослідження структури відповідних конкретних показників і іх зміну ("вертикальний аналіз" показників); вивчити в узагальненому вигляді динаміки зміну показників фінансовихрезультатів за звітний період ("трендовий аналіз" показників) [26].
Для аналізу і оцінки рівня і динаміки показників фінансових результатів діяльності підприємства складається таблиця, в якій використовуються дані звітності ТОВ "Кредон" по формі № 2 "Звіт про фінансові результати".
Таблиця 3.1.
Аналіз рівня та динаміки показників фінансових результатів діяльності підприємства

пп Показники Факт
1997 рік Факт
1998 рік % до базисного значення тис.грн.
1. Виручка від реалізації продукції:
З ПДВ
Без ПДВ
5333,0
4444,3
18928,0
15774,0
3,5 рази
3,5 рази
2. Затрати на виробництво реалізованої продукції 4384,0 15554,0 3,5 рази
3. Комерційні затрати 17,4 104,5 у 6 разів
4. Результат від реалізації продукції 42,9 115,5 2,7 рази
5. Інші позареалізаційні доходи - 0,9 -
6. Балансвоий прибуток 42,9 116,4 2,7 рази
7. Податок на прибуток 12,9 35,0 2,7 рази
8. Використання прибутку 22,3 35,2 1,6 рази
9. Чистий прибуток, який залишається в розпорядженні підприємства 7,7 46,2 у 6 разів
Дані таблиці № 3.1 показують, що в звітному періоді підприємство досягло високихрезультатів. Балансовий прибуток зріс у 2,7 рази. Позитивним фактором росту балансового прибутку є збільшення прибутку від реалізації продукції за рахунок росту обсягу реалізації.
Рис. 3.1. Фактори формування балансового прибутку.
3.2. Фактори формування балансового прибутку ТОВ "Кредон".
На зміну балансового прибутку впливають фактори, які діляться по ступені підпорядокованості на фактори першого і другого порядку. [22]
До факторів першого порядку відносяться зміни:
1) - прибутку від реалізації продукції;
2) - прибутку від позареалізаційних результатів.
До факторів другого порядку відносяться:
1. Зміни від:
1.1. обсягу реалізації продукції;
1.2. структури реалізованої продукції;
1.3. повної собівартості реалізованої продукції;
1.4. комерційних витрат;
1.5. цін на реалізовану продукцію.
Взаємозв'язок цих факторів з балансовим прибутком пряма, за винятком собівартості, зниження якої приводить до росту прибутку. Аналіз факторів зміни балансового прибутку проводиться за допомогою алгоритмів розрахунку.
3.2.1. Факторний аналіз балансового прибутку.
Кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства, балансовий прибуток або збиток представляє собою алгебраїчну сумум результатів від реалізації товарної продукції, результату від іншої реалізації, прибутків і витрат від позареалізаційних операцій [47]
Рб = + Рр + Рпр + Рвн
де Рб - балансовий прибуток або збиток,
Рр - результат від реалізації товарної продукції,
Рпр- результат від іншої реалізації,
Рвн- результат від позареалізаційних операцій.
Прибуток - найважливіший показник ефективності роботи підприємства, джерело життєдіяльності. Зростання прибутку створює фінансову основу для самофінансування діяльності підприємства, здійснення розширеного відтворювання і задоволення зростаючих соціальних і матеріальних потреб робочих. За рахунок прибутку викунуються також зобов'язання підприємства перед бюджетом, банками і іншими організаціями. Тому аналіз прибутку повинен охоплювати як чинники її формування, так і розподілу.
Для аналізу і оцінки рівня і динаміки показників фінансових результатів діяльності підприємства складається наступна таблиця, в якій використані дані звітності підприємства.
Таблиця 3.2.
Склад балансового прибутку Факт 1997 рік Факт 1998 рік Темпи росту
Сума тис.грн. Структ. в % Сума тис.грн. Структ в %
Балансовий прибуток 42,9 100,00 116,4 100,00 2,7 р.
Прибуток від реалізації 42,9 100,00 115,5 99,23 2,7 р.
Позареалізаційні фінансові результати - - 0,9 0,77 -
Як показують дані таблиці темп балансового прибутку до минулого року становив 2,7 рази. Найбільшу частку в балансовому прибутку займає прибуток від реалізації товарної продукції - 99,23%. Питома вага від позареалізаційних фінансових результатів склала 0,77 %.
3.2.2. Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції
(робіт, послуг).
Прибуток від реалізації продукції в загальному випадку знаходиться під впливом таких факторів:
- зміна обсягу реалізації продукції;
- структури продукції;
- відпускних цін на реалізовану продукцію;
- цін на сировину, материали, паливо, тарифов на енергію, перевозки;
- рівня затрат матеріальних і трудових ресурсів.
Розглянемо методику розрахунку факторних впливів на прибуток від реалізації продукції.
1. Розрахунок загальної зміни прибутку ( Р) від реалізації продукції визначається по формулі:
Р = Р1 - Р0 , де [26 стор.16]
Р1 - прибуток звітного року - 115,5 тис.грн.
Р0 - прибуток минулого базового року - 42,9 тис.грн.
Р = 115,5 тис.грн. - 42,9 тис.грн = 72,6 тис.грн.
2. Розрахунок впливу на прибуток змін відпускних цін на реалізовану продукцію ( Р1) визначається по формулі: [26 стор.16]
Р1=Np1 - Np10 = p1q1 - p0q1,
де Np1 = p1q1 - реалізація в звітному році у цінах звітного року (р-ціна виробу, q - кількість виробів);
Np1 = p0q1 - реалізація у звітному році у цінах базового року,
Р = 15774,0 тис.грн. - 15684,9 тис.грн. = +89,1 тис.грн.
3. Розрахунок впливу на прибуток змін обсягу продукції ( Р2) визначається по формулі:
Р2 = Р0К1 - Р0 = Р0(К1 - 1), де [26 стор.16]
Р0 - прибуток минулого року (базового),
К1 - коефіцієнт росту обсягу реалізації продукції.
К1 = S1,0 / S0, де
S1,0 - фактична собівартість реалізованої продукції за звітний період у цінах і тарифах минулого (базового) періоду;
S0 - собівартість минулого року (періоду)
К1 = = 3,52
Р2 = 42,9*(3,52 - 1) =

 
 

Цікаве

Загрузка...