WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудиторська діяльність (шпаргалка) - Реферат

Аудиторська діяльність (шпаргалка) - Реферат

ресурси інвестора; залучені шляхом випуску акцій, облігацій; запозичені банківські кредити);
- дослідження напрямків використання інвестиц коштів та об'єктів ІД (майна, оборотних засобів, ЦП, науково-технічної продукції, інтелектуальних цінностей).
89. Осн. завд і дж інф ін НБА.
Джерела інформації та об'єкти контролю:
1) первинні документи,про надходження, передачу, реалізацію, інвентаризацію ліквідацію об'єктів НМА: накладні, акти прийому - передачі, акти ліквідації, відомості нарахування амортизації (зносу), авізо, довідки, акти переоцінки, технічне обслуговування НМА підрядними організаціями.
2) регістри аналітичного і синтетичного обліку: інвентарні картки з обліку по окремих об'єктах НМА; описи інвентарних карток з обліку ОФ; картки групового обліку ОЗ (для нарахування зносу і амортизації по 4 групах ОФ); інвентарні списки НМА, які ведуться МВО структурних підрозділів підприємства, де вони використовуються або їх місцезнаходження; оборотні відомості в бухгалтерії у розрізі груп, об'єктів ОФ по МВО та підприємству; журнали-ордери №13,16, машинограми по кредиту рахунків 01,04,02,86,88,85,33,87. Книга головних рахунків, баланс, звітність про рух майна підприємства.
Основні нормативні акти, якими керуються ревізор при здійсненні контролю: 1) Положення про організацію БО і звітності в Україні №250 зі змінами та доповненнями; 2) інструкція з БО балансової вартості ОФ №159; 3) інструкція про інвентаризацію ОЗ, ТМЦ, ГК і розрахунків №69 зі змінами та доповненнями; 4) Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств".
90. Осн. завд-ня і дж а-ту кас. оп-й
Завданням касових операцій: 1) перевірка правильності ведення підприємством касових операцій; 2) перевірка правильності і порядку видачі та оприбуткування готівки в касі; 3) додержання підприємством встановленого ліміту каси; 4) перевірка додержання підприємством цільового витрачання готівки; 5) збереження наявності ГК та інших цінностей.
Джерелами інформації є: 1) синтетичні реєстри обліку і звітності (головна книга, баланс ф.1); 2) синтетичні реєстри обліку касових операцій (ЖО-1, відомість по рахунку "Каса"); 3) первинні документи з обліку касових операцій (касова книга, прибуткові і видаткові ордери, чеки на отримання готівки, виписки банку); 4) повідомлення банку про встановлення ліміту залишку готівки в касі.
91. Осн. завд-ня і дж інф а-ту запасів
Джерелами інформації є: баланс підприємства ф.1, регістри синтетичного обліку ТМЦ (головна книга, відомості руху, ЖО, тощо), аналітичні регістри обліку (відомості, звіти МВО), картки складського обліку, накладні, рахунки-фактури.
Нормативна база: 1) Положення №250, 2) Інструкція "Про інвентаризацію ОЗ, НМА, ТМЦ, ГК, документів та розрахунків" затверджена наказом МФУ №69 від 11.08.94, 3) Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств", 4) Положення "Про порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) МЦ затверджене постановою КМУ від 22.01.96.
93, 108. Осн. завд і дж а-ту розрах-в з ін. деб-рами, постач-ками і підряд-ми
Основним завданням аудиту розрахунків є: 1) встановлення реальності Д і К заборгованості; 2) перевірка наявності простроченої ДЗ і КЗ; 3) встановлення ДЗ і КЗ з якої минув строк позивної давності; 4) правильність списання заборгованості, строк позивної давності з якої минув; 5) перевірка правильності обліку ДЗ і КЗ в залежності від прийнятого методу визначення та видів реалізації; 6) перевірка правильності та обґрунтованості списання заборгованості.
Джерела інформації аудиту розрахунків: 1) регістри синтетичного обліку і звітність (баланс, головна книга); 2) регістри синтетичного і аналітичного обліку розрахунків (ЖО 6, 11, 8, 7, відомості 16, 15); 3) первинні документи (накладні, рахунки-фактури, ін). Нормативна база: 1) Положення №250, 2) Інструкція "Про інвентаризацію ОЗ, НМА, ТМЦ, ГК, документів та розрахунків" затверджена наказом МФУ №69 від 11.08.94, 3) Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств", 4) Положення "Про порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) МЦ затверджене постановою КМУ від 22.01.96.
94. Осн. завд і дж інф а-ту розр-в з підзвіт осбами
Метою і завданням розрахунків з підзвітними особами є: 1) правильність видачі та повернення сум; 2) цільове призначення, законність, доцільність витрачання підзвітних сум; 3) доцільність видачі сум в підзвіт; 4) перевірка правильності відображення підзвітних сум в обліку. Найбільш важливе місце при проведенні аудиту розрахунків з підзвітними особами належить перевірці цільового призначення та правомірності витрачання ними коштів.
98. осн завд і дж інф а-ту фін. р-тів
Завданням а-у фін р-атів п-в є перевірка достовірності формування фін ресурсів і розподіл їх за цільовим призначенням, згідно з чинними нормативами, виявлення резервів.
Осн джерелами інформації для аудиту фін. результатів підприємства є бухгалтерський Баланс підприємства (ф. № 1 річної і квартальної звітності), Звіт про фінансові результати та їх використання (ф. №2 річної і квартальної звітності); Звіт про фінансово-майновий стан підприємства (ф. № 3). Вони повинні бути адекватні даним первинної документації, регістрам аналітичного і синтетичного БО і Головної книги за досліджуваний період.
113. Осн. методи і прийоми провед-ня аудиту
Аудит має свій метод дослідження, який ґрунтується на основних положеннях діалектичних методів пізнання і на законах політичної економії. В аудиторській практиці використовується аналіз, який тісно пов'язаний із синтезом. В тісному зв'язку з ним є такі категорії пізнання як індукція і дедукція. Таким чином об'єкт вивчається від часткового до загального.
Дедукція - спосіб логічного мислення, який полягає у русі від загального до одиничного. Дедуктивний метод використовують аудитори при вивченні фін-госп діяльності підприємства, системи БО і взагалі ефективності системи управління. Таким чином індуктивні та дедуктивні методи в практиці використовуються взаємопов'язано.
Методи аудиту - сукупність способів, прийомів для дослідження стану об'єктів, що вивчаються. Їх можна згрупувати так:
1)прийом, що дозволяє вивчити кількісний та якісний стан об'єкта; 2) дозволяє визначити відхилення фактичного стану від діючих норм; 3) пов'язані з оцінкою стану об'єкту (в минулому, теперішньому і майбутньому).
114. Осн. пок-ки аудит фін стану.
Під аудитом фінансового стану розуміють оцінку облікової та іншої економічної інформації шляхом вивчення реально існуючих зв'язків між показниками.
Метою аудиту фінансового стану є:
1) визначення сутності та змісту ділової активності клієнта; 2) оцінка фінансово-господарських перспектив клієнта, його функціонування в майбутньому; 3) виявлення зон можливих навмисних помилок в звітності

 
 

Цікаве

Загрузка...