WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудиторська діяльність (шпаргалка) - Реферат

Аудиторська діяльність (шпаргалка) - Реферат

відображення їх в бухобліку, а також контролю за функціями внутрішньої системи контролю підприємства.
Служба вн аудиту, як правило, відповідає перед к-вом п-ва за постійне спостереження та контроль за функціонуванням цих систем.
Фахівці служби внутрішнього аудиту надають рекомендації зудосконалення цих систем; експертизи фінансової і оперативної
інформації, огляду коштів, які використовуються для ідентифікації,
виміру, класифікації і інформування; підготовки оглядів еф-ті д-ті п-ва, включаючи нефінансові засоби керівництва; контролю за дотриманням українського законодавства і
виконанням всіма підрозділами підприємства його внутрішньої
політики щодо здійснення діяльності.
78. Методи вибіркової перев-ки
Вибіркова перевірка означає використання аудиторських процедур стосовно менш ніж 100% бухгалтерських проводок або показників фінансової звітності, котрі дозволяють аудитору отримати аудиторські докази і, оцінивши окремі характеристики відібраних даних, розповсюдити дієвість цих доказів на всю сукупність даних. Вибіркова перевірка повинна бути репрезентативною, іншими словами, відображати всі основні властивості генеральної сукупності (набору елементів, котрі складають окрему статтю в балансі або окремий клас операцій).
Методи: 1)метод випадкового відбору, котрий забезпечує рівні шанси для потрапляння у вибірку кожного елементу генеральної сукупності; 2)систематичний вибір, 3)Безсистемний вибір. При використанні цього методу аудитор повинен передбачити захист від упередженого вибору
81. Нормат-на база рег-ня а-ту в Україні.
Основним документом для аудиторів є Закон України "Про АД" із змінами і доповненнями до нього. Крім цього в 1996р. в Закон внесені зміни та доповнення і зокрема в закон України "Про підприємства" стаття 29 доповнена: Річний баланс і звітність підприємства підлягає обов'язковому аудиту за винятком державних підприємств; Закон України "Про споживчу кооперацію", "Про заставу", "Про ЦП і фондову біржу" і ін. законодавчі акти, де достовірність і повнота річного балансу повинна бути підтверджена аудитом.
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України від 19 березня 1997 р. затверджено вимоги щодо аудиторської перевірки відкритих акціонерних товариств і підприємств - емітентів облігацій (крім комерційних банків, інституційних інвесторів).
Згідно зі ст. 22 Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" від 18 червня 1991 р. № 1201-ХП (зі змінами і доповненнями) аудит бухгалтерської звітності та фінансового становища емітента при реєстрації випуску цінних паперів є обов'язковим. При поданні регулярної інформації про емітента (не рідше ніж один раз на рік) обов'язковим є підтвердження аудиторською фірмою річного балансу і складання довідки про фінансове становище (ст. 24).
Таким чином в Україні створені законодавчі акти, на підставі яких здійснюється АД в Україні. АД включає в себе організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок та надання інших аудиторських послуг.
. 83. Обов'язки аудиторів і аудиторських фірм
Аудитори і аудиторські фірми зобов'язані: 1) належним чином надавати аудиторські послуги, перевіряти стан бухгалтерського обліку і звітності замовника, їх достовірність, повноту і відповідність чинному законодавству та встановленим нормативам; 2) повідомляти власників, уповноважених ними осіб, замовників про виявлені під час проведення аудиту недоліки ведення бухгалтерського обліку і звітності; 3) зберігати в таємниці інформацію, отриману при проведенні аудиту та виконанні інших аудиторських послуг. Не розголошувати відомості, що становлять предмет комерційної таємниці, і не використовувати їх у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 4) відповідати перед замовником за порушення умов договору відповідно до чинних законодавчих актів України; 5) обмежувати свою діяльність наданням аудиторських послуг та іншими видами робіт, які мають безпосереднє відношення до надання аудиторських послуг у формі консультацій, перевірок або експертиз.
86. Орг-я роботи внутрішнього аудиту(ВА) і на п-ві
Система ВА включає регламентовану внутрішніми документами п-ва сукупність процедур внутрішнього контролю ланок управління і різних аспектів діяльності п-ва, які здійснюються спеціалізованим відділом або окремою посадовою особою з метою надання допомоги органам управління в ефективному внутрішньому контролі.
Система ВК відіграє важливу роль у попередженні та виявленні помилок і випадків шахрайства. Система ВК включає: 1)контроль виконання планових завдань з виробничої і фінансово-господарської діял-ті, використання матеріальних і фінансових ресурсів, недопущення безгосподарності і марнотратства; 2)забезпечення збереження власності; 3)додержання вимог діючого законодавства з виробничої, фінансово-господарської діял-ті, з ведення б/о.
87. Основні завдання і дж інф а-ту ОЗ
Основними завданнями і метою аудиту ОЗ є: 1) перевірка правильності документального оформлення і своєчасності відображення в обліку операцій з ОЗ: їх надходження, внутрішнього переміщення і вибуття. 2) перевірка своєчасності відображення зносу (нарахування амортизації ОЗ). 3) контроль за витратами на кап. ремонт. 4) перевірка правильності відображення в обліку фінансових результатів від ліквідації ОЗ. 5) контроль за збереженням ОЗ. 6) перевірка правильності проведення індексації ОЗ.
Джерелами інформації для аудиту ОЗ є: баланс - ф.1, звіт про фінансові результати та їх використання - ф.2, звіт про фінансово-майновий стан підприємства - ф.3, синтетичні регістри обліку ОЗ (головна книга, ЖО-13), первинні документи по обліку ОЗ (інвентарні картки ОЗ, акти прийому-передачі ОЗ, акти вводу в експлуатацію, акти ліквідації, відомості індексації балансової вартості ОЗ).
Нормативна база, яка регулює рух ОЗ, розрахунок зносу та індексації ОЗ: 1) Положення про організацію бух. обліку і звітності в Україні, затверджене постановою КМУ №250 від 3.04.93р. 2) Стандарти по БО і плану рахунків. 3) Порядок проведення індексації балансової вартості ОЗ підприємств, установ і організацій, затверджений Мінстатом, Мінекон., МФУ. 4) Закон "Про оподаткування прибутку підприємств".
88. Завд і дж інф аудиту інвестиційної д-сті(ІД)
- досліджувати конфліктні ситуації при виконанні операцій по ІД (напр., випадки порушення законодавства при фінансуванні об'єктів інвестицій, зловживання при використанні векселів і облігацій в інвестиціях та ін)
- сприяти раціональному використанню майнових та інших цінностей при створенні ОЗ та реалізації програм відновлення ОЗ шляхом здійснення КВ;
- дослідження дотримання порядку державної реєстрації інвестицій;
- вивчення джерел інвестиційних коштів (власні фін

 
 

Цікаве

Загрузка...