WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методика та техніка складання річного фінансового звіту - Курсова робота

Методика та техніка складання річного фінансового звіту - Курсова робота

складання звіту про рух грошових коштів. Інвестиційною діяльністю вва-жають придбання та реалізацію тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів. Під фінансовою діяльністю розуміють діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства.
У звіті про фінансові результати статті, пов'язані з цими видами діяльності, надані в статтях:
o дохід від участі в капіталі;
o інші фінансові доходи (прибутки);
o інші доходи (прибутки);
o фінансові витрати;
o втрати від участі в капіталі;
o інші витрати.
За класифікацією доходів і витрат за видами діяльності і функціями побудований розділ І звіту про фінансові результати, що забезпечує послідовне зіставлення доходів і витрат для визначення чистого прибутку (збитку) звітного періоду. У розділі II звіту про фінансові результати операційні витрати (на виробництво, збут, управління та інші операційні витрати) надаються в розрізі економічних елементів.
3.3. Визначення чистого прибутку (збитку) звітного періоду
Призначення звіту про фінансові результати полягає у визначенні чистого прибутку (збитку) звітного періоду. З цією метою у формі звіту передбачається послідовне зіставлення його статей. Таким чином, процес розрахунку прибутку (збитку) звітного періоду може бути поділений на такі кроки:
1. Визначення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, послуг). Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідних податків, зборів, знижок тощо.
2. Розрахунок валового прибутку (збитку). Валовий прибуток (збиток) розраховується як різниця між чистим доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).
3. Визначення фінансового результату-прибутку (збитку) - від операційної діяльності. Визначається як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат.
4. Розрахунок прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування. Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків).
5. Визначення прибутку (збитку) від звичайної діяльності. Прибуток від звичайної діяльності визначається як різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування та сумою податків з прибутку. Збиток від звичайної діяльності дорівнює збитку від звичайної діяльності до оподаткування та сумі податків на прибуток.
6. Визначення чистого прибутку (збитку) звітного періоду. Чистий прибуток (збиток) розраховується як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності та надзвичайного доходу, надзвичайних витрат і податків з надзвичайного прибутку.
3.4. Примітки до звіту про фінансові результати
У примітках до звіту про фінансові результати перш за все надають більш детальну інформацію про доходи.
Розкриття прибутку або збитку від звичайної діяльності необхідне у разі:
o списання вартості запасів до чистої вартості реалізації, або основних засобів до відновленої вартості, а також сторнування такого часткового списання;
o реструктуризації діяльності підприємства та сторнування будь-яких забезпечень на реструктуризацію;
o реалізації об'єктів основних засобів;
o реалізації довгострокових інвестицій;
o припиненні діяльності;
o врегулюванні судових позовів;
o інших випадків сторнування забезпечень.
Розкриття надзвичайних статей необхідне, тому ідо у звіті про фінансові результати наведена їх загальна сума. Підприємство у примітках пояснює, внаслідок яких саме надзвичайних подій отриманий дохід або понесені витрати.
Розкриття податку на прибуток у примітках здійснюється за таким планом:
1. основні компоненти податкових витрат (доходу);
2. сукупний поточний та відкладений податок, пов'язаний зі статтями, що дебетуються або кредитуються на власний капітал;
3. податкові витрати (доходи), пов'язані з екстраординарними статтями;
4. взаємозв'язок між податковими витратами (доходом) та обліковим прибутком;
5. зміна ставок оподаткування;
6. тимчасові різниці;
7. невикористані податкові збитки та невикористані податкові пільги;
8. податкові витрати по припинених операціях;
9. відстрочений податковий актив.
До основних компонентів податкових витрат (доходу) відносять:
10. поточні податкові витрати (доходи);
11. усі коригування, визнані протягом періоду щодо поточних податків попередніх періодів;
12. суму відкладених податкових витрат (доходу), що відноситься до виникнення та сторнування тимчасових різниць;
13. суму відкладених податкових витрат (доходу), що відноситься до зміни ставок оподаткування або введення нових податків;
14. суму вигоди, що виникає від раніше невизнаних податкових збитків, податкових пільг або тимчасових різниць попереднього періоду, яка використовується для зменшення поточних податкових витрат;
15. суму вигоди, що виникає від раніше невизнаних податкових збитків, податкових пільг або тимчасових різниць попереднього періоду, яка використовується для зменшення відкладених податкових витрат;
16. відкладені податкові витрати, що виникають від списання або сторнування попереднього списання відкладеного податкового активу.
Щодо тимчасових різниць розкривають:
o суму (та дату закінчення строку дії, якщо є) тимчасових різниць, що не підлягають оподаткуванню, невикористаних податкових збитків та невикористаних податкових пільг, за якими відкладений податковий актив у балансі не визнається;
o сукупну суму тимчасових різниць, супутніх інвестиціям у дочірні підприємства, відділення та асоційовані компанії, а також
o часток в спільних підприємствах, щодо яких відкладені податкові зобов'язання не були визнаними
Щодо кожного типу тимчасової різниці та кожного типу невикориста-них податкових збитків та невикористаних податкових пільг розкривають:
o суму відкладених податкових активів та зобов'язань, що визнані в поданому балансі за кожний період;
o суму відкладених податкових доходів чи витрат, що визнані у звіті про прибутки та збитки, якщо вони не є очевидними із змін сум, визнаних у балансі
Щодо припинених операцій розкривають податкові витрати, пов'язані з:
o прибутком або збитком від припинення операції;
o прибутком або збиткомпри звичайному перебігу припиненої операції за період, разом з поданням відповідних сум за кожний попередній період
Суму відкладеного податкового активу та характер свідчення, що підтверджує його визнання, розкривають, якщо:
o використання відкладеного податкового активу залежить від майбутніх оподатковуваних прибутків, які

 
 

Цікаве

Загрузка...