WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методика та техніка складання річного фінансового звіту - Курсова робота

Методика та техніка складання річного фінансового звіту - Курсова робота

звітів вимогам МСБО.
2. Застосовані основи (основа) оцінки та облікової політики.
3. Допоміжна інформація до статей, наведених у складі кожного фінансового звіту в тому порядку, в якому подані кожна стаття і кожен фінансовий звіт.
4. Інші розкриття (непередбачені події, зобов'язання та розкриття іншої фінансової інформації, розкриття нефінансової інформації).
Оскільки не всі проекти національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку розроблені, ряд вимог до приміток базується безпосередньо на чинних МСБО.
У примітках до фінансових звітів слід розкривати таку інформацію щодо виправлення помилок, які мали місце в попередніх періодах:
o зміст і суму помилки;
o статті фінансової звітності минулих періодів, які були перераховані з метою повторного подання порівняльної інформації;
o факт повторного оприлюднення виправлених фінансових звітів або недоцільність повторного оприлюднення.
Щодо змін в облікових оцінках підприємству слід розкривати:
o зміст і суму змін в облікових оцінках, які мають суттєвий вплив на поточний період або,
o як очікується, суттєво будуть впливати на майбутні періоди.
У разі потреби розкриття події, що відбулася після дати балансу, слід надавати інформацію про:
o зміст події та оцінку її впливу на фінансовий результат або
o обгрунтування щодо неможливості зробити таку оцінку.
Важливе значення для користувачів фінансової звітності надають розкриття щодо непередбачених подій. Така інформація попереджує їх про можливі ризики, які очікуються у майбутньому.
У випадку припинення діяльності підприємству слід у примітках до фінансових звітів надати відомості про:
o характер припиненої діяльності;
o галузеві або географічні сегменти;
o дата фактичного припинення діяльності для облікових цілей;
o спосіб припинення діяльності (продаж або відмова);
o прибуток або збиток від припинення діяльності та облікова політика, що використовується для визначення суми прибутку або збитку та
o дохід та прибуток або збиток від звичайної діяльності даного виду за період разом з відповідними сумами за попередній звітний період.
У примітках до фінансових звітів за період, у якому відбулося об'єднання підприємств, слід наводити:
o назву та загальну характеристику підприємств, що об'єдналися;
o метод обліку об'єднання;
o фактичну дату об'єднання для бухгалтерського обліку;
o будь-які операції, які є результатом об'єднання та які підприємство вирішило ліквідувати.
Стосовно об'єднань підприємств, які є придбанням, у примітках до звіту за період, у якому відбулося придбання, необхідно розкривати:
o відсоток придбаних акцій з правом голосу;
o вартість придбання і опис зустрічної компенсації за придбання, яку було виплачено, або яка умовно підлягає виплаті;
o характер та сума забезпечення реструктуризації та інші витрати на закриття виробництва, які виникають у результаті придбання і визнаються на дату придбання.
Фінансові звіти мають також розкривати:
o підхід до обліку гудвілу, (негативного гудвілу) та період його амортизації;
o якщо строк корисного використання гудвілу, або період амортизації негативного гудвілу перевищує 5 років, обгрунтування прийнятого періоду;
o якщо гудвіл, або негативний гудвіл амортизується не за прямолінійним методом, слід зазначити метод, що використовується та обгрунтування цього методу;
o узгодження гудвілу та негативного гудвілу на початок та кінець періоду, яке показує:
- валову суму та накопичену амортизацію на початок та кінець звітного періоду;
- будь-який додатковий гудвіл або негативний гудвіл, відображений протягом звітного періоду;
- амортизацію, нараховану протягом звітного періоду;
- будь-які інші списання протягом звітного періоду.
При будь-якому придбанні, якщо справедлива вартість активів та зобов'язань, або компенсація за придбання може бути визначеною тільки на тимчасовій основі в кінці періоду, в якому відбулося придбання, це слід зазначити і навести причини. В разі наступних коригувань такої тимчасової справедливої вартості, ці поправки мають розкриватися і пояснюватися у фінансових звітах відповідного періоду.
При об'єднанні компаній, яке є об'єднанням інтересів, слід робити такі додаткові розкриття у фінансових звітах того періоду, в якому відбулося об'єднання інтересів:
o характеристика та кількість випущених акцій разом з відсотком акцій з правом голосу кожного підприємства, які були обмінені для здійснення об'єднання інтересів;
o суми активів та зобов'язань, внесені кожним підприємством;
o доход від реалізації, інші види операційного прибутку, екстраординарні статті та чистий прибуток або збиток кожного підприємства до дати об'єднання, які включаються до чистого прибутку або збитків, відображених у фінансових звітах підприємств, що об'єднуються.
У примітках до консолідованих фінансових звітів слід наводити:
o перелік значних дочірніх підприємств із зазначенням назви, країни реєстрації або місцезнаходження, частку власності, та в разі відмінності, частку в розподілі голосів;
o характеристику методу, використаного для обліку дочірніх підприємств в окремих фінансових звітах материнського підприємства;
Крім того, у разі наявності, слід розкривати:
o причини, з яких дочірнє підприємство вилучено з консолідації;
o характер відносин між материнським та дочірнім підприємством, якщо материнське підприємство не володіє в дочірньому, прямо чи непрямо, більш як половиною голосів;
o назву підприємства, в якому материнському підприємству належить більше половини голосів, прямо або непрямо через (дочірні підприємства), але яке, з причин відсутності контролю, не є дочірнім підприємством;
o вплив придбання або продажу дочірніх підприємств на фінансовий стан (на дату складання фінансового звіту), результати звітного періоду та відповідні суми попереднього періоду;
o статті у консолідованих фінансових звітах, до яких застосовувалася різна облікова політика.
Щодо впливу змін валютних курсів підприємство має розкривати:
o суму курсових різниць, які включені до чистого прибутку або збитку протягом звітного періоду;
o курсові різниці, включені до складу власного капіталу, а також інформацію, що пояснює різницю між сумою таких курсових різниць на початок і кінець звітного періоду.
Коли валюта звітності не співпадає з валютою країни розташування підприємства, яке звітується, слід пояснюватипричину застосування іншої валюти. Також наводиться причина будь-якої зміни валюти звітності.
Коли відбувається зміна у класифікації закордонного підприємства слід розкривати:
o характер та причини зміни;
o вплив зміни у класифікації на акціонерний капітал та на чистий прибуток, або
o збиток за кожний попередній наведений період, якщо зміна у класифікації відбулася на початку самого першого із наведених періодів.
Діяльність підприємства у примітках висвітлюється з різних сторін. МСБО вимагають надавати

 
 

Цікаве

Загрузка...