WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методика загальної оцінки (визначення рейтингу) стану підприємств на ринку за даними фінансової звітності - Курсова робота

Методика загальної оцінки (визначення рейтингу) стану підприємств на ринку за даними фінансової звітності - Курсова робота

статті.
Активи і зобов'язання не підлягають згортанню, за винятком випадків, передбачених окремими стандартами.
Підсумокактивів балансу повинен дорівнювати сумі зобов'язань та власного капіталу.
2.1 Актив балансу. Визначення, оцінка та класифікація активів
Активи - це ресурси, контрольовані підприємством в результаті ми-нулих подій, використання яких, як очікується, призведе до збільшення економічних вигод у майбутньому.
Нові підходи до визначення і визнання активів базуються на Концептуальній основі складання та подання фінансових звітів, розробленій Комітетом з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Визначення активів містить ряд нових понять:
1. Виникнення у результаті минулих подій (тобто господарська операція чи інша подія, що забезпечує збільшення прав на вигоду або контроль над нею, вже відбулася).
2. Здійснення контролю підприємством. Такий контроль випливає з права управління певними ресурсами. Це дає підприємству можливість конт-ролювати майбутні вигоди, які очікується одержати від використання цих ресурсів.
3. Майбутня економічна вигода, втілена в активі, є потенціалом, що сприяє надходженню, прямо або непрямо, грошових коштів чи їх еквівалентів на підприємство.
Витрати на придбання та створення активу, які не відповідають зазначеним умовам, не можуть бути відображені в балансі і включаються до складу витрат звітного періоду у звіті про фінансові результати.
Активи мають визнаватись і відображатись в балансі у грошовому виразі з використанням певної бази оцінки, а саме:
1. Історичної собівартості
2. Поточної собівартості.
3. Вартості реалізації.
4. Теперішньої вартості.
Основою оцінки, яка найчастіше приймається підприємствами для складання фінансових звітів, є історична собівартість.
З метою задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів, баланс відображає фінансовий стан підприємства, надає загальну інформацію про його діяльність та ліквідність. Для кращого сприйняття і розуміння даних фінансової звітності ця інформація структуризується певним чином. Розмежування поточних і непоточних активів і зобов'язань дає змогу визначити суму оборотного капіталу як різницю між поточними активами і поточними зобов'язаннями.
Активи нового балансу складаються з наступних розділів:
- Необоротні активи
- Оборотні активи
- Витрати майбутніх періодів
Нова форма балансу зберігає порядок ліквідності статей, що традиційно склався в нашій країні.
Особливості оцінки та відображення у балансі необоротних активів.
У статті "Нематеріальні активи" відображається вартість об'єктів, які віднесені до складу нематеріальних активів згідно з відповідними положеннями (стандартами). У цій статті наводяться окремо первісна та залишкова вартість нематеріальних активів, а також нарахована у встановленому порядку сума зносу. Залишкова вартість визначається як різниця між первісною вартістю і сумою зносу. Нематеріальний актив - це немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований (відокремлений від підприємства) та утримується підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам.
У статті "Незавершене будівництво" показується вартість незавершеного будівництва, що здійснюється для власних потреб підприємства, а також авансові платежі для фінансування такого будівництва.
У статті "Основні засоби" наводиться вартість власних та отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів згідно з відповідними положеннями (стандартами). У цій статті також наводиться вартість інших необоротних матеріальних активів.
У цій статті наводяться окремо первісна (переоцінена) вартість, сума зносу основних засобів та їх залишкова вартість. До підсумку балансу включається залишкова вартість, яка визначається як різниця між первісною (переоціненою) вартістю основних засобів і сумою їх зносу на дату балансу. Основні засоби - це матеріальні активи, які утримуються підприємством для використання у виробництві або постачанні товарів та наданні послуг, для здачі в оренду іншим особам або для адміністративних цілей; будуть використовуватися, як очікується, протягом більше одного періоду.
Первісна оцінка об'єкта основних засобів здійснюється за його собівартістю.
У статті "Довгострокові фінансові інвестиції" відображаються фінансові інвестиції на період більше одного року, а також усі інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент. У цій статті виділяються фінансові інвестиції, які згідно з відповідними положеннями (стандартами) обліковуються методом участі в капіталі.
Фінансові інвестиції - це активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку за рахунок відсотків, дивідендів тощо, зро-стання вартості капіталу або отримання інших вигод для інвестора. Довгострокові фінансові інвестиції - це інвестиції, які не можуть бути класифіковані як поточні.
У статті "Довгострокова дебіторська заборгованість" показується заборгованість фізичних та юридичних осіб, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу.
По статті "Відстрочені податкові активи" відображається сума податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню в наступних періодах внаслідок виникнення тимчасової різниці між обліковою та податковою базами оцінки
Відстрочений податковий актив виникає у тому випадку, коли податок на прибуток, визначений згідно з обліковою політикою підприємства, менший за податок на прибуток, визначений за чинним законодавством.
По статті "Інші необоротні активи" відображаються всі інші необоротні активи, які не є нематеріальними активами, основними засобами, довгостроковими фінансовими інвестиціями, довгостроковою дебіторською заборгованістю та відстроченими податковими активами.
Особливості оцінки та відображення у балансі оборотних активів.
Запаси - це активи, які:
а) зберігаються для продажу за умов звичайної господарської діяль-ності; або
б) знаходяться в процесі виробництва для такого продажу; або
в) призначені для споживання у виробничому процесі чи при наданні послуг.
У новій формі балансу наведені деталізовані дані про наявність у підприємства:
o виробничих запасів;
o тварин на вирощуванні та відгодівлі;
o незавершеного виробництва;
o готової продукції;
o товарів.
Порядок обліку та оцінки запасів визначається МСБО 2 "Запаси" та відповідним П(С)БО 9.
У статті "Векселі одержані" показується заборгованість покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), виконані роботи та надані послуги, яка забезпечена векселями.
Векселі відображаються в балансі

 
 

Цікаве

Загрузка...