WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методика загальної оцінки (визначення рейтингу) стану підприємств на ринку за даними фінансової звітності - Курсова робота

Методика загальної оцінки (визначення рейтингу) стану підприємств на ринку за даними фінансової звітності - Курсова робота

подій за звітний період, відповіднуінформацію попереднього звітного періоду та розкриття облікової політики та її змін, що робить можливим ретроспективний та перспективний аналіз діяльності підприємства (таблиця 2).
Компоненти фінансової звітності складаються з статей, які об'єднуються у відповідні розділи.
Форми, перелік статей фінансових звітів та їх зміст встановлений П(С)БО 2-5. Існують наступні критерії відображення статей у звітах: встановлені П(С)БО та такі, при яких перевага надається економічному змісту над юридичною формою ( існує ймовірність збільшення або зменшення майбутніх економічних вигід, пов'язаних з цією статтею; оцінка статті може бути достовірно визначена).
Перший критерій відображення статей у фінансовій звітності пов'язаний з тим, в якому звіті буде наведена стаття, - у балансі чи у звіті про фінансові результати, тобто відповідність результатів господарських операцій визначенню активів, зобов'язань, власного капіталу, доходів чи витрат, які наведені в П(С)БО 1.
Другий критерій допомагає визначитись з тим, чи результати господарської операції будуть відображені в фінансових звітах, чи тільки розкриті у примітках до них. В обох випадках мова йде лише про суттєву інформацію, тобто таку, відсутність якої може вплинути на рішення користувачів фінансової звітності.
Процес аналізу фінансової інформації на відповідність визначенню певної статті фінансових звітів та описаним критеріям називається визнанням.
Під час складання фінансової звітності повинен також завжди враховуватись фактор імовірності надходження чи втрати економічних вигод. Адже ситуація на ринку стрімко змінюється і на дату балансу вона може оцінюватися іншим чином, ніж на момент здійснення господарської операції.
Фінансова звітність має якісні характеристики. Фінансова звітність повинна надати дохідливу, доречну, достовірну та зіставну інформацію щодо фінансового стану, результатів діяльності підприємства, руху його грошових коштів, змін у складі власного капіталу.
Для досягнення дохідливості інформації припускається, що користувачі мають певний рівень знань і прагнуть уважно вивчити надану інформацію. Проте можлива складність розуміння інформації, яка необхідна для прийняття економічних рішень користувачами (наприклад, про фінансові інструменти), не може вважатися підставою для виключення такої інформації зі складу фінансових звітів.
Таблиця 2
Призначення основних компонентів фінансової звітності
Компоненти фінансової звітності Зміст Використання інформації
Баланс Наявність економічних ресурсів, які контролюються підпри-ємством, на дату балансу. Оцінка структури ресурсів підприємства, їх ліквідності та платоспроможності підприємства;
прогнозування майбутніх потреб у позиках;
оцінка та прогнозування змін в економічних ресурсах, які підприємство, ймовірно, контролюватиме в майбутньому.
Звіт про фінансові результати Доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства за звітний період. Оцінка та прогноз: прибутковості діяльності підприємства; структури доходів та витрат.
Звіт про влас-ний капітал Зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду. Оцінка та прогноз змін у власному капіталі.
Звіт про рух грошових коштів Генерування та використан-ня грошових коштів протя-гом звітного періоду. Оцінка та прогноз руху грошових коштів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства.
Примітки Обрана облікова політика
Інформація, не наведена безпосередньо у фінансових звітах, але обов'язкова за П(С)БО
Додатковий аналіз статей звітності, необхідний для забезпечення її зрозумілості. Оцінка та прогноз: облікової політики;
ризиків або непевності, які впливають на підприємство, його ресурси та зобов'язання;
діяльності підрозділів підприємства, тощо.
Для того, щоб фінансова звітність була зрозумілою користувачам, П(С)БО 1 вимагає наявність у ній даних про:
1) підприємство;
2) дату звітності та звітний період;
3) валюту звітності та одиницю її виміру;
4) відповідні показники (статті) за звітний та попередній періоди;
5) облікову політику підприємства та її зміни;
6) аналітичну інформацію щодо статей фінансових звітів;
7) консолідацію фінансових звітів;
8) припинення (ліквідацію) окремих видів діяльності;
9) обмеження щодо володіння активами;
10) участь у спільних підприємствах;
11) виявлені помилки та пов'язані з ними коригування;
12) переоцінку статей фінансових звітів;
13) іншу інформацію, розкриття якої передбачено відповідними П(С)БО.
Доречність інформації характеризується її впливом на прийняття рішень користувачами та своєчасністю.
На прийняття рішень користувачами впливає лише суттєва інформація. Суттєвість - це точка відсікання інформації, яка потрапляє до фінансової звітності, або рівень точності такої інформації. Ця точка може бути визначена на підставі як кількісних, так і якісних факторів. Суттєвість також розглядається в контексті групування статей фінансових звітів: кожна суттєва стаття розкривається окремо, а несуттєві можуть бути об'єднані, виходячи з їх економічного змісту чи функції. Тут перевага надається якісним факторам.
Фінансова звітність повинна бути підготовлена та надана користувачам у певні терміни, які визначаються чинним законодавством. У разі надмірної затримки під час надання звітної інформації вона може втратити свою доречність. За МСБО 1 (переглянутими у 1997 році) термін подання фінансових звітів не повинен перевищувати шести місяців з дати балансу (останнього дня звітного року - календарного чи фінансового).
Дані фінансової звітності є основою не тільки для оцінки результатів звітного періоду, але й для їх прогнозування. Так, інформація щодо фінансового стану та результатів діяльності часто використовується як основа для прогнозування майбутнього фінансового стану, результатів діяльності, спроможності підприємства вчасно виконати свої зобов'язання, сплатити дивіденди, тощо (див. Таблицю 2). Аналітичні потреби користувачів задовольняються завдяки відповідній структурі фінансових звітів (наприклад, у балансі статті розташовуються у порядку зростання їх ліквідності), наданню зіставної інформації за звітний та попередній періоди.
Корисною для користувачів може бути лише достовірна інформація. Достовірність досягається за відсутності суттєвих помилок та необ'єктивних (упереджених) суджень. Ступінь достовірності фінансової звітності оцінюється з допомогою аудиту.
Щоб бути достовірною, інформація у фінансових звітах повинна бути також повною, зважаючи на її важливість для користувача та витрати, пов'язані з отриманням цієї інформації. Тому фінансова звітність містить примітки, які надають інформацію про облікову політику підприємства та додаткові пояснення до окремих статей цих звітів. У примітках розкриваються важливі для користувачів фінансової звітності події,

 
 

Цікаве

Загрузка...