WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методика загальної оцінки (визначення рейтингу) стану підприємств на ринку за даними фінансової звітності - Курсова робота

Методика загальної оцінки (визначення рейтингу) стану підприємств на ринку за даними фінансової звітності - Курсова робота

вартість 015
Акцизний збір 020
025
Інші вирахування з доходу 030
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040
Валовий:
прибуток 050
збиток 055
Інші операційні доходи 060
Адміністративні витрати 070
Витрати на збут 080
Інші операційні витрати 090
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток 100
збиток 105
Доход від участі в капіталі 110
Іншіфінансові доходи 120
Інші доходи 130
Фінансові витрати 140
Втрати від участі в капіталі 150
Інші витрати 160
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток 170
збиток 175
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180
Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток 190
збиток 195
Надзвичайні:
доходи 200
витрати 205
Податки з надзвичайного прибутку 210
Чистий:
прибуток 220
збиток 225
Продовження додатка
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника
Код
рядка За звітний
період За
попередній
період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230
Витрати на оплату праці 240
Відрахування на соціальні заходи 250
Амортизація 260
Інші операційні витрати 270
Разом 280
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті
Код
рядка За звітний
період За
попередній
період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 320
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 330
Дивіденди на одну просту акцію 340
Керівник
Головний бухгалтер
Додаток 3. Форма Звіту про рух грошових коштів
Звіт про рух грошових коштів
за __________________ 20__ р.
Форма N 3
Код за ДКУД 1801004
Стаття
Код За звітний період За попередній період
Надходження Видаток Надходження Видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 010
Коригування на:
амортизацію необоротних активів 020 X X
збільшення (зменшення) забезпечень 030
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 040
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності 050
Витрати на сплату відсотків 060 X X
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах 070
Зменшення (збільшення):
оборотних активів 080
витрат майбутніх періодів 090
Збільшення (зменшення):
поточних зобов'язань 100
доходів майбутніх періодів 110
Грошові кошти від операційної діяльності 120
Сплачені:
відсотки 130 X X
податки на прибуток 140 X X
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150
Рух коштів від надзвичайних подій 160
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
фінансових інвестицій 180 X X
необоротних активів 190 X X
майнових комплексів 200
Отримані:
відсотки 210 X X
дивіденди 220 X X
Інші надходження 230 X X
Придбання:
фінансових інвестицій 240 X X
необоротних активів 250 X X
майнових комплексів 260 X X
Інші платежі 270 X X
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280
Рух коштів від надзвичайних подій 290
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310 X X
Отримані позики 320 X X
Інші надходження 330 X X
Погашення позик 340 X X
Сплачені дивіденди 350 X X
1 2 3 4 5 6
Інші платежі 360 X X
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370
Рух коштів від надзвичайних подій 380
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390
Чистий рух коштів за звітний період 400
Залишок коштів на початок року 410 X X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420
Залишок коштів на кінець року 430 X X
Керівник
Головний бухгалтер
Додаток 4. Форма Звіту про власний капітал
ЗВІТ
про власний капітал
за _________________ 20___ р.
Форма N 4
Код за ДКУД 1801005
Стаття
Код Статут-
ний
капітал Пайо-
вий
капітал Додат-
ковий
вкладе-
ний
капітал Інший
додат-
ковий
капітал Резерв-
ний
капітал Нерозпо-
ділений
прибуток Неопла-
чений
капітал Вилу-
чений
капітал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок
на початок року 010
Коригування:
Зміна облікової політики 020
Виправлення помилок 030
Інші зміни 040
Скоригований залишок на початок року 050
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060
Уцінка основних засобів 070
Дооцінка незавершеного будівництва 080
Уцінка незавершеного будівництва 090
Дооцінка нематеріальних активів 100
Уцінка нематеріальних активів 110
120
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150
Відрахування до
Резервного капіталу 160
170
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Внески учасників:
Внески до капіталу 180
Погашення заборгованості з капіталу 190
200
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220
Анулювання викуплених акцій (часток) 230
Вилучення частки в капіталі 240
Зменшення номінальної вартості акцій 250
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260
Безкоштовно отримані активи 270
280
Разом змін в капіталі 290
Залишок на кінець року 300
Керівник
Головний бухгалтер

 
 

Цікаве

Загрузка...