WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методика загальної оцінки (визначення рейтингу) стану підприємств на ринку за даними фінансової звітності - Курсова робота

Методика загальної оцінки (визначення рейтингу) стану підприємств на ринку за даними фінансової звітності - Курсова робота

постановою Кабінету Міністрів України від квітня 1993 року №250, з наступними змінами і доповненнями, та Інструкції про порядок заповнення форм річного бухгалтерського звіту, затвердженої Мінфіном України №139 від 18 серпня 1995 року, з наступними змінами і доповненнями, можна побачити, що розбіжності між ними стосуються як складу звітності, так і методологічних основ її подання.
Методологічні відмінності полягають перш за все у тому, що:
1) якісні характеристики фінансової звітності розглядались з точки зору такого користувача звітів як держава;
2) не використовувались принципи безперервності діяльності та превалюваннязмісту над формою;
3) принципи нарахування та відповідності доходів і витрат, повного висвітлення, послідовності, обачності використовувались частково і непослідовно.
Внаслідок цього:
- бухгалтерські звіти безперервно діючого підприємства та такого, що припиняє свою діяльність, готувалися за однаковими правилами;
- під час підготовки звітності не враховувалась ймовірність збільшення або зменшення майбутніх економічних вигід, пов'язаних з певною статтею, та можливість її достовірної оцінки;
- принцип нарахування застосовувався формально, не зважаючи на економічну сутність господарських операцій. Датою реалізації продукції, товарів, робіт, послуг вважалась дата відвантаження (передачі) продукції, товарів (підписання документів про виконані роботи, надані послуги);
- жорстке регулювання методології обліку фактично виключало можливість застосування професійного судження та формування облікової політики керівництвом українського підприємства: право вибору існує лише щодо методу нарахування зносу малоцінних та швидкозношуваних предметів, створення одного з дозволених резервів за рахунок собівартості, оцінки вартості товарів гуртовими базами торгівлі, постачання та збуту;
- не розглядалися непередбачені події та події після дати балансу;
- склад собівартості в значній мірі визначався податковим законодавством, а не економічною сутністю цієї категорії.
Усе це позначалось на якісних характеристиках звітності українських підприємств, не сприяючи ні їх зрозумілості, ні доречності, ні достовірності, ні зіставності в нових економічних умовах. Мета П(С)БО - нової сучасної фінансової звітності - уникнути зазначених недоліків.
Список використаної літератури
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" затверждено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р.
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів" затверждено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р.
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" затверждено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р.
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал" затверждено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р.
5. Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Практичний посібник. - К.: Лібра, 1999.
6. Шеремет А. Д., Сайфулин Р. С. Методика финансового анализа. - М.: ИНФРА-М, 1995.
Додаток 1. Форма Балансу
Баланс
на ____________________ 20__ р.
Форма N 1
Код за ДКУД 1801001
Актив
Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010
первісна вартість 011
знос 012
Незавершене будівництво 020
Основні засоби:
залишкова вартість 030
первісна вартість 031
знос 032
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040
інші фінансові інвестиції 045
Довгострокова дебіторська заборгованість 050
Відстрочені податкові активи 060
Інші необоротні активи 070
Усього за розділом I 080
II. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси 100
тварини на вирощуванні та відгодівлі 110
незавершене виробництво 120
готова продукція 130
товари 140
Векселі одержані 150
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160
первісна вартість 161
резерв сумнівних боргів 162
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170
за виданими авансами 180
з нарахованих доходів 190
із внутрішніх розрахунків 200
Інша поточна дебіторська заборгованість 210
Поточні фінансові інвестиції 220
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230
в іноземній валюті 240
Інші оборотні активи 250
Усього за розділом II 260
III. Витрати майбутніх періодів 270
Баланс 280
Продовження додатка
Пасив
Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320
Інший додатковий капітал 330
Резервний капітал 340
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350
Неоплачений капітал 360 ( ) ( )
Вилучений капітал 370 ( ) ( )
Усього за розділом I 380
II. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400
Інші забезпечення 410
Цільове фінансування 420
Усього за розділом II 430
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450
Відстрочені податкові зобов'язання 460
Інші довгострокові зобов'язання 470
Усього за розділом III 480
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510
Векселі видані 520
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540
з бюджетом 550
з позабюджетних платежів 560
зі страхування 570
з оплати праці 580
з учасниками 590
із внутрішніх розрахунків 600
Інші поточні зобов'язання 610
Усього за розділом IV 620
V. Доходи майбутніх періодів 630
Баланс 640
Керівник
Головний бухгалтер
Додаток 2. Форма Звіту про фінансові результати
Звіт про фінансові результати
за __________________ 20__ р.
Форма N 2
Код за ДКУД 1801003
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття
Код
рядка За звітний
період За
попередній
період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010
Податок на додану

 
 

Цікаве

Загрузка...