WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методика загальної оцінки (визначення рейтингу) стану підприємств на ринку за даними фінансової звітності - Курсова робота

Методика загальної оцінки (визначення рейтингу) стану підприємств на ринку за даними фінансової звітності - Курсова робота

початок та кінець звітного періоду;
- будь-який додатковий гудвіл або негативний гудвіл, відображений протягом звітного періоду;
- амортизацію, нараховану протягом звітного періоду;
- будь-які інші списання протягом звітного періоду.
При будь-якому придбанні, якщо справедлива вартість активів та зобов'язань, або компенсація за придбання може бути визначеною тільки на тимчасовій основі в кінці періоду, в якому відбулося придбання,це слід зазначити і навести причини. В разі наступних коригувань такої тимчасової справедливої вартості, ці поправки мають розкриватися і пояснюватися у фінансових звітах відповідного періоду.
При об'єднанні компаній, яке є об'єднанням інтересів, слід робити такі додаткові розкриття у фінансових звітах того періоду, в якому відбулося об'єднання інтересів:
- характеристика та кількість випущених акцій разом з відсотком акцій з правом голосу кожного підприємства, які були обмінені для здійснення об'єднання інтересів;
- суми активів та зобов'язань, внесені кожним підприємством;
- доход від реалізації, інші види операційного прибутку, екстраординарні статті та чистий прибуток або збиток кожного підприємства до дати об'єднання, які включаються до чистого прибутку або збитків, відображених у фінансових звітах підприємств, що об'єднуються.
У примітках до консолідованих фінансових звітів слід наводити:
- перелік значних дочірніх підприємств із зазначенням назви, країни реєстрації або місцезнаходження, частку власності, та в разі відмінності, частку в розподілі голосів;
- характеристику методу, використаного для обліку дочірніх підприємств в окремих фінансових звітах материнського підприємства;
Крім того, у разі наявності, слід розкривати:
- причини, з яких дочірнє підприємство вилучено з консолідації;
- характер відносин між материнським та дочірнім підприємством, якщо материнське підприємство не володіє в дочірньому, прямо чи непрямо, більш як половиною голосів;
- назву підприємства, в якому материнському підприємству належить більше половини голосів, прямо або непрямо через (дочірні підприємства), але яке, з причин відсутності контролю, не є дочірнім підприємством;
- вплив придбання або продажу дочірніх підприємств на фінансовий стан (на дату складання фінансового звіту), результати звітного періоду та відповідні суми попереднього періоду;
- статті у консолідованих фінансових звітах, до яких застосовувалася різна облікова політика.
Щодо впливу змін валютних курсів підприємство має розкривати:
- суму курсових різниць, які включені до чистого прибутку або збитку протягом звітного періоду;
- курсові різниці, включені до складу власного капіталу, а також інформацію, що пояснює різницю між сумою таких курсових різниць на початок і кінець звітного періоду.
Коли валюта звітності не співпадає з валютою країни розташування підприємства, яке звітується, слід пояснювати причину застосування іншої валюти. Також наводиться причина будь-якої зміни валюти звітності.
Коли відбувається зміна у класифікації закордонного підприємства слід розкривати:
- характер та причини зміни;
- вплив зміни у класифікації на акціонерний капітал та на чистий прибуток, або
- збиток за кожний попередній наведений період, якщо зміна у класифікації відбулася на початку самого першого із наведених періодів.
Діяльність підприємства у примітках висвітлюється з різних сторін. МСБО вимагають надавати додаткову інформацію не тільки про підприємство у цілому, але й про його складники - сегменти. З цією метою виділяються господарські та географічні сегменти, щодо яких у примітках зазначаються такі показники: дохід сегмента; витрати сегмента; результати діяльності сегмента; активи сегмента; зобов'язання сегмента; собівартість основних засобів та нематеріальних активів, придбаних протягом періоду; амортизація та витрати на амортизацію; негрошові витрати (інші, ніж амортизація); частка підприємства у чистому прибутку або збитках асоційованої компанії, спільного підприємства або інші інвестиції, облік яких ведеться за методом участі у капіталі, якщо майже всі операції асоційованої компанії здійснюються в межах тільки цього сегмента, і сума пов'язаних інвестицій.
При цьому інформація стосовно окремих сегментів повинна бути узгоджена з інформацією про підприємство в цілому, яка надана у фінансових звітах.
7. Порівняльна комплексна рейтингова оцінка підприємств
Фінансовий стан є найважливішою характеристикою фінансової діяльності підприємства. Він визначає конкурентоспроможність підприємства та його потенціал у діловому співробітництві, виступає гарантом ефективної реалізації економічних інтересів усіх учасників фінансових відносин як самого підприємства, так і його партнерів.
Стійке фінансове положення підприємства є результатом вмілого, прорахованого управління усією сукупністю виробничо-господарських факторів, які визначають результати діяльності підприємства.
Теорія аналізу фінансів, підприємництва та економіки підприємства розглядає поняття "стійкий фінансовий стан" не лише як якісну характеристику його фінансів, но як і явище, що може бути кількісно виміряне. Цей принциповий висновок дозволяє сформулювати загальні принципи побудови науково обгрунтованої методики оцінки фінансового стану, рентабельності та ділової активності підприємства, незалежно від форми власності та виду діяльності.
Таку оцінку можна отримати різними методами та з використанням різних критеріїв.
В даній роботі пропонується методика комплексної порівняльної рейтингової оцінки фінансового стану, рентабельності та ділової активності підприємства, заснована на теорії та методиці фінансового аналізу підприємства в умовах ринкових відносин.
Складовими етапами методики комплексної порівняльної рейтингової оцінки фінансового стану підприємства є:
- збір та аналітична обробка вихідної інформації за період часу, який оцінюються;
- обгрунтування системи показників, що використовуються для рейтингової оцінки фінансового стану рентабельності та ділової активності підприємства, їх класифікація, розрахунок підсумкового показника рейтингової оцінки;
- класифікація (ранжування) підприємств за рейтингом.
Підсумкова рейтингова оцінка враховує усі найважливіші параметри (показники) фінансово-господарської та виробничої діяльності підприємства, тобто господарської активності в цілому. При її побудові враховуються дані про виробничий потенціал підприємства, рентабельність його продукції, ефективність використання виробничих та фінансових ресурсів, стан та розміщення коштів, їх джерела та інші показники. Тому вибір та обгрунтування вихідних показників фінансово-господарської діяльності повинні здійснюватись згідно досягненням теорії фінансів підприємства, виходити з цілей оцінки. Потреб суб'єктів управління в аналітичній оцінці. В таблиці 5 наводиться зразковий набір вихідних показників для загальної

 
 

Цікаве

Загрузка...