WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методика загальної оцінки (визначення рейтингу) стану підприємств на ринку за даними фінансової звітності - Курсова робота

Методика загальної оцінки (визначення рейтингу) стану підприємств на ринку за даними фінансової звітності - Курсова робота

період, за який складено фінансовий звіт, відрізняється від звітного періоду, передбаченого П(С)БО 1, то причини і наслідки цього повинні бути розкриті у примітках до фінансової звітності;
- якщо валюта звітності відрізняється від валюти, в якій ведеться бухгалтерський облік, то підприємство повинно розкривати причини цього та методи, що були використані для переведення фінансових звітів з однієї валюти в іншу;
- якщонеобхідна інформація подається в основній частині звітів, немає потреби повторювати її в примітках до фінансових звітів. Інформація в примітках є основним засобом розкриття невизнаних елементів фінансових звітів;
- розкриття інформації може поєднувати коментарі та конкретні кількісно визначені дані, які відповідають характеру елементів фінансових звітів і їх відносному значенню для підприємства;
- визначення рівня докладності розкриття інформації про конкретні елементи фінансових звітів є питанням професійного судження керівництва підприємства з урахуванням їх відносної суттєвості.
Головна мета перелічених рекомендацій - забезпечити якість приміток до фінансових звітів. Головне призначення приміток - встановити рівновагу між перевантаженням фінансових звітів надмірно докладними даними та неясністю інформації внаслідок її надмірного узагальнення.
Примітки щодо облікової політики
Облікова політика - сукупність принципів, методів і процедур, які використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності.
За П(С)БО 1 підприємство повинне висвітлювати обрану облікову політику шляхом опису:
- принципів оцінки статей звітності;
- методів обліку щодо окремих статей звітності.
Спочатку підприємство повинне описати загальну основу підготовки фінансових звітів (наприклад, МСБО або П(С)БО) а також перераховані конкретні аспекти облікової політики, які необхідні для вірного розуміння фінансових звітів, а саме:
- визнання доходів;
- принципи консолідації, включаючи дочірні підприємства та асоційовані компанії;
- об'єднання компаній;
- спільні підприємства;
- визнання та амортизація матеріальних і нематеріальних активів;
- капіталізація витрат на позики та інших витрат;
- будівельні контракти;
- інвестиційна власність;
- оренда;
- витрати на наукові дослідження та розробки;
- запаси;
- податки, включаючи відкладені;
- резерви;
- витрати на виплати працівникам;
- переведення та хеджування іноземної валюти;
- визначення господарських і географічних сегментів та основу розподілу витрат між сегментами;
- визначення грошових коштів та їх еквівалентів;
- облік інфляції;
- державні гранти.
Розкриття загальної основи підготовки фінансової звітності українських підприємств може бути здійснене таким чином:
Усі конкретні аспекти облікової політики визначаються в Україні відповідними П(С)БО. Так, П(С)БО 3 встановлює загальну облікову політику щодо визнання доходів, а П(С)БО 15 (проект) конкретизує її відносно кожного виду доходів. Тому у примітках до звіту про фінансові результати підприємство розкриває як загальний принцип, який застосовується до визнання доходів і витрат (принцип нарахування і відповідності доходів і витрат), так і особливості визначення дати реалізації, суми доходу тощо.
У разі зміни в обліковій політиці підприємству слід розкривати:
- причини та суть зміни;
- суму коригування нерозподіленого прибутку на початок звітного року або обгрунтування неможливості її достовірного визначення;
- факт повторного подання порівнянної інформації у фінансових звітах або недоцільність її перерахунку.
Інші примітки до фінансових звітів у цілому.
Ряд П(С)БО встановлює вимоги до розкриття, які не стосуються безпосередньо певної статті фінансових звітів, а звітності в цілому (табл. 4).
Таблиця 4
Вимоги до приміток щодо фінансової звітності в цілому
Інформація, яка потребує розкриття П(С)БО, який встановлює вимоги до приміток
Виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах"
Перегляд облікових оцінок 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах"
Зміна облікової політики 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах"
Події після дати балансу 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах"
Об'єднання підприємств та його наслідки 19 "Об'єднання підприємств" (проект)
Консолідація фінансової звітності 20 "Консолідовані фінансові звіти" (проект)
Вплив змін валютних курсів 21 "Вплив змін валютних курсів" (проект)
Оскільки не всі проекти національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку розроблені, ряд вимог до приміток базується безпосередньо на чинних МСБО.
У примітках до фінансових звітів слід розкривати таку інформацію щодо виправлення помилок, які мали місце в попередніх періодах:
- зміст і суму помилки;
- статті фінансової звітності минулих періодів, які були перераховані з метою повторного подання порівняльної інформації;
- факт повторного оприлюднення виправлених фінансових звітів або недоцільність повторного оприлюднення.
Щодо змін в облікових оцінках підприємству слід розкривати:
- зміст і суму змін в облікових оцінках, які мають суттєвий вплив на поточний період або,
- як очікується, суттєво будуть впливати на майбутні періоди.
У разі потреби розкриття події, що відбулася після дати балансу слід надавати інформацію про:
- зміст події та оцінку її впливу на фінансовий результат або
- обгрунтування щодо неможливості зробити таку оцінку.
Важливе значення для користувачів фінансової звітності надають розкриття щодо непередбачених подій. Така інформація попереджує їх про можливі ризики, які очікуються у майбутньому.
У випадку припинення діяльності підприємству слід у примітках до фінансових звітів надати відомості про:
- характер припиненої діяльності;
- галузеві або географічні сегменти;
- дата фактичного припинення діяльності для облікових цілей;
- спосіб припинення діяльності (продаж або відмова);
- прибуток або збиток від припинення діяльності та облікова політика, що використовується для визначення суми прибутку або збитку та
- дохід та прибуток або збиток від звичайної діяльності даного виду за період разом з відповідними сумами за попередній звітний період.
Фінансові звіти мають також розкривати:
- підхід до обліку гудвілу, (негативного гудвілу) та період його амортизації;
- якщо строк корисного використання гудвілу, або період амортизації негативного гудвілу перевищує 5 років, обгрунтування прийнятого періоду;
- якщо гудвіл, або негативний гудвіл амортизується не за прямолінійним методом, слід зазначити метод, що використовується та обгрунтування цього методу;
- узгодження гудвілу та негативного гудвілу на початок та кінець періоду, яке показує:
- валову суму та накопичену амортизацію на

 
 

Цікаве

Загрузка...