WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку - Курсова робота

Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку - Курсова робота

статистики.
Терміни подання фінансової звітності встановлені Порядком № 419. Так, квартальна звітність подається не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітнім кварталом, а річна - не пізніше 20 чиса наступного за звітнім року.
Обидві форми значно скорочено порівняно з тими, що складають підприємства, які не є малими. Скорочення здійснено шляхом поєднання декількох статтей в одну. Коди рядків збережено.
За рахунок скорочення кількості показників значно спрощено звіт про фінансові результати. Деталізацію доходів i витрат зменшено. Найбільше задоволення викликає той факт, що витрати для складання форми № 2-м можна формувати із застосуванням лише рахунків класу 8 нового Плану рахунків. Конкретно визначено, де у звітності відображається сума єдиного податку, спеціального патенту i фіксованого податку сільськогосподарських виробників.
Техніку складання фінансового звіту малих підприємств, що перейшли на новий План рахунків, у тому числі платників єдиного податку, подано нижче.
БАЛАНС
Актив Код рядка Зміст статті Балансу
I. Необоротні активи
Незавершене будівництво 020 Залишок за рахунками 151 -153 плюс аванси, перераховані під будівництво
Основні засоби:
залишкова вартість 030 Ряд. 031 - ряд. 032
первісна вартість 031 Залишок по рахунках 101 -109, 111 -117, 121, 127
знос 032 Залишок по рахунках 131, 132, 133
Довгострокові фінансові інвестиції 040 Залишок по рахунках 141 - 143
Інші необоротні активи 070 Залишок по рахунках 17, 18, 161 - 163
Усього за розділом I 080
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 Залишок по рахунках 201 - 209, 211 - 218, 22, 23
Готова продукція 130 Залишок по рахунках 25 - 27, 281 - 284 - 285
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 Ряд. 161 - ряд. 162
первісна вартість 161 Залишок по рахунках 361, 362, 34
резерв сумнівних боргів 162 Залишок по рахунку 38
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 170 Залишок по рахунках 641, 642, 644 (дебетовий)
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 Залишок по рахунках 371 - 377, 661 (дебетовий), 682, 683
Поточні фінансові інвестиції 220 Залишок по рахунках 351, 352
Грошові кошти та їх еквіваленти:
у національній валюті 230 Залишок по рахунках 301, 311, 313, 331, 333
в іноземній валюті 240 Залишок по рахунках 302, 312, 314, 332, 334
Інші оборотні активи 250 Залишок по рахунку 24
Усього за розділом II 260
III. Витрати майбутніх періодів 270 Залишок по рахунку 39
Баланс 280
Пасив Код рядка Зміст статті Балансу
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 Залишок по рахунку 400
Додатковий капітал 320 Залишок по рахунках 421 - 425
Резервний капітал 340 Залишок по рахунку 430
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 Залишок по рахунку 440
Неоплачений капітал 360 Залишок по рахунках 451 - 453, 460
Усього за розділом І 380
II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування 430 Залишок по рахунках 471 - 474, 48, 49
III. Довгострокові зобов'язання 480 Залишок по рахунках 53 - 55
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 Залишок по рахунках 601 - 606
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 Залишок по рахунках 611, 612
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 Залишок по рахунках 621, 622, 631, 632
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з бюджетом 550 Залишок по рахунках 641, 642 (кредитовий), 643
зі страхування 570 Залишок по рахунках 651 - 655 (кредитовий)
з оплати праці 580 Залишок по рахунках 661, 662
Інші поточні зобов'язання 610 Залишок по рахунках 671, 672, 681 - 685
Усього за розділом IV 620
V. Доходи майбутніх періодів 630 Залишок по рахунку 69
Баланс 640
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
І. Фінансові результати
Стаття Код рядка Зміст показника
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 Оборот по рахунках 701 - 703
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ПДВ і акцизний збір, враховані в сумі рядка 010, збір до Пенсійного фонду від реалізації ювелірних виробів, податок із реклами; суми знижок і повернення від покупців без ПДВ
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020) 035 Ряд. 010 - ряд. 020
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 Оборот по рахунках 80 - 83
Інші операційні доходи 060 Оборот по рахунках 711 - 719
Інші операційні витрати 090 Оборот по рахунку 84
Інші звичайні доходи 130 Оборот по рахунках 721 - 723, 731 - 733,741 - 746
Інші звичайні витрати 160 Оборот по рахунку 85 (у частині витрат фінансової та інвестиційної діяльності)
Надзвичайні:
доходи 200 Оборот по рахунку 75
витрати 205 Оборот по рахунку 85 (у частині надзвичайних витрат)
Податок на прибуток 210 Оборот по рахунку 85 (у частині податку на прибуток, єдиного податку, плати за спецпатент, фіксованого податку сільгоспвиробників)
Чистий фінансовий результат (035 - 040 + 060 - 090 + 130 - 160 + 200 - 205 - 210):
прибуток 220 При позитивному результаті
збиток 225 При негативному результаті
IІ. Елементи операційних витрат
Стаття Код рядка Зміст показника
Матеріальні витрати 230 Оборот по рахунках 801 - 809
Витрати на оплату праці 240 Оборот по рахунках 811 - 816
Відрахування на соціальні заходи 250 Оборот по рахунках 821 - 825
Амортизація 260 Оборот по рахунках 831 - 833
Інші операційні витрати 270 Оборот по рахунку 84
Разом 280
До податкової звітності за єдиним податком , що подається до податкових органів , входять: розрахунок сплати єдиного податку, розрахунок акцизного збору, декларація з ПДВ (при сплаті єдиного податку за ставкою 6%), платіжні доручення про сплату єдиного податку з відміткою банку про зарахування коштів.
Платники єдиного податку зобов'язані вести Книгу обліку доходів i витрат суб'єкта малого підприємництва - юридичної особи, що застосовує спрощену систему оподаткування, обліку та звітності. Порядок її заповнення затверджено наказом ДПАУкраїни від 13.10.98 р. № 477 (у редакції наказу ДПА України від 12.10.99 р. № 554).
Відповідно до п. 1 цього Порядку в зазначеній Книзі відображаються в хронологічному порядку всі господарські операції на підставі первинних документів. Складати Книгу обліку доходів i витрат доводиться вручну. Сама Книга повинна бути прошнурована, підписана i завірена печаткою підприємства - платника єдиного податку i печаткою податкового органу, в якому платник зареєстрований. Зовсім очевидно, що заповнити її з застосуванням засобів обчислювальної техніки неможливо. Порядком її складання не передбачено можливості нагромадження даних автоматизованим способом із відображенням у Книзі підсумкових даних (як, наприклад, у Книзі обліку продажу i Книзі обліку придбання з ПДВ).
Логічно відображати операції на підставі даних бухгалтерського

 
 

Цікаве

Загрузка...