WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит статутного капіталу - Курсова робота

Аудит статутного капіталу - Курсова робота

підприємству.
Таблиця 5.1.
Облік статутного капіталу на державних підприємствах
Зміст господарської операції Дебет Кредит
Сформовано статутний капітал за рахунок коштів державного бюджету:
- у вигляді оборотних засобів 20, 22 40
- у вигляді основних засобів 10 40
- у вигляді інших необоротних активів 11 40
- у вигляді нематеріальних активів 12 40
- у вигляді грошових коштів 31 40
Збільшення статутного капіталу за рахунок чистого прибутку 44 40
Збільшення статутного капіталу за рахунок безоплатного отримання ТМЦ 20, 22, 28 40
Збільшення статутного капіталу за рахунок безоплатного отримання основних засобів від інших підприємств 10
37 37
40
Введення в дію або придбання основних засобів 10 40
Знос ліквідованих основних засобів 131 40
Відображення фінансового результату від ліквідації основних засобів 44 40
Збільшення статутного капіталу за рахунок індексації основних засобів 423 40
Відображенняматеріалів, отриманих від ліквідації основних засобів 20 40
Таблиця 5.1 (продовження)
Зміст господарської операції Дебет Кредит
Нарахований знос основних засобів 40 131
Списання основних засобів 40 10
Витрати, пов'язані з ліквідацією основних засобів 40 20, 22, 26, 28,37, 66, 65
Безоплатно передані основні засоби іншим підприємствам 40
37 37
10
Безоплатно передані виробничі запаси іншим підприємствам 40
37 37,20,22, 26,28
Облік статутного капіталу в акціонерних товариствах
Існують акціонерні товариства відкритого та закритого типів, в залежності від того, як і між ким розповсюджуються акції.
Для створення акціонерного товариства засновники повинні заявити про намір створити акціонерне товариство, відкрити підписку на акції, провести засновницькі збори та здійснити державну реєстрацію відповідно до діючого законодавства.
Акціонерне товариство випускає цінні папери відповідно до вимог Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Закрите акціонерне товариство випускає лише іменні акції. Акціонерне товариство не пізніше, ніж через 6 місяців після реєстрації випуску акцій повинно видати акції акціонерам.
Акціонерне товариство в процесі створення може розповсюджувати свої акції шляхом відкритої підписи. Засновники відкритого акціонерного товариства повинні в цьому випадку тримати акцій на суму не менше 25% статутного капіталу і строком не менше 2 років. Строк відкритої підписки на акції не може перевищувати 6 місяців. Особи, що підписалися на акції, повинні внести на рахунок засновників не менше 10% вартості акцій, на які вони підписалися. Акціонер в строки, встановлені засновницькими зборами, але не пізніше року після реєстрації товариства, повинен оплатити повну вартість акцій.
Відповідно до діючого законодавства (ст.13 Закону України "Про господарські товариства") засновники акціонерного товариства самостійно проводять оцінку внесків до статутного капіталу.
Акціонерне товариство, яке відповідно то постанови Кабінету Міністрів України провело індексацію балансової вартості основних засобів, має право збільшити статутний капітал на суму, що не перевищує суму індексації балансової вартості основних засобів, зменшену на суму індексації по ним, шляхом емісії акцій нової номінальної вартості або додаткової кількості акцій існуючої номінальної вартості. При випуску акцій в зв'язку зі збільшенням статутного капіталу продаж акцій не здійснюється.
При збільшенні статутного капіталу шляхом емісії додаткової кількості акцій здійснюється випуск акцій тієї ж номінальної вартості, яка визначена раніше випущеними акціями. Додаткова кількість акцій розподіляється між акціонерами пропорційно їх частці в статутному капіталі акціонерного товариства. Обмеження строку отримання акціонерами додаткової кількості акцій не допускається.
При збільшенні статутного капіталу шляхом емісії акцій нової номінальної вартості акції попередніх випусків обмінюються на акції нової номінальної вартості відповідно до кількості акцій, якими володіє акціонер. Обмеження строку обміну акцій не допускається.
Після державної реєстрації підприємства його статутний капітал в сумі внесків учасників, передбачених засновницькими документами, відображається по кредиту рахунка 40 "Статутний капітал" в кореспонденції з рахунками: 10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні активи", 12 "Нематеріальні активи", 20 "Виробничі запаси", 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети", 28 "Товари", 30 "Каса", 31 "Рахунки в банках". Вартість акцій, не оплачена акціонерами, відображається в бухгалтерському обліку по дебету рахунка 46 "Несплачений капітал" та кредиту рахунка 40 "Статутний капітал". Таким чином, на рахунку 40 буде відображена фактична сума підписки на акції.
У випадку, якщо акції розповсюджувалися за ціною, яка перевищує їх номінальну вартість, різниця між емісією та номінальною вартістю випущених акцій обліковується окремо на рахунку 42 "Додатковий капітал". Ця сума не підлягає використанню або розподілу, крім випадку реалізації акцій за ціною, нижчою від номінальної вартості.
Для обліку розрахунків із засновниками в бухгалтерському обліку використовується синтетичний рахунок 46 "Несплачений капітал". По дебету цього рахунка відображаються суми заборгованості засновників по внескам до статутного капіталу, а по кредиту - погашення заборгованості по внескам.
Статутний капітал акціонерне товариство може збільшувати за умови, що всі акції, випущені раніше, повністю оплачені за ціною, не нижче їх номінальної вартості. Якщо у встановлений строк акції не оплачені, то підписка на акції анулюється або сума зменшується до внесеної величини.
Відповідно до ст.38 Закону України "Про господарські товариства" збільшення статутного капіталу акціонерного товариства здійснюється шляхом випуску нових акцій, обміну облігацій на акції або збільшення номінальної вартості акцій. зменшення статутного капіталу здійснюється шляхом зменшення номінальної вартості акцій або зменшення числа акцій у їх власників з метою анулювання.
При приватизації державних підприємств статутний капітал створюється на основі оцінки вартості майна. За результатами оцінки майна складається заключний баланс. Після реєстрації акціонерного товариства комісія з приватизації проводить закриту підписку на акції.
Збільшення або зменшення статутного капіталу здійснюється тільки після внесення змін до статутних документів. При цьому збільшення можливе лише при повному викупі статутного капіталу попереднього розміру.
Таблиця 5.2.
Облік статутного капіталу акціонерного товариства.
Зміст господарської операції Дебет Кредит
Формування статутного капіталу при створенні акціонерного

 
 

Цікаве

Загрузка...