WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит статутного капіталу - Курсова робота

Аудит статутного капіталу - Курсова робота

висновків і доказів. Метою складання стандартів аудиту є встановлення загальних правил аудиторської діяльності з організації та методики проведення. В практиці аудиторської діяльності в Україні необхідно користуватися міжнародними та національнимистандартами, нормативними документами з організації та методології бухгалтерського обліку та фінансово-господарського контролю, що використовуються у вітчизняній практиці.
До основних принципів норм аудиту належать:
- цілісність, об'єктивність та незалежність, конфіденційність, знання та компетентність;
- правила використання результатів роботи інших аудиторів;
- документальне оформлення, планування, отримання доказів аудитором;
- перевірка систем внутрішнього контролю та обліку;
- аналіз висновків аудитора та складання ним звіту.
Аудиторська палата України з метою регламентування правил та порядку проведення аудиту і виконання аудиторських послуг розробляє національні нормативи аудиту (ННА). Вони базуються на законодавстві України про аудиторську діяльність та міжнародних нормах аудиту, а також професійній термінології, прийнятій у світовій практиці.
Правові та організаційні основи аудиторської діяльності в Україні регламентуються законодавством, а також нормативними актами про сертифікацію спеціалістів з аудиту та ліцензування їхньої діяльності.
При проведенні аудиторської перевірки аудитор повинен неухильно виконувати вимоги, передбачені ННА. Так, ННА № 9 передбачено основні вимоги до планування аудиторської перевірки. Збір аудиторських доказів регламентовано ННА № 14, а порядок надавання аудиторського висновку затверджено ННА № 26.
Наведемо основні нормативно-правові акти з обліку статутного капіталу, якими повинен керуватися в своїй роботі аудитор:
1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" № 996-XIV від 16.07.99р.;
2. План рахунків бухгалтерського обліку підприємств, організацій та установ, затверджений наказом Міністерства фінансів України № 291 від 30.11.99р.;
3. Закон України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" № 283/97-ВР від 22.05.97р., з наступними змінами і доповненнями;
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал", затверджене наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.99р.;
5. Закон України "Про господарські підприємства" № 1577-12 від 19.09.91р., з наступними змінами і доповненнями;
6. Закон України "Про цінні папери та фондову біржу";
7. Закон України "Про підприємства в Україні" від 27.03.91р., з наступними змінами і доповненнями;
8. Положення про порядок реєстрації випуску акцій та облігацій підприємств та інформації про їх емісію № 07-01/98;
9. Положення про порядок збільшення статутного фонду акціонерного товариства у зв'язку з індексацією основних фондів № 07-04/98.
3. Проблемні аспекти формування статутного капіталу та типові помилки, що виявляються в процесі аудиторської перевірки
Статутний капітал відображається на рахунку 40 "Статутний капітал", де обліковується стан та рух статутного капіталу підприємства. При перевірці треба мати на увазі, що величина статутного капіталу відповідає розміру, зареєстрованому в статутних документах як вартість вкладів (часток, акцій за номінальною вартістю, пайових внесків) засновників (учасників) підприємства. Повнота внесення вкладів засновників контролюється шляхом порівняння його розміру (по кредиту рахунку 40) з величиною заборгованості власників (учасників) по внесках до статутного капіталу (рахунок 46 "Несплачений капітал"). Зміна розміру статутного капіталу можлива лише після внесення відповідних змін до статутних документів підприємства.
При формуванні статутного капіталу виникають різні упущення, помилки, виправлення (табл.3.1). Наведемо основні з них:
" необґрунтоване збільшення статутного капіталу за рахунок завищення вартості ТМЦ, НМА, що вносяться до статутного капіталу;
" невнесення або неповне внесення засновниками своїх вкладів до статутного капіталу;
" несвоєчасне внесення змін до реєстру акціонерів;
" несвоєчасне оформлення вибуття та прийому нових засновників;
" неправильне оформлення внесення засновниками своїх вкладів до статутного капіталу;
" неправильне оформлення повернення засновникам часток із статутного капіталу;
" відсутні підтверджуючі документи по здійсненим фінансово-господарським операціям; невідображення здійснених операцій;
" виправлення записів у документах без явних на те причин;
" відсутність оригіналів або завірених відповідно до законодавства документів;
" фіктивні документи або операції;
" діяльність без ліцензії;
" невиконання нормативних документів.
Таблиця 3.1.
Найхарактерніші помилки, що можуть бути виявлені аудитором.
№ з/п Види помилок Причини
1 Не повністю сформований статутний капітал. Недостатньо коштів.
Не закінчився період формування.
2 Внесені зміни розміру статутного капіталу без перереєстрації статутних документів. Не проведена перереєстрація статутних документів.
3 Статутний капітал сформовано за рахунок кредитних коштів. Явна помилка. Треба внести виправлення та сформувати капітал згідно із статутними документами.
4. Зміст аудиторської перевірки на підтвердження статутного капіталу
Під час проведення аудиту аудитор повинен неухильно виконувати вимоги, зазначені в ННА № 2 "Основні вимоги до аудиту".
Основні вимоги, які регулюють аудиторську діяльність, поділяються на дві групи: етичні і методологічні. Дотримання етичних вимог, що визначаються в Кодексі професійної етики аудиторів України та в Законі "Про аудиторську діяльність" обов'язкове в усіх обставинах аудиту. Методологічні принципи, які визначаються в нормативах, можуть в окремих випадках мати необов'язковий характер. Обов'язковість або рекомендаційний характер методологічних принципів регламентуються тими конкретними нормативами аудиту, в яких описуються відповідні принципи.
Етичні професійні вимоги: незалежність, об'єктивність, компетентність, конфіденційність, доброзичливість.
Методологічні вимоги: планування аудиту; обґрунтованість оцінки значущості аудиторських доказів, а також систем внутрішнього контролю; доцільність вибору методики і техніки аудиту, визначення критеріїв суттєвості й достовірності; дотримування методики оцінки ризику та вибіркової перевірки даних; аналіз інформації та формування висновків; відповідальність за зроблений висновок; дотримання порядку документального оформлення; взаємодія аудиторів; обґрунтування використання результатів роботи іншого аудитора бо спеціаліста іншої галузі; повне інформування клієнта; контроль якості роботи

 
 

Цікаве

Загрузка...