WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, аналіз та аудит товарних ресурсів підприємств - Дипломна робота

Облік, аналіз та аудит товарних ресурсів підприємств - Дипломна робота

систему забезпечення аналізу та управлінського обліку (рис. 4.1. 1).
СКЛАД
Первинні документи руху товарів
інформаційна ав-томатизована база даних аналізу товарних запасів
інформаційна база даних звітності бухгалтерського та управлінського обліку
Рис. 4.1.1 Автоматизована інформаційна система забезпечення аналізу та управлінського обліку товарних запасів.
Суть її полягає в тому, що на складах підприємства та в його структурні підрозділи забезпечені комп'ютерними засобами. Для автоматизації пропонується використання СУБД Fox Pro 2.0. Суть полягає в тому, що на склад надходять первинні документи відображаючі рух товарів. Працівник складу веде облік за допомогою комп'ютерної техніки. Заносить в комп'ютерну базу даних всі відомості згідно первинних документів. Після цього в комп'ютері формуються записи в картці складського обліку. За допомогою програмних засобів СУБД Fox Pro 2.0 формуються звіти: оборотна відомість руху товарів на складі, звіти управлінського обліку товарних запасів та автоматично складається інформаційна база для аналізу товарних запасів по товарним групам або по окремим товарам. На комп'ютері керівництва, відділів та бухгалтерії поступають з комп'ютерів складу файли бази даних, в яких міститься вся інформація про рух товарів та товарні залишки.
На робочих місцях управлінців за допомогою тих же засобів СУБД Fox Pro 2.0 формуються звіти та аналіз в вигляді машинограм за бажанням користувача.
Передачу інформації про стан товарних запасів пропонується здійснювати засобами модемного зв'язку або через засоби накопичення на магнітних дисках (дискетах).
4.2. Алгоритмізація задач обліку і аналізу товарних запасів.
При обліку, плануванні та аналізу товарних запасів використовується ціла система показників (вартісні, натуральні, кількісні, питомої ваги та об'ємні). В таблиці 4.2.1 приведений перелік показників та їх умовне позначення.
Таблиця 4.2.1
Основні показники та їх умовне позначення.
Назва показника
Умовне позначення
Примітка
1. Сума товарів на початок пер оду. ТРР
2. Сума надходжень товарів ТN
3. Сума іншого вибуття ТіV
4. Товарообіг в облікових цінах (реалізація) ТK
5. Товари на кінець періоду ТКР
6. Норматив товарних запасів. NORM
7. Кількість днів в періоді n
В результаті проведення облікової роботи працівником складу на комп'ютерних засобах в системі управління базами даних СУБД FOX PRO 2.0 формується файл бази даних TOVAR.DBF. Файл проіндексований по групам товару та по даті здійснення операцій руху товарів. Структура файла зображена на рис. 4.2.1.
FILE TOVAR.DBF
Поля файла бази даних обліку та руху товарів
DATE KOD_
TOV TPP ТN ТR ТіV ТКР NORM
21/02/97 66 ТКР(п-1)j 266. 0 240. 0 5. 2 ТКР( п-1)j + ТNj -ТіVj -ТRj 25. 3
22/02/97 53
23/02/97 83
і т. д.
Рис.4.2.2 Структура файла бази даних руху товарів.
В даній структурі поля:
DATE - поле дати здійснення операції;
KOV_TOV - поле коду товару;
ТРР - поле даних суми товарів товарної групи (або виду товару) на початок періоду, береться з базі даних за попередній період.
ТМ - поле суми надходження товарів, автоматично формується при здійснені "запису" в "комп'ютерну" картку складського обліку при надходженні товару. Аналогічно формуються поля даних показників реалізації ТК та іншого вибуття товару ТіV.
ТКР - поле суми товарів на кінець періоду, формується розрахункове за балансовим методом. КОКМ - поле нормативу товарного запасу.
Отримана таким чином база даних дозволяє робити з її даними різноманітні математичні та логічні операції в цілях бухгалтерського, управлінського обліку, для аналізу товарних запасів. Дані можуть оперативно надходити на запит керівництва та служб підприємства. Далі в комп'ютери, куди надійшли дані по заданому алгоритму вони обробляються і видаються на принтер чи монітор в вигляді машинограм. Алгоритм обробки інформації приведений в таблиці 4. 2. 2.
Таблиця 4.2.2
Вихідні показники
Назва Розрахункова формула
Середні товарні запаси по групам товарів. P1j = ТРPj / 2
Сума товарних запасів. Р2j = SUMMA (Р11+Р12+...Р2n)
Структура товарних запасів по групам товарів Р3j = P1j / Р2
Швидкість обертання ТЗ по групам товарів. Р4j = Р1j * n / ТRj
Кількість оборотів ТЗ. Р5j = TRj / Р1j
В приведеній таблиці Р1, Р2 і т.д. показники, які розраховуються в подальшому в СУБД програмними засобами. Звичайно, використання електронних таблиць це найпростіший спосіб застосування ПЕОМ для проведення аналізу. Побудувавши такі машинограми для аналізу всієї господарської діяльності підприємства можна отримати всі необхідні дані для аналізу, лише заповнивши в дану електронну таблицю ВХІДНІ ДАНІ і отримати результат в вигляді розпечатки. Є багато інших програм, що дозволяютьвирішувати ці задачі автоматично, так як вони суміщають в собі бухгалтерський та управлінський облік. Але вони е не на всіх підприємствах з різних причин. Є можливість успішно вирішувати ці задачі за допомогою систем управління базами даних СУБД FOX PRO та багато інших програмних засобів, але для всіх цих програм єдиним е питання постановки задач та вибору математичної моделі для проведення факторного аналізу з послідуючим прийняттям управлінських рішень, які теж можна закласти в програму в залежності від результатів аналізу. Запропонована система дасть можливість в подальшому нарощувати модульним способом систему автоматизації всієї управлінської діяльності підприємства, а також на потребу змінювати її за бажанням користувачів.
4.3. Вихідні машинограми та їх використання в управлінні товарними запасами.
Використання машинограми 4.3.1 дає змогу оцінити виконання підприємством плану обсягу та структури товарних запасів. Вихідна машинограма представляє собою перелік товарів по товарним групам, планові та звітні показники суми та питомої ваги даних груп товарів в загальній сумі товарних запасів. Далі для аналізу проводиться відхилення звітних показників від планових. Дана машиног-рама дозволяє оперативно по підсумкам місяця, кварталу, року виявляти тенденцію відхилення показників товарного запасу від планових, для прийняття управлінського рішення на основі проведеного в подальшому факторному аналізі цього відхилення. Для ретроспективного аналізу обсягу та структури товарних запасів, з ціллю подальшого використання для планування товарних запасів на наступний період, вияв-лення тенденцій в зміні питомої ваги та обсягів товарного запасу, та прийняття рішення на основі подальшого факторного аналізу, про ефективність роботи служб підприємства, використовується машинограма 4.3.2. Побудова даної машинограми аналогічна машинограмі 4.3.1., але в ній порівнюються дані не з планом, а з базисним періодом. Для факторного аналізу пропонується машинограма 4.3.3 розрахунку впливу товарообігу та організації завозу товарів на підприємстві. Дана машинограма приводить дані про нормативні та звітні товарні запаси по структурі товарів. На основі даних, приведених в машинограмі проводиться розрахунок

 
 

Цікаве

Загрузка...