WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік нематеріальних активів - Курсова робота

Облік нематеріальних активів - Курсова робота

придбання яких у підприємства не залишилось зобов'язань. Інакше кажучи, щоб визначити ринкову вартість чистих активів, потрібно знати балансову вартість кожного об'єкта, що входить до складу цих активів.
Другий спосіб полягає у виявленні спроможності підприємства приносити більші прибутки порівняно з іншими підприємствами, які працюють у цій галузі. Для цього потрібно мати статистичні дані про інші аналогічні підприємства або дані публічних фінансових звітів таких підприємств, які мають приблизно однакові обсяги виробництва.
За даним способом порівнюють середньорічний прибуток підприємства, яке продається, і такий же (за ті роки) прибуток, визначений як середній прибуток інших підприємств, що працюють у тій же галузі. Якщо з'ясується, що прибуток цього підприємства перевищує середньогалузевий, то сума такого перевищення, помножена на кількість років, протягом яких новий власник сподівається отримати бодай такі ж самі (але не нижчі) прибутки, і буде становити вартість гудволу.
Кількість років при цьому визначається, як правило, приблизно - з терміну, протягом якого можна розрахувати, що набута ділова репутація буде працювати на нового власника за інерцією. Цей відрізок часу є терміном корисного використання гудволу. Власне, цією кількістю років потім, після купівлі, підприємство обумовлює і нарахування амортизації на придбаний гудвіл, і, таким чином, під кінець терміну корисного використання відбувається знецінення гудволу.
За третім способом вартість гудволу визначається шляхом ділення суми перевищення прибутку підприємства над прибутком, визначеним як середній у галузі, на середню норму прибутку (вражену в процентах частка прибутку в ціні товару). Наприклад, перевищення прибутку підприємства над середньо-галузевим показником прибутку - 30,0 тис. грн., середня норма прибутку - 5 %, тоді вартість гудволу становитиме 600 тис. грн. (30,0 : 0,05).
4. Аналітичний облік НМА та документування операцій
Обов'язковою ознакою нематеріального активу є відсутність матеріальної форми по відношенню до будь-якого об'єкту, що приймається на облік, проте, повинні бути документи, що його ідентифікують, тобто підтверджують існування самого об'єкту та права підприємства на його використання в тій чи іншій формі.
До таких документів відносяться, насамперед, документи, що описують нематеріальний актив або порядок його використання, а також документи, що підтверджують ті чи інші майнові права підприємства.
Зарахування нематеріального активу на баланс здійснюється на підставі акту про його отримання, після оформлення картки обліку НМА. В акті, зокрема, мають бути зазначені:
- назва підприємства;
- назва об'єкту нематеріальних активів;
- його коротка характеристика;
- структурний підрозділ, у якому даний нематеріальний актив буде використовуватись;
- спосіб придбання нематеріального активу;
- термін корисного використання;
- перелік документації, яка свідчить про придбання (створення) нематеріального активу;
- висновок комісії з обґрунтуванням терміну корисного використання НМА;
- відомості про матеріальні носії, на яких НМА був отриманий.
Права на "ноу-хау" виділені в особливу групу нематеріальних активів, Для того, щоб можна було обліковувати "ноу-хау" як об'єкти нематеріальних активів, необхідна наявність наступних документів:
- документів, що підтверджують факт створення цих активів, наприклад кошториси витрат;
- актів приймання-передачі для обліку введення об'єктів в експлуатацію;
- положення (інструкції) про службові і комерційні таємниці;
- наказів про віднесення конкретних об'єктів до "ноу-хау";
- протоколів визначення строків корисного використання об'єктів "ноу-хау".
Для документування операцій з обліку нематеріальних активів використовують типові форми документів для обліку основних засобів, до яких додаються документи, що описують сам об'єкт або порядок його використання, а також документи, що підтверджують ті або інші майнові права підприємства. Наприклад, у випадку придбання будь-яких авторських прав відображення їх в обліку може бути здійснене лише на підставі договору з юридичною або фізичною особою - продавцем цих авторських прав.
Документальне оформлення в обліку надходження нематеріальних активів залежить від того, створені вони силами підприємства чи придбані у інших осіб (рис. 3.1):
Рисунок 3.1 Документальне оформлення нематеріальних активів
Аналітичний облік організовується за видами нематеріальних активів та інвентарними об'єктами, на кожний з яких відкривається картка обліку нематеріальних активів. Підприємство може самостійно розроблювати додаткові субрахунки та аналітичні рахунки, виходячи зі специфіки діяльності, конкретних потреб, завдань управління та контролю.
На підставі первинних документів рух нематеріальних активів протягом звітного періоду відображається в облікових регістрах, інформація яких потім використовується для заповнення Головної книги та форм звітності. По рахунку 12 "Нематеріальні активи" ведеться журнал-ордер № 13, а по рахунку 19 "Негативний гудвіл" - журнал-ордер № 15 (див. табл. 3.1 та 3.2).
Таблиця 3.1
ЖУРНАЛ-ОРДЕР № 13
за _________ 200__ року

запису Підстава і зміст запису З кредиту рахунку 12 у дебет рахунків Разом по кредиту 12
13 16 37 42 94 97 99
1 Акт приймання-передачі 2300 2300
2 Акт приймання-передачі 5100 5100
3 Довідка бухгалтерії 500 500
4 Акт переоцінки 2200 2200
5 Довідка бухгалтерії 1350 1350
6 Акт приймання-передачі 2200 2200
7 Акт ліквідації 2600 2600
РАЗОМ: 500 2300 2200 5100 1350 2200 2600 16250
Таблиця 3.2
ЖУРНАЛ-ОРДЕР № 15
за _________ 200__ року

запису Підстава і зміст запису З кредиту рахунку 19 у дебет рахунків Разом по кредиту 19
14 37 385 та інші
1 Розрахунок бухгалтерії 25000 25000
2 Розрахунок бухгалтерії 37500 37500
3 Розрахунок бухгалтерії 2300 2300
РАЗОМ: 25000 37500 2300 64800
У Балансі нематеріальні активи відображаються наступним чином (табл. 3.3):
Таблиця 3.3
Взаємозв'язок залишків на рахунках бухгалтерського обліку та статей балансу,
за якими відображаються нематеріальні активи
(крім суб'єктів малого підприємництва та іноземних представництв)
Актив Код
рядка Підстава для заповнення
(рахунки та субрахунки за новим Планом рахунків)
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи
залишкова вартість 010 Різниця між сумами за рядком 011 та 012
первісна вартість 011 Сальдо рахунку 12 "Нематеріальні активи"
знос 012 Сальдо субрахунку 133 "Знос нематеріальних активів"
Незавершене будівництво 020 Сальдо рахунку 15 "Капітальні інвестиції", у тому числі субрахунку 154 "Придбання (створення) нематеріальних активів"
… … …
Усього за розділом І 080 …
5. Облік надходження та вибуття нематеріальних активів
Облік капітальних інвестицій у придбання (створення) НМА
Порядок облікових записів щодо надходження

 
 

Цікаве

Загрузка...