WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік нематеріальних активів - Курсова робота

Облік нематеріальних активів - Курсова робота

платежами" сума, що підлягає сплаті до бюджету
Нестача НМА сталася внаслідок крадіжки (якщо винна особа не встановлена) або інших надзвичайних подій 99 "Надзвичайні витрати" 12 "Нематеріальні активи" сума вартості НМА
977 "Інші витрати звичайної діяльності" 12 "Нематеріальні активи" сума нестачі НМА
ВИСНОВОК
У даній роботі наведене теоретичне узагальнення вітчизняної методології обліку нематеріальних активів, які на сьогодні залишаються достатньо новим і маловивченим аспектом облікової практики.
Головні висновки з даної роботи полягають у наступному:
1. Важливим є розуміння, що нематеріальні активи як економічна і облікова категорія характеризується такими основними взаємообумовленими і взаємопов'язаними компонентами, як:
- відсутність матеріально-речовинної (фізичної) структури;
- корисність в реалізації цілей по виробництву продукції (наданню послуг, виконанню робіт) і в управлінні самою фірмою (підприємством);
- перспективність отримання прибутку не тільки в даний момент часу, але і в майбутніх періодах господарської діяльності.
2. Призначення активів, які можуть увійти до складу нематеріальних, достатньо широке. Їх список набагато ширший за перелік, вказаний у п. 5 П(С)БО 8 та Інструкції № 291. Тим більше, що Планом рахунків передбачений рахунок 127 "Інші нематеріальні активи", з приводу якого ще ніхто не визначився.
3. Доводиться визнати, що об'єкти нематеріальних активів на сьогоднішньому етапі розвитку облікової реформи потребують грамотно проведеної класифікації. Так, розподіл нематеріальних активів по групах, який подається у п. 5 П(С)БО 8, не відповідає чинним Указу Президента України від 22.06.94 № 324/94, Постанові КМУ від 22.05.2001 № 543 та ін.
4. Виходячи з вищесказаного і спираючись на теоретичний аналіз можна істотно розширити склад активів, які включаються в баланс як нематеріальні, згідно з вимогами міжнародних стандартів. Крім того, нематеріальні активи як об'єкт обліку можна згрупувати, виходячи з таких ознак: за термінами корисного використання, за ступенем ідентифікації, за ступенем правової захищеності тощо.
5. Розходження в оцінці нематеріальних активів між П(С)БО і міжнародною практикою полягає щодо включення витрат на сплату процентів в первинну вартість нематеріальних активів. Зокрема, за міжнародною практикою бухгалтерського обліку в собівартість нематеріальних активів повинні включатися будь-які виграти на підготовку активу до використання за призначенням, які безпосередньо відносяться до нього. Серед вітчизняних науковців досі ведуться дискусії з приводу доцільності такого включення.
6. Порівняння методики відображення операцій з нематеріальними активами в Україні за новим Планом рахунків і країнах з розвиненою ринковою економікою засвідчує істотні відмінності національного рахівництва на рахунку 12 "Нематеріальні активи" і Міжнародних стандартів, які передбачають ведення обліку на рахунках нематеріальних активів за їх видами: "Промислова власність", "Інтелектуальна власність", "Права користування природними ресурсами" тощо.
7. Невизначеність отримання економічної вигоди за рахунок використання нематеріальних активів і особливість їх моральної амортизації диктує необхідність перегляду вітчизняної методології нарахування амортизації для забезпечення об'єктивності інформації бухгалтерського обліку та фінансової звітності і правильності прийняття рішень щодо використання нематеріальних активів. Напрямками такого перегляду можуть бути:
- розширення переліку методів амортизації, які можуть використовуватись підприємствами, зокрема шляхом включення у П(С)БО загальновживаних у світовій обліковій практиці методів;
- надання свободи підприємствам у визначенні термінів корисного використання нематеріальних активів.
та інші.
Список використаних джерел
1. Закон України "Про авторське право і суміжні права" від 23.12.93 № 3792-XII.
2. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 № 996-XIV.
3. Закон України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" від 18.02.99 № 2132-II.
4. Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" від 15.12.93 № 3687-XII.
5. Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 15.12.93 № 3689-XII.
6. Закон України "Про податок на додану вартість" від 03.04.97 № 168/97-ВР.
7. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій від 30.11.99 № 291.
8. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / Під ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - 3-тє видання, перероблене і доповнене. - Житомир: ЖІТІ, 2001. - 627 с.
9. Голов С. Учет нематериальных активов согласно МСБУ // Бухгалтерский учет и аудит. - 1999. - № 7-8. - С. 42-49.
10. Грабова Н.М., Кривоносов Ю.Г. Облік основних господарських операцій у бухгалтерських проводках: Навчальний посібник. - 3-тє видання, доповнене -
11. Грачева Р. Прочие необоротные активы: бухгалтерский учет // Специальное приложение к еженедельнику "Д-т К-т". - К.: Пресса Украины, 2001. - 114 с.
12. Завгородний В.П. Бухгалтерский учет в Украине (с использованием национальных стандартов): учебное пособие для студентов вузов. - 5-е издание, дополненное и переработанное. - К.: А.С.К., 2001. - 848 с.
13. Коломиец А. Что необходимо знать об интеллектуальной собственности // Все о бухгалтерском учете. - 2001. - № 64 (610). - С. 30-31.
14. Курсом реформ - учет 2000: учебно-практическое пособие. В 2 частях. Часть 1 // Баланс. Библиотека бухгалтера. - Днепропетровск: "Баланс-Клуб", 2000. - 336 с.
15. Національні стандарти бухгалтерського обліку: нормативна база. - 5-те видання, доповнене. - Х.: Фактор, 1999. - 180 с.
16. Організація бухгалтерського обліку. Навчальний посібник для студентіввузів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" / Ф.Ф. Бутинець. О.В. Олійник, М.М. Шигун, С.М. Шулепова; 2-ге видання, доповнене і перероблене - Житомир: ЖІТІ, 2001. - 576 с.
17. Пантелійчук Л. Декілька слів про НМА та права інтелектуальної власності // Облік, податки, аудит в Україні. - 2002. - № 5 (29). - С. 25-27.
18. Пархоменко В.М. Бухгалтерський облік в Україні. Нормативи. Коментарі. ч. 5. - Луганськ: "Промдрук" ДСД "Лугань", 2000. - 336 с.
19. Петрова С. Бухгалтерський облік гудволу // Вісник НБУ. - 2001. - № 7 (65). - С. 52-53.
20. Посібник з переходу на нову систему бухгалтерського обліку: нове видання / USAID, IBTCI, ФПБАУ. - К.: "Преса України", 2000 - 304 с.
21. Учет НМА в соответствии с П(С)БУ // Налоги и бухгалтерский учет: блиц-библиотека. - Х.: Фактор, 2000. - 64 с.
22. Фатеева Я. Анохина И. Товарные знаки и товарные марки: учет, передача прав на их использование // Все о бухгалтерском учете. - 2001. - № 116 (662). - С. 36-40.
23. Чалый И. А Палата лордов - против // Бухгалтер. - 2001. - № 21 (129). - С. 39-41.

 
 

Цікаве

Загрузка...