WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит дебіторсько-кредиторської заборгованості - Курсова робота

Аудит дебіторсько-кредиторської заборгованості - Курсова робота

немає непогашеної кредиторської заборгованості за позиками банків.
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги становить _____ тис. грн. і складається з заборгованості за комунальні послуги, запчастини та паливо.
Заборгованість по одержаним авансам - __________ тис. грн., за розрахунками з бюджетом - _________ тис. грн., за розрахунками з позабюджетних платежів - _________ тис. грн., за розрахунками зі страхування - _________ тис. грн., показані у балансі, відповідають даним обліку.
По статті балансу "Поточні зобов'язання з оплати праці" відображена заборгованість по нарахованій заробітній платні на суму _____ тис. грн.
Інші поточні зобов'язання на загальну суму ____ тис. грн. складаються з передплати за ремонтні роботи та послуги, які, на нашу думку, повинні відображатися по статті "Поточні зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів".
Інвентаризація по всім розрахункам з кредиторами Товариством проводилась протягом року шляхом звірок.
Облік та оцінка зобов'язань, а також відображення їх у фінансовій звітності Товариства, в цілому, відповідає П(С)БО 11 "Зобов'язання", але під час проведення аудиту ми не отримали від контрагентів підтвердження сум кредиторської заборгованості.
Висновок.
Отже курсова робота була присвячена проведенню аудиту дебіторсько-кредиторської заборгованості, облік якої регламентується П(С)БУ №10 "Дебіторська заборгованість" та П(С)БУ №11 "Зобов'язання" та іншими нормативно-правовими та законодавчими актами України.
При плануванні та здійсненні аудиторських процедур, оцінці отриманих матеріалів і представленні результатів перевірки дебіторсько-кредиторської заборгованості аудитор повинен враховувати, що невиконання клієнтом вимог законодавчих та нормативно-правових актів України може стати причиною перекручення фінансової звітності підприємства й істотно вплинути на фінансові результати діяльності клієнта.
Важливим етапом на шляху успішного проведення аудиторської перевірки стану дебіторсько-кредиторської заборгованості та підготовки достовірного висновку про стан його господарства та фінансів є перевірка наявності та аналіз формування облікової політики підприємства, а саме моменти, що стосуються обліку дебіторської та кредиторської заборгованості.
Результати аудиту системних питань мають ключове значення для формування уявлення аудитора про бухгалтерську звітність. Данні, що отримуються при аудиті цього розділу, кореспондують з іншими сегментами аудиту.
Аудиторові необхідно досягнути такої обізнаності про системи обліку та внутрішнього контролю дебіторсько-кредиторської заборгованості, яка дозволить йому спланувати аудит і розробити ефективний підхід до його проведення. Аудитору слід використовувати професійні знання для оцінки ризику аудиту і підготовки аудиторських процедур, необхідних для зменшення ризику для сприятливого рівня.
Аудитор повинен планувати свою роботу так, щоб мати можливість ефективно провести аудиторську перевірку. Планування має ґрунтуватися на попередньому вивченні особливостей бізнесу клієнту.
Планування - вироблення головної стратегії конкретних підходів до характеру, періоду, а також часу проведення аудиту. Аудиторський план дебіторсько-кредиторської заборгованості розробляється з огляду на те, що в ньому визначається час проведення кожної конкретної аудиторської процедури.
У програмі аудитор оцінює розмір ризику внутрішнього контролю та свій особистий ризик не виявлення суттєвих помилок у звітності, який існує під час проведення аудиторських процедур , визначає термін проведення аудиторських тестів і незалежних процедур - координує роботу всіх можливих помічників підприємства, визначає присутність інших виконавців аудиту, якщо такі беруть участь у роботі.
Записи і висновки аудитора по кожному розділу аудиторської програми фіксуються в робочій документації і є тим фактичним матеріалом, котрий використовується аудитором у процесі підготовки і обґрунтуванні аудиторського звіту керівництву клієнта.
При проведенні перевірки дебіторсько-кредиторської заборгованості аудитор повинен приділяти увагу контролю рахунків, при якому перевіряється характер сальдо та його очевидність; логіка кореспонденції рахунків; критична кореспонденція рахунків; ув'язка рахунків між собою. Для цього аудиторові, по-перше, треба виявити типову кореспонденцію рахунків.
По результатам аудиту дебіторсько-кредиторської заборгованості у аудитора складається певне уявлення про достовірність бухгалтерської звітності. Проміжні висновки про те, що порядок розрахунків з дебіторами та кредиторами незадовільний, можуть стати основою для складання аудитором негативного висновку.
Література.
1. Аудит і ревізія підприємницької діяльності: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.05.0106 "Облік і аудит" / Ф.Ф. Бутинець та інші; за ред. Проф.. Ф.Ф. Бутинця - Житомир; ПП. "РУТА", 2001 р., - 416с.
2. Аудит Монтгомери / Ф.Л. Дефлиц, Г.Р. Дженик, В.М. О'Рейлли, М.Б. Хирш; Перевод с английского под редакцией Я.В. Соколова. - М.; Аудит, ЮНИТИ, 1997г. - 542с.
3. Аудит предприятия. Методология аудиторской проверки хозяйственно-финансовой деятельности предприятия; Учебное пособие / Сост В.В. Нитецкий, Н.Н. Кудрявцев. - М.; Дело, 1996. - 448с.
4. Аудит: Практическое пособие / А.Кузьминский, Н. Кужельный, Е. Петрик, П. Савченко и другие; Под ред. А. Кузьминского. - К.: "Учетинформ", 1996г. - 283с.
5. Аудит: Учебник для вузов / В.И. Подольский, Г.Б. Поляк, А.А. Савин и другие; Под ред. Проф. В.И. Подольского - 2-е изд., перераб. И доп. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2001. - 655с.
6. Аудиторская деятельность в Украине. Сборник нормативных документов. (С изменениями и дополнениями по состоянию на 1 марта 2001 года) - Х.: ООО "Конус", 2001. - 192с.
7. Барышников Н.П. Организация и методика проведения общего аудита. Издание 5-е, переработанное и дополненное - М.; Информ издательский дом "Филин", Рилант, 2000г. - 656с.
8. Білуха Н.Т. Аудит: Учебник. - К.: "Знання", КОО, 2000. - 769с.
9. Данилевский Ю.А., Шапигузов С.М., Ремизов Н.А., Старовойтова Е.В. Аудит; Учебное пособие. - М.; ИДФБК - ПРЕСС, 2002г. - 544с.
10. Национальные нормативы аудита.
11. П(С)БУ №10 "Дебіторська заборгованість" Затверджене приказам Міністерства фінансів України від 8 жовтня 1999 року №237.
12. П(С)БУ №11 "Зобов'язання" Затверджене приказам Міністерства фінансів України від 31 січня 2000 року №20.
13. Сердюк В.Н.Бухгалтерский учет: Учебно-практическое пособие.- 4-е изд., изм. И доп. - Донецк: ДонНУ, 2002. -448с.
14. Терехов А.А. Аудит. - М. Финансы и статистика, 1998, - 512с.
15. Усач Б.Ф. Аудит: Навч. Посібник. - К.: Знання - Пресс, 2002. - 223с.
16. Шеремет А.Д., Суец В.П. Аудит: Учебник - 2-е издание, дополненное и переработанное. - М.; ИНФРА - М, 2002г. - 352с.

 
 

Цікаве

Загрузка...