WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит дебіторсько-кредиторської заборгованості - Курсова робота

Аудит дебіторсько-кредиторської заборгованості - Курсова робота

продукцію (товари, роботи, послуги), за грошові кошти.
1 Відображення реалізації векселя 36 746
2 Відображення номінальної вартості векселя у складі витрат 977 341
3 Отримані грошові кошти в оплату за переданий вексель 311 36
4 Отриман вексель 352 685
5 Перераховані грошові кошти за вексель 685 311
Реалізація векселя, отриманого за грошові кошти
1 Відображено прибуток від продажу векселю 36 741
2 Відображені витрати, що понесені при придбанні векселя 971 352
3 Списані на фінансові результати витрати по придбанню векселя 793 971
4 Віднесені на фінансові результати доходи від реалізації векселя 741 793
5 Отримані грошові кошти від покупця 311 36
Відображення операцій з податковими векселями
1 Виданий податковий вексель на суму податкового зобов'язання по ПДВ 643 621
2 Включення в суму податкових зобов'язань суми ПДВ, що вказані в податковому векселі 621 641
3 Оплачено суми податкового зобов'язання, вказаного в податковому векселі 641 311
4 Включені оплачені суми ПДВ у податковий кредит 641 643
Авалірування векселів
1 Нарахована комісійна винагорода банку 92 63
2 Виплачена банку комісійна винагорода 63 311
3 Списані витрати на фінансові результати 791 92
8. Аудиторський висновок по результатам перевірки.
Документальне оформлення аудиторської перевірки складається з двох видів документації - робочої та підсумкової. Аудитор зобов'язаний вести документацію зі справ, які стосуються прийнятих рішень по результатах проведеної аудиторської перевірки і які в свою чергу будуть покладені в основу аудиторського висновку. Приклади таких документів були наведені у попередніх главах.
Дана глава присвячена підсумковій документації, яка складається з аудиторського висновку та документації, яка передається замовникові перевірки. Аудиторський висновок є обов'язковим компонентом підсумкової документації.
Приведемо приклад аудиторського висновку про окрему позицію фінансової звітності:
Облік дебіторсько-кредиторської заборгованості.
Аудиторський висновок для __________________________________________
"Ми провели аудиторську перевірку обліку дебіторської та кредиторської заборгованості (назва підприємства) станом на __ ___________ 200__ р., яка є невід'ємною частиною аудиторського висновку. За правильність і достовірність підготовки відомості обліку несе відповідальність персонал підприємства. Нашим обов'язком є висловлення висновку про відомість обліку, який ґрунтується на результатах нашої перевірки.
Перевірка проводилася відповідно до Міжнародних аудиторських стандартів (або національних нормативів аудиту). За цими стандартами ми повинні планувати і проводити аудиторську перевірку з метою отримання достатнього рівня впевненості в тому, що в обліку немає суттєвих перекручень. Аудиторська перевірка включає вивчення (шляхом тестування) доказів, які підтверджують показники обліку, а також оцінку принципів бухгалтерського обліку і суттєвих оцінок, зроблених співробітниками підприємства, оцінку загального уявлення про рахунки дебіторів та кредиторів. На нашу думку, проведена перевірка забезпечує розумну основу для аудиторського висновку.
На нашу думку, облік правдиво і неупереджено відображає (або "представляє об'єктивно у всіх відношеннях") стан справ щодо рахунку дебіторів та кредиторів підприємства у році, який закінчився __ _______________ 200__ р. Відповідно до ...".
За аналогією до закордонною практикою аудиторський висновок може мати чотири варіанти:
- висновок, що не включає ніяких зауважень та обмовок;
- висновок з незначними зауваженнями;
- висновок з обмовками, що взагалі признають правильність ведення обліку, але включають у себе вимоги змінити або виправити деякі данні;
- висновок взагалі не підтверджуючий правильність ведення обліку та складання звітності.
По результатам аудиту дебіторсько-кредиторської заборгованості у аудитора складається певне уявлення про достовірність бухгалтерської звітності. Проміжні висновки про те, що порядок розрахунків з дебіторами та кредиторами незадовільний, можуть стати основою для складання аудитором негативного висновку. Моменти, які можуть негативно вплинути на достовірність бухгалтерської звітності були визначені у попередніх главах. Отже наведемо приклад загального бланку аудиторського висновку, а точніше його елемент, що стосується дебіторсько-кредиторської заборгованості.
?
Аудиторський висновок
про достовірність фінансової звітності
та аналіз фінансового стану у динаміці за 3 роки
відкритого акціонерного товариства
"X"
2003 р.
I. Визнання, класифікація та оцінка дебіторської заборгованості, грошових коштів
Дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги по балансу на кінець року склала ______ тис. грн.
Розподіл дебіторської заборгованості по термінах непогашення:
Усього на кінець року У тому числі по термінах непогашення:
до 3 місяців 3-6 місяців від 6 місяців
Заборгованість за виданими авансами - _____ тис. грн.
Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність отримання Товариством майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визнана її сума.
Сума дебіторської заборгованості у фінансовій звітності відкритого акціонерного Товариства відповідає даним Головної книги та журналам-ордерам.
Разом з тим, сума резерву сумнівних боргів не нараховувалась, що суперечить П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість" п. 7, п. 9, і П(С)БО 2 "Баланс" п. 27.
Інвентаризація зобов'язань дебіторів за звітний період здійснювалась протягом року ______________________________________________________________
У зв'язку з відсутністю актів звірок з окремими суттєвими дебіторами аудитор змушений з обмеженнями підтвердити в цілому суму дебіторської заборгованості.
Інша поточна дебіторська заборгованість становить _______ тис. грн., і складається з суми заборгованості за реалізовані запаси.
Грошові кошти та їх еквіваленти - це кошти у касі (____ тис. грн.) та на розрахунковому рахунку (_____ тис. грн.), що підтверджується даними касової книги та виписками банку.
На кінець року інші оборотні активи склали _____ тис. грн. - податковий кредит, термін погашення якого не настав.
Витрати майбутніх періодів у сумі _____ тис. грн. складаються з витрат на ремонти, які, на думку аудитора, повинні відображатися у складі незавершеного будівництва.
Визнання і оцінка реальності дебіторської заборгованості, надумку аудиторів, в цілому відповідає П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість", за винятком не створення резерву сумнівних боргів та відсутності актів звірок з окремими дебіторами.
II. Облік та відображення зобов'язань у фінансовій звітності
Облік та відображення в балансі поточних зобов'язань Товариства відповідають залишкам у Головній книзі та журналах-ордерах. Інші довгострокові зобов'язання у сумі _____ тис. грн. - реструктурований податковий борг.
У Товаристві

 
 

Цікаве

Загрузка...