WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку - Реферат

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку - Реферат

складників облікової політики, які були прийняті при складанні та поданні фінансових звітів.
МСБО 2 "Запаси" (переглянутий у 1993 р.).
Метою даного стандарту є визначення підходу до обліку запасів, який базується на системі історичної собівартості. Головним питанням обліку запасів є визначення суми, яка повинна визнаватися як актив та залишатися такою до моменту визнання відповідних доходів. Цей стандарт забезпечує практичне керівництво для визначення собівартості.
МСБО 4 "Облік амортизації" (переформатований у 1994 р.).
Даний стандарт слід використовувати для обліку амортизації.
Амортизація - це розподіл суми активу, шо амортизується, протягом очікуваного строку його використання.
МСБО 5 "Інформація, яка підлягає розкриттю у фінансових звітах" (переформатований у 1994 р.).
Цей стандарт слід застосовувати при розкритті інформації у фінансових звітах, які включають баланс, звіт про прибутки та збитки, примітки до них, а також інші звіти і пояснювальні матеріали, що визначаються як частина фінансових звітів.
МСБО 7 "Звіт про рух грошових коштів" (переглянутий у 1992 р.).
Метою цього стандарту є вимоги до надання інформації про зміни грошових коштів підприємства та еквівалентів протягом певного часу за допомогою Звіту про рух грошових коштів.
МСБО 8 "Чистий прибуток або збиток за період, суттєві помилки та зміни в обліковій політиці" (переглянутий у 1993 р.).
Метою даного стандарту є визначення класифікації, розкриття та облікового підходу до певних статей звіту про прибутки та збитки з тим, щоб всі підприємства складали та надавали звіт про прибутки та збитки на послідовній основі.
МСБО 9 "Витрати на дослідження та розробки" (переглянутий у 1993 р.).
Метою даного стандарту є визначення облікового підходу до витрат на дослідження та розробки.
МСБО 10 "Непередбачені події та події, які відбуваються після дати балансу" (переформатований у 1994 р.).
Цей стандарт слід застосовувати для обліку та розкриття непередбачених подій і подій які відбуваються після дати балансу.
МСБО 11 "Будівельні контракти" (переглянутий у 1993 р.).
Мета даного стандарту - розкрити обліковий підхід до доходів та витрат пов'язаних з будівельними контрактами.
МСБО 12 "Облік податків на прибуток" (переглянутий у 1996 р.)
Даний стандарт слід застосовувати для обліку податків на прибутки у фінансових звітах.
МСБО 13 "Подання поточних активів та поточних зобов'язань" (переформатований у 1994 р).
Цей стандарт слід застосовувати при поданні поточних активів та поточних зобов'язань у фінансових звітах.
МСБО 14 "Звітна фінансова інформація за сегментами" (переформатований у 1994 р.).
Мета подання інформації за сегментами - надати користувачам фінансових звітів інформацію про відносний розмір, внесок у прибуток та тенденції розвитку різних галузей і географічних зон, в яких функціонує диверсифіковане підприємство, з тим, шоб користувачі могли скласти власну інформаційно обгрунтовану думку про піприємство в цілому.
МСБО 15 "Інформація, що відображає вплив зміни цін" (переформатований у 1994 р.).
Цей стандарт слід застосовувати при відображенні впливу зміни цін на оцінки, що використовуються при визначенні результатів господарської діяльності та фінансового стану підприємства.
МСБО 16 "Основні засоби" (переглянутий у 1993 р.).
Метою даного стандарту є визначення облікового підходу до основних засобів (матеріальних активів).
МСБО 17 "Облік оренди" (переформатований у 1994 р.).
Це стандарт слід застосовувати для обліку оренди (передання активів в тимчасове використання).
МСБО 18 "Дохід" (переглянутий у 1993 р.).
Метою даного стандарту є визначення облікового підходу до доходу, який виникає в результаті певних операцій та подій.
МСБО 19 "Витрати на пенсійне забезпечення" (переглянутий у 1993 р.).
Метою цього стандарту є визначення, у якому випадку витрати на пенсійне забезпечення визнаються як витрати, а також яку сумму цих витрат слід визнати.
МСБО 20 "Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу" (переформатований у 1994 р.).
Цей стандарт слід застосовувати в обліку та при розкритті інформації про державні гранти, а також при розкритті інформації про інші форми державної допомоги.
МСБО 21 "Вплив змін валютних курсів" (переглянутий у 1993 р.).
Цей стандарт слід застосовувати в обліку операцій в іноземній валюті та при переведенні фінансових звітів закордонних господарских одиниць, які включаються до звітів підприємства.
МСБО 22 "Об'єднання компаній" (переглянутий у 1993 р.).
Метою даного стандарту є визначення облікового підходу до об'єднання компаній. Стандарт охоплює як придбання одного підприємства іншим, так і окремі випадки об'єднаня інтересів, коли визначити покупця неможливо.
МСБО 23 "Витрати на позики" (переглянутий у 1993 р.).
Метою данного стандарту є визначення облікового підходу до витрат на позики.
МСБО 24 "Розкриття інформації щодо зв'язаних сторін" (переформатований у 1994 р.).
Цей стандарт слід застосовувати, коли йдеться про зв'язані сторони та операції підприємства, що звітує, та зв'заними з ним сторонами.
МСБО 25 "Облік інвестицій" (переформатований у 1994 р.).
Цей стандарт слід застосовувати в обліку та розкритті інформації про інвестиції.
МСБО 26 "Облік та звітність щодо програм пенсійного забезпечення" (переформатований у 1994 р.).
Цей стандарт слід застосовувати до звітів щодо програм пенсійного забезпечення при складанні таких звітів.
МСБО 27 "Консолідовані фінансові звіти та облік інвестицій у дочірні підприємства"(переформатований у 1994 р.).
Даний стандарт слід застосовувати для складання та надання консолідованих звітів групи підприємств, які контролюються материнською компанією, та в обліку інвестицій в дочірні компанії.
МСБО 28 "Облік інвестицій в асоційовані компанії" (переформатований у 1994 р.).
Цей стандарт слід застосовувати інвестору в обліку інвестицій в асоційовані компанії.
МСБО 29 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляції" (переформатований у 1994 р.).
Цей стандарт слід застосовувати до основних фінансових звітів будь-яких підприємств, що складають звітність у грошових одиницях країни з гіперінфляцією.
МСБО 30 "Розкриття інформації у фінансових звітах банків та подібних фінансових установ" (переформатований у 1994 р.).
Даний стандарт слід застосовувати для фінансових звітів банків та подібних фінансових структур.
МСБО 31 "Фінансова звітність про частки у спільних підприємствах" (переформатований у 1994 р.).
Цей стандарт слід застосовувати до обліку часток в спільних підприємствах.
МСБО 32 "Фінансові інструменти: розкриття та подання" .
Даний стандарт встановлює певні вимоги до подання інформації про балансові фінансові інструменти та визначає інформацію, яку слід розкривати як про балансові, так і позабалансові фінансові інструменти.
МСБО 33 "Прибуток на акцію".
Метою цього стандарту є опис принципів для визначення та подання прибутку на акцію, що покращить зіставність показників даяльності різних підприємств за один період чи одного підприємства в різних облікових періодах.
У деяких випадках, якщо МСБО дозволяє два облікових підходи до подібних операцій та подій, один підхід визначається як базовий, а другий - як дозволений альтернативний підхід.
Міжнародні стандарти носять рекомендаційний характер та торкаються окремих питань обліку активів, зобов'язань, капіталу, доходів, витрат та різних господарських операцій. Наприклад, стандарт № 4 розглядає питання обліку зносу основних засобів, № 13 -

 
 

Цікаве

Загрузка...