WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методичні аспекти аналізу та аудиту фінансової звітності підприємства - Дипломна робота

Методичні аспекти аналізу та аудиту фінансової звітності підприємства - Дипломна робота

балансу
Методика розрахунку показників агрегованого балансу.
1. Основні засоби і інші позаоборотні активи. (сума рядків 010, 030, 035, 050, 055, 060форми 1).
На поч.року: 54.4 тис.грн.
На кін.року: 109.68 тис.грн.
Значно збільшились матеріальні активи (будівлі, машини, устаткування, тощо), які є власністю підприємства, зі строком використання більше одного року.
2. Швидкореалізуємі активи. (сума рядків 260, 270, 280, 290 форми 1).
На поч.року: 0.6+5.7+0.2=6.5 тис.грн.
На кін.року: 0.83+9.67+0.01=10.51 тис.грн.
На протязі року на підприємстві значно зросли грошові кошти в касі , на рахунках в банках, в дорозі, грошові документи, тощо, що свідчить про покращення фінансового стану підприємства
2. Дебіторська заборгованість.(сума рядків 160, 170, 190, 200, 210, 220, 230, 240 форми 1).
На поч.року: 24.2+14.1=38.3 тис.грн.
На кін.року: 6.17+10.6=16.77 тис.грн.
Зменшення дебіторської заборгованості свідчить про зменшення боргів юридичних і фізичних обсіб перед підприємством, в тому числі з товари, роботи, послуги строк оплати яких не настав, по векселям, авансам, по розрахунках з дочірніми підприємствами і іншими дебіторами.
3. Повільнореалізуємі активи (сума рядків 080, 090, 100, 110, 130, 140, 165, 180, 300, 310 форми 1 ).
На поч.року: 10.2+7.7+68.2=86.1 тис.грн.
На кін.року: 1.73+18.46+0.3+266.12+0.71=287.32 тис.грн.
На підприємстві майже у три рази зросли активи, що мають велику схильність до труднощів пов'язаних з їх реалізацією або інкасуванням.
4. Актив балансу. (рядок 330 форми 1).
На поч.року: 186.6 тис.грн.
На кін.року: 814.53 тис.грн.
Суми вкладень підприємства або економічні ресурси зросли в 4.3 рази.
5. Збитки. (сума рядків 485і 490 форми 1 ).
На поч.року: не має.
На кін.року: 102.72 тис.грн.
Збитки у звітному році склали 102.72 тис.грн.
6. Заборгованість постачальникам.(сума рядків 425, 465, 475, 630, 640, 650 форми 1).
На поч.року: 80.3 тис.грн.
На кін.року: 402.88 тис.грн.
Значно збільшились зобов'язання перед постачальниками, строк погашення яких менше одного року.
7. Заборгованість по бюджетним і позабюджетним платежам. (сума рядків 670, 680, 690 форми 1).
На поч.року: 0.1 тис.грн.
На кін.року: не має.
Заборгованості по бюджетним і позабюджетним платежам на підприємстві на кінець року не має.
8. Заборгованість по витратам до оплати. (сума рядків 450і 700 форми 1).
На поч.року: не має.
На кін.року: 7.72 тис.грн.
З'явилась кредиторська заборгованість підприємства перед юридичними і фізичними особами по оплаті праці і виплаті дивідентів.
9. Інша заборгованість. (сума рядків 660, 710, 720, 730, 740 форми 1).
На поч.року: не має.
На кін.року: 8.11 тис.грн
Виникла заборгованість по отриманим авнсам, кредитам банків для робітників підприємстваі інша заборгованіть, яка не знайшла відображення в інших статтях пасиву.
9. Пасив балансу. (рядок 760 форми 1).
На поч.року: 186.6 тис.грн.
На кін.року: 814.53 тис.грн.
Власні засоби, зобов'язання перед кредиторами і власниками (сума залучених підприємством коштів), зросло більш ніж в чотири рази.
2.2.Аналіз платоспроможності підприємства.
В умовах ринкових відносин платоспроиожність підприємства вважається найважливійшою умовою їх господарської діяльності. Платоспроможність підприємства характеризується можливостями його здійснювати чергові платежі та грошові зобов'язання за рахунок наявних грошей і тих грошових засобів і активів, які легко мобілізуються. До платіжних засобів відносяться суми по таких статяях балансу, як грошові засобт, цінні папери, товари відвантажені, готова продукція, розрахунки з покупцями та інші активи з третьго розділу балансу, що легко реалізуються. До складу платежів і зобов'язань входять зоборгованість по оплаті праці, короткотермінові та просрочені кредити банку, постачальники та інші кредитори і першочергові платежі.
Найбільш мобільною частиною ліквідних коштів являються гроші і короткострокові фінансові вкладення. До другої групи відносяться готова продукція, товари відвантажені і дебіторська заборгованіть. Ліквідність цієї групи поточних активів залежить від своєчасності відвантаження продукції, оформлення банківських документів, швидкості платіжного документообігу у банках, від попиту на продукцію, її конкурентоздатністі, платоспроможності покупців, форм розрахунків, тощо.
Значно більший строк знадобиться для перетворення виробничих запасів і незавершеного будівництва в готову продукцію, а потім в грошову готівку. Тому вони віднесені до третьої групи. (див. табл. 5)
Відповідно на три групи поділяються і платіжні зобов'язання підприємства:
1. заборгованість, строк оплати якої вже настав;
2. заборгованість, яку необхідно погасити найближчим часом;
3. довгострокова заборгованість.
Таблиця 5.
Групування поточних активів по ступеню ліквідності.
Поточні активи На початок року(тис,грн.) На кінець року(тис,грн.)
Грошові кошти 6.5 10.51
Короткострокоі фінансові вкладення - -
Усього по першій групі 6.5 10.51
Готова продукція - -
Товари відвантажені - -
Дебіторська заборгованість 39 36.27
Усього по другій групі 39 36.27
Виробничі запаси 10.2 1.73
Незавершене виробництво - 0.3
Витрати майбутніх періодів - -
Усього по третій групі 10.2 2.03
Усього поточних активів 55.7 48.81
Оцінка рівня платоспроможності проводиться за даними балансу на основі характеристики ліквідності оборотних засобів, тобто з врахуванням часу, необхілного для перетворення оборотних засобів в грошові кошти і цінні папери. Менш мобільними є засобм в розрахунках, готової продукції, товарах відвантажених та ін. Найбільшого часу ліквідності потребують виробничі запаси і витрати для перетворення їх в грошові засоби. Із врахуванням цього в економічній літеретурі визначають в основному три рівні платоспроможності підприємства, оцінку яких проводять за допомогою трьох коефіцієнтів : грошової, розрахункової та ліквідної платоспроможності.
Поточна платоспроможність- це здібність до швидкого погашення своїх короткосрокових зобов'язань, але для цьго необхідно грошові засоби, які підприємство може отримати в результаті обертання в гроші деякі найбільш ліквідні засоби, або для цього необхідно мати достатній запас грошей у банку або у касі.
Цей показник характеризує як відношення мобільних засобів до короткосторокової заборгованості. Він дає можливість встановити і якій крайності сума мобільних запасів покриває суму короткосрокових зобов'язань, і тим самим підтверджує ступінь стійкості підприємства і здібність його швидко розрахуватися за свої короткострокові зобов'язаня ,тобто в значній мірі визначити платоспроможність підприємства. В деяких випадках він називається коефіцієнт покриття:
Кп=(ряд 150+ряд320-ряд120)/ряд750
Оптиимальне значення для даного показника

 
 

Цікаве

Загрузка...