WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методичні аспекти аналізу та аудиту фінансової звітності підприємства - Дипломна робота

Методичні аспекти аналізу та аудиту фінансової звітності підприємства - Дипломна робота

необхідно виходити зтого, що всі статті балансу повинні підтверджуватись записами в регістрах синтетичного і аналітичного обліку і бути проінвентаризованими в період підготовчої роботи по складанню річної звітності.
Осмислюючи матеріали інвентаризацій, уточнюючи правильність їх виведення в бухгалтерському обліку, аудитор повинен їх періодично перевіряти.
До обов'язків внутрішніх аудиторів також входить перевірка систем контролю, яка направлена на вибірполітики підприємства врамках законодавства і рівня досягнення програмних цілей, а також оцінка ефективності і економічності компанії.
Комп'ютерний аудит зведеного обліку і звітності здійснюється на основі даних АРМБ зведеного обліку і складання звітності з використанням аудиторської нормативно-довідкової інформації.
Основними задачами при перевірці являються:
- аудит своєчасності і правильності проведення інвентаризації і відображення її результатів на рахунках;
- аудит достовірності індексації статей балансу і правильності віднесення результатів на рахунки бухгалтерського обліку;
- аудит сальдо по рахункам на початок звітного періоду;
- аудит сальдо по рахункам на кінець звітного періоду;
- аудит операцій, відображених в регістрах бухгалтерського обліку і Головній книзі;
- аудит відповідності аналітичних даних синтетичним обліковим даним;
- аудит відповідност звітних даних,що зафіксовані в бухгалтерській звітності, аналітичним і синтетичним даним.
ВИСНОВКИ.
Дипломна робота була присвячена вивченню аудиту і аналізу, як предмета, і проведенню аудиторської перевірки фактичної звітності ОП "Сузір'" за напрямками: аудит статті балансу "Розрахунки по оплаті праці", перевірка дебіторсько-кредиторської заборгованості і аудит фінансових результатів, та аналіз підприємства загальний, аналіз фінансової стійкості та платоспроможності.
В Україні незалежна аудиторська діяльність знайшла застосування зовсім недавно, тому проведення аудиту - діло нове, але воно має базою ревізію і контроль. Однак відмінності існують. Аудит представлє собою незалежну експертизу і аналіз публічної фінансової звітності господарюючого суб'єкта уповноваженими на те особами (аудиторами) або фірмою з метою визначення її достовірності, повноти і реальності, відповідності діючому законодавству і вимогам, пред'явленим до ведення бухгалтерського обліку і стану фінансової звітності.
При аудиті статті балансу "Розрахунки по оплаті праці" були виявлені випадки незначних розбіжностей записів в розрахунково-платіжних відомостях і первинних документах, неправильне відображення нарахованої заробітної плати, невеликі помилки у веденні і оформленні первинних документів і виправлення у Головній книзі.
Вияленні помилки не можуть призвести до викривлення бухгалтерської звітності.
При проведенні аудиту ДКЗ можна зробити висновки, що на протязі звітного періоду на підприємстві відбулось зменшення дебіторської заборгованості на 2.73 тис.грн. і збільшення кредиторської заборгованості на 322.01, що іцілому негативно впливає на стуктуру балансу. Це пояснюється значною інфляцією грошової одиниці і підвищенням цін на сировину і матеріали. При перевірці було визнано законність дебіторсько-кредиторських операцій і підтверджено суми відображені в балансі підприємства.
При аудиті фінансових результатів підприємства аудитор може зробити висновоки, що підприємство у своїй діяльності має високі позитивні показники. Так, порівнюючи з результатом фінансової діяльності підприємства за 1998 рік з аналогічним періодом 1997 року установлено, що збільшилась виручка від реалізації продукції на 120.6%, при зростанні витрат на виробництво цієї продукції на 112.9%, що дозволяє збільшити прибуток від реалізації продукції на 146.12%, а з урахуванням виручки від іншої реалізації, доходів від позареалізаційних операцій, балансовий і чистий прибуток збільшилися на 143.6%. Таким чином , прибуток зріс за досліджуваний період завдяки зростанню виручки від реалізайії і зниженню затрат на виробництво цієї продукції.
При відсутності внутрішнього контролю на підприємстві можна запропонувати придбати додаток до діючої на підприємстві програми "1-С бухгалтерія" з метою проведення аналізу і аудиту діяльності підприємства.
В теперішній час існують дуже багато розробок і методичних вказівок різних авторів по проведенню аналізу фінансового стану підприємства.
Єдиної методики для проведення такого аналізу поки ще не розроблено, тому мною в процесі аналізу використані найбільш приємні розробки для аналізу фінансового стану ОП "Сузір'я".
Використовуючи вибрану мною методику аналізу у другому розділі дипломної роботи приведене її практичне застосування. В результаті проведеного аналізу зроблено ряд висновків.
Як показав аналіз фінансового стану ОП "Сузір'я" за останні роки має тенденцію до поліпшення ряд наступних показників:
платоспроможності
ліквідності балансу
оборотності оборотних коштів
Але деякі показники мали тендненцію за ці роки до погіршення. До таких показників відносяться:
зростання кредиторської заборгованості - з 44,6 тис.грн. до 55,6 тис.грн. Слід відмітити, що не зважаючи на зростання абсолютної величини кредиторської заборгованості (з 1997 по 1998 роки) на 11 тис.грн. за цей період зменшился період очикування погашення кредиторської заборгованості, який в 1998 році становив 362 дні в порівнянні з 626 днями в 1997 році. В результаті проведеного аналізу слід зробити висновок, що керівництву підприємства потрібно вжити заходів по скороченню кредиторської заборгованості.
Так як кредиторська заборгованість на підприємстві в основному складається з заборгованості за товари відвантажені, строк оплати за які ще не настав, керівництву підприємства можна рекомендувати скорочення строків платежу, що обумовлені в договорах. Це дасть змогу скоротити період очикування погашення кредиторської заборгованості та зменшення її абсолютної величини.
Проведений аналіз фінансового стану підприємства дав змогу виявити нераціональне використання чистого прибутку на підприємстві. На мій погляд збільшення величини Статутного фонду підприємства в 1997 році за рахунок чистого прибутку є неправомірним. Чистий прибуток підприємства можна використати більш вдало, направивши його на розширення виробництва, збільшення резервного та страхового фонду та збільшення власних оборотних коштів.
Таким чином проведений аналіз фінансового стану підприємства дав змогу розробити висновки та пропозиції по поліпшенню фінансового стану підприємства, але ці висновки і розрахунки показників не завжди можуть бути співставлені з подібним аналізом по іншим підприємствам. Через це у мене виникла така рекомендація:
по-перше- розробити єдину методику аналізу фінансового стану підприємства;
по-друге- скласте спеціальне програмне забезпечення для проведення комп'ютерізованого аналізу фінансового стану. Подібну програму слід розробити

 
 

Цікаве

Загрузка...