WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методичні аспекти аналізу та аудиту фінансової звітності підприємства - Дипломна робота

Методичні аспекти аналізу та аудиту фінансової звітності підприємства - Дипломна робота

прийнято мати в межах від 1 до 1.5
Кп(п.р.)=(1322-70)/2760 =1.4
Кп(к.р.)= (2380-86)/3320=1.4
для аналізуємого підприємства значення коефіцієнтапокриття дуже позитивне, виявлено лише незначне зменшення на кінець року, тобто це свідчить про високу ступінь стійкості підприємства. Чим більше величина поточних активів по відношенню до поточних пасивів, тим більше впевненість, що існуючі зобов'язання будуть погашені за рахунок існуючих активів. Багаторазове перевищення активів над короткостроковими зобов'язаннями дозволяє зробити висновок про те, що підприємство має значний об'єм вільних ресурсів, які формуються з власних джерел. З позиції кредиторів, такий варіант формування оборотних засобів найбільш вдалий. З точки зору ефективності діяльності підприємства значне накопичення запасів, відволіканні засобів в дебіторську заборгованість може бути пов'язано з не вмілим управлінням активами.
Не менш популярним показником платоспроможності є коефіцієнт абсолютної ліквідності
Ка.л.= каса+грошові засоби
(1+2)р.пасиву балансу
Оптимальним значення для даного коефіцієнту знаходиться в межах від 0.2 до 1.
Ка.л.(п.р)=2+102+200+166/2760=0.2
Ка.л.(к.р)=4+390+200+266/3320=0.27
Для нашого підприємства цей коефіцієнт не дуже позитивний , воно може негайно погасити від 20% до 27% короткострокової заборгованості, за рахунок наявних грошових засобів і коштів на рахунку у банках. Але на протязі року ми можемо прослідити підвищення цього показника на 7% , це свідчить про збільшення ліквідних засобів дідприємства.
Загальний коефіцієнт платоспроможності (коефіцієнт загальної ліквідності) дає загальне представлення про ліквідність балансу підприємства
Кз.л.= оборотні активи
всі позикові капітали
У нашому прикладі загальний коефіцієнт становить:
на початок року Кз.л.= 1322 =0.48
2760
на кінець року Кз.л. 2380 =0.72
3320
Ймовірність погашення короткострокових зобов'язань тим більша,чим вищий цей коефіцієнт. У світовій практиці вважається, що цей коефіцієнт повинен бути не меншим 1.0. Аналізуючі дане підприємство ми можемо прослідкувати тенденцію до підвищення даного коефіцієнта.
На підставі даних показників неможливо безпомилково оцінити фінансовий стан підприємства, так як даний процес дуже складний, і дати йому повну характеристику 2-3 показниками не можна. Коефіцієнти ліквідності- показники відносні і на протязі певного часу не змінюються, якщо пропорційно збільшуються чисельник і знаменник дробу. Сам же фінансовий стан за цей час може істотно змінитись, наприклад, зменшиться прибуток, рівень рентабельності, коефіцієнт обіговості, тощо. Тому для більш повної і об'єктивної оцінки ліквідності можна використовувати наступну фокторну модель:
К лік. = поточні активи балансовий прибуток = Х1*Х2
балансовий прибуток короткострокові борги
де, Х1- показник, що характеризує вартість поточних активів, на 1 гривну прибутку; Х2- показник, що свідчить про здатність підприємства погашати свої борги за рахунок результатів своєї діяльності. Він характеризує стійкість фінансів. Чим вище його величина , тим краще фінансове становище підприємства.
Коефіцієнт грошової платоспроможності:
Кгп(1997)= 30,85/55,46=0,56;
Кгп(1998)= 32,931/55,582=0,59.
Таблиця 6.
ОП "Сузір'я"
за 1997-1998роки
Засоби платежу 1997 1998 Платіжні зобов'язання 1997 1998
Каса 0,1 0,4 Короткострокові кредити - -
Розрахунковий рахунок 30,75 32,531 Позики, не погашенні в строк - -
Валютний рахунок - - Кредитори 55,46 55,582
Інші грошові кошти - - Інші пасиви - -
Короткострокові фінансові вкладення
-
-
ВСЬОГО 30,85 32,931 ВСЬОГО 55,46 55,582
Грошові кошти 30,85 32,931 Короткострокові кредити - -
Готова продукція 14,532 10,097 Позики не погашені в строк - -
Дебітори 4,511 19 Кредитори 55,46 55,582
Інші активи - Інші пасиви - -
ВСЬОГО 48,893 62,028 ВСЬОГО 55,46 55,582
Грошові кошти, розрахунки та інші активи
35,361
51,931 Кредити під запаси і витрати
-
-
Запаси і витрати 41,821 24,977 Позики не погашені в строк - -
Кредитори 55,46 55,582
Власні обігові кошти 21,772 21,326
ВСЬОГО 77,182 76,908 ВСЬОГО 77,182 76,908
Кгп(1997)= 30,85/55,46=0,56;
Кгп(1998)= 32,931/55,582=0,59.
За період 1997-1998 років, за який досліджувался коефіцієнт платоспроможності, він знизився на 0,08 пункта, або платоспроможність зменшилась на 13,6% в порівнянні з початком цього періоду. Цей показник свідчить, що на кінець періоду підприємство мало можливість погасити 59% своїх зобов'язаннь.
Коефіцієнт розрахункової платоспроможності:
1997 Крп. = 48,893/55,46=0,88
1998 К.р.п.= 63,028/55,582=1,12
Цей коефіцієнт не мав стабільної тенденції, тому, що не мало стабільної тенденції співвідношення засобів платежу та короткострокових зобов'язаннь. В 1997 році цей коефіцієнт знизився на 10,2%, а в 1998 році він підвищився на 27,3% порівняно з 1997роком, тобто розрахункова платоспроможність за період, що досліджується збільшилась на 15%.
З розрахунків, що проведені вище можна зробити висновок, що підприємство має тенденцію до поліпшення показників платоспроможності. В кінці періоду підприємство при застосуванні тільки своїх грошових коштів мало змогу погасити 59% всіх своїх зобов'язань, а при застосуванні, як засіб платежу , своїх виробничих запасів - покрити свої зобов'язання на 112%. Треба також сказати, що за всі два роки дослідження підприємство покривало на 100% не тільки свої зобов'язання, а й власні обігові кошти при застосуванні, як засіб платежу грошові кошти, та виробничі запаси.
2.3.Аналіз фінансової стійкості підприємства.
При аналізі фінансового стану підприємства необхідно знати про запас його фінансової стійкості (зону безпечності). З цією метою насамперед всі затрати підприємства необхідно розбити на дві групи в залежності від об'єму виробництва і реалізації продукції: змінні і постійні.
Змінні зтрати збільшуються чи зменшуються пропорційно об'єму виробництва продукції. Це витрати сировини, матеріалів, енергії, палива, заробітної плати робітників на підрядній формі оплаті праці, відрахування і податки від заробітної плати і виручки і т.д.
Постійні затрати не залежать від об'єму виробництва і реалізації продукції. До них відноситься амортизація основних засобів і нематеріальних активів, суми виплачених процентів за кредити банків, орендна плата, витрати на управління і організацію виробництва, заробітна плата персоналу підприємства на почасовій оплаті і ін.
Постійні затрати разом з прибутком складають маржинальний доход підприємства.
Поділ затрат на постійні і змінні і використання показника маржинального доходу дозволяє розрахувати поріг рентабельності, тобто суму виручки , яка необхідна для того, щоб покрити всі постійні витрати

 
 

Цікаве

Загрузка...