WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Фінансовий облік розрахунків з бюджетом - Курсова робота

Фінансовий облік розрахунків з бюджетом - Курсова робота

фінансів.
Основними умовами правильності складання бухгалтерських звітів і балансів є:
- повнота відображення всіх господарських операцій за звітний період;
- тотожність даних синтетичного і аналітичного обліків;
- тотожність показників бухгалтерських звітів, балансів.
Бухгалтерську звітність поділяють на періодичну (місячну і квартальну) та річну.
Квартальну бухгалтерську звітність підприємство подає не пізніше 15-го числа наступного за звітним кварталу.
До річного бухгалтерського звіту додають пояснювальну записку, обсяг якої не повинен перевищувати 15-20 сторінок, з викладенням основних факторів, що вплинули у звітному році на остаточні результати діяльності підприємства, із висвітленням фінансового стану підприємства. Підприємство подає річний бухгалтерський звіт не пізніше 15 лютого наступного року.
Бухгалтерські звіти і баланси підписує керівник і головний бухгалтер.
Бухгалтерський баланс є найважливішим джерелом інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату.
Баланс - звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал.
Актив відображається в балансі за умови, що оцінка його може бути достовірно визначена і очікується отримання в майбутньому економічних вигод, пов'язаних з його використанням.
Зобов'язання відображається у балансі , якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення.
Власний капітал відображається у балансі одночасно з відображенням актів або зобов'язань, які призводять до його зміни.
Баланс підприємства складається на кінець останнього дня звітного періоду. Проміжна (місячна, квартальна) звітність, яка охоплює певний період складається наростаючим підсумком з початку звітного періоду.
До активу балансу входить ІІІ розділи:
І розділ "Необоротні активи" - всі активи, що не є оборотними і включає такі статті: нематеріальні активи, незавершене будівництво, основні засоби, довгострокові фінансові інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованість, відстрочені податкові активи, інші необоротні активи.
ІІ розділ "Оборотні активи" - грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи. що призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу. До нього входять такі статті: запаси, товари, векселі одержані, дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги,, дебіторська заборгованість за розрахунками, інша поточна дебіторська заборгованість, поточні фінансові інвестиції, грошові кошти та їх еквіваленти, інші оборотні активи.
ІІІ розділ "Витрати майбутніх періодів" - зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу в майбутньому.
Пасив - це обов'язки підприємства по займах і кредиторській заборгованості, погашення яких призводить до зменшення вартості майна або доходів.
До пасиву балансу входить V розділів:
І розділ "Власний капітал" - частина в активах підприємства, що залишилася після вирахування його зобов'язань і включає такі статті: статутний капітал, пайовий капітал, додатковий вкладений капітал, інший додатковий капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток, неоплачений капітал, вилучений капітал.
ІІ розділ "Забезпечення наступних витрат і платежів", який включає такі статті: забезпечення виплат персоналу, інші забезпечення, цільове фінансування.
Зобов'язання - заборгованість підприємства, яка виникла в наслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди.
ІІІ розділ "Довгострокові зобов'язання" - всі зобов'язання, які не є поточними. До нього входять такі статті:
- довгострокові кредити банків;
- довгострокові фінансові зобов'язання;
- відстрочені податкові зобов'язання;
- інші довгострокові зобов'язання.
IV розділ "Поточні зобов'язання" - зобов'язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства, або повинні бути погашені протягом 12 місяців починаючи з дати балансу і включає такі статті:
- короткострокові кредити банків;
- поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями;
- видані векселі;
- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги;
- поточні зобов'язання за розрахунками;
- інші поточні зобов'язання.
V розділ "Доходи майбутніх періодів".
Доходи - збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу. Підсумок
активів балансу повинен дорівнювати сумі пасивів балансу.
Підприємство складає звіт про фінансовий результат для повної, правдивої та неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний період.
Доход у звіті про фінансові результати відображається в момент надходження активу або погашення зобов'язання, які призводять до збільшення власного капіталу підприємства, а витрати навпаки, відображаються в момент вибуття активу або збільшення зобов'язання, які призводять до зменшення власного капіталу підприємства (крім зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками). Якщо актив забезпечує економічні вигоди протягом кількох звітних періодів, то витрати відображаються у звіті про фінансовий результат на основі систематичного та раціонального їх розподілу (наприклад, у вигляді амортизації) протягом тих звітних періодів, коли надходять відповідні економічні вигоди. Витрати слід негайно відображати у звіті, якщо економічні вигоди не відповідають або перестають відповідати такому стану, за якого вони визначаються активами підприємства.
У розділі ІІ звіту про фінансовий результат наводяться відповідні елементи операційних витрат (на виробництво і збут, управління та інші операційні витрати), яких зазнало підприємство в процесі своєї діяльності протягом звітного періоду.
Розділ ІІІ звіту заповнюють акціонерні товариства, прості акції або потенційні прості акції, яких відкрито продають та купують на фондових біржах, включаючи товариства, які перебувають у процесі випуску таких акцій. Даним підприємством розділ ІІІ не заповнюється.
Виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів у попередніх періодах, здійснюється шляхом коригуваннясальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року і вимагає повторного відображення відповідної порівняльної інформації у фінансовій звітності. Облікова оцінка може переглядатися, якщо змінюються обставини, на яку базувалася ця оцінка, або отримана додаткова інформація. Наслідки зміни в облікових оцінках слід включати до тієї самої статті звіту про фінансові результати, яка раніше застосовувалась для відображення доходів або витрат, пов'язаних з об'єктом такої оцінки і слід включати до звіту в тому періоді, в якому відбулася зміна, а також і в

 
 

Цікаве

Загрузка...