WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Автоматизація накладної, видаткового касового ордера та платіжної відомості - Дипломна робота

Автоматизація накладної, видаткового касового ордера та платіжної відомості - Дипломна робота

напівфабрикатів належить продукція, що не пройшла всіх установлених технологічним процесом стадій виробництва і потребує доробки чи укомплектування, їх облік на окремому рахунку ведуть підприємства, на яких напівфабрикати, крім використання у виробництві, реалізуються на сторону як готова продукція.
Рахунок 26 "Готова продукція" призначений для узагальнення інформації про наявність і рух готової продукції підприємства. До готової продукції належить продукція, обробку якої закінчено і яка пройшла випробування, приймання, укомплектування згідно з умовами договорів із замовниками та відповідає технічним умовам і стандартам.
Рахунок 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва" призначений для обліку й узагальнення інформації про наявність і рух сільськогосподарської продукції.
Рахунок 28 "Товари" призначений для обліку руху товарно-матеріальних цінностей, що надійшли на підприємство для продажу. Цей рахунок використовують передусім збутові, торгові та заготівельні підприємства й організації, а також підприємства громадського харчування.
Облік надходження виробничих запасів
Матеріальні цінності, які підприємство прийняло на відповідальне зберігання, переробку (давальницька сировина), комісію, обліковують на рахунках класу 0 "Позабалансові рахунки": на рахунку 02 "Активи на відповідальному зберіганні" та його субрахунках:
021 "Устаткування, прийняте для монтажу";
022 "Матеріали, прийняті для переробки";
023 "Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні";
024 "Товари, прийняті на комісію";
025 "Майно в довірчому управлінні".
Облік надходження виробничих запасів
Правильність і своєчасність оприбуткування матеріалів контролю здійснює матеріальний відділ (група) бухгалтерії перевіркою відповідності прибуткових документів (ордерів) розрахунковим документам (рахункам, накладним) постачальників. Певні особливості має бухгалтерський контроль за невідфактурованими поставками. Матеріальні цінності, що надійшли у звітному місяці й на які постачальники не подали до оплати рахунків-фактур, відображають у відповідному журна-лі-ордері в умовній оцінці окремо за кожною поставкою. У наступному місяці за надходження рахунків ці записи сторнуються з одночасним оприбуткуванням матеріалів за їхньою фактичною собівартістю на підставі розрахункових документів постачальників.
Важливу роль відіграє контроль за достовірним відображенням у бухгалтерському обліку й балансі вартості матеріалів, що знаходяться в дорозі, тобто вантажів, які оплачено, але до кінця місяця вони ще не прибули.
Облік придбання виробничих запасів за грошові кошти. Первісною вартістю виробничих запасів, що придбані за плату, є собівартість, яка складається з таких витрат:
- договірна вартість;
- витрати на оплату посередницьких послуг, пов'язаних із пошуками та придбанням запасів (комісійні та ін.);
- витрати на інформаційні та інші подібні послуги (маркетингові, рекламні тощо), пов'язані з пошуками та придбанням запасів;
- витрати на заготівлю, вантажно-розвантажувальні роботи, транспортування запасів до місця їхнього використання, включаючи витрати на страхування й відсотки за комерційний кредит постачальників;
- інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням виробничих запасів та доведенням їх до стану придатності для використання за запланованими цілями. (До таких витрат належать, зокрема, прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати підприємства на доробку і поліпшення якісно-тех-нічних характеристик запасів.)
П(С)БО 9 передбачає також низку витрат, що не включають до первісної вартості виробничих запасів, а належать до витрат того періоду, в якому вони були здійснені (встановлені). До них належать:
- понаднормативні втрати й нестачі запасів;
- відсотки за користування кредитами;
- витрати на збут;
- загальногосподарські та інші подібні витрати, що не пов'язані безпосередньо з придбанням і доставкою запасів і доведення їх до стану придатності до використання за запланованими цілями.
За встановленим порядком під час оприбуткування матеріальних цінностей суми ПДВ відображають на субрахунку 641 "Розрахунки за податками" у кореспонденції з рахунком 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками". За наявності оплати й надходження податкової накладної на оприбутковані матеріальні цінності підприємство отримує право на податковий кредит, що в обліку відображають записом на дебеті субрахунка 641 "Розрахунки за податками" і на кредиті субрахунка 644 "Податковий кредит".
Слід зазначити, що вартість паливно-мастильних матеріалів (ПММ) для легкових автомобілів не належить до валових витрат підприємства (крім підприємств, що надають платні послуги з транспортного або туристичного обслуговування, спортивних організацій та ін.), однак, згідно з П(С)БО 9 ПММ (у тому числі й для легкового автотранспорту), визнаються виробничими запасами.
Облік надходження виробничих запасів за бартерними операціями. Крім придбання за грошові кошти, досить поширеним є одержання виробничих запасів за бартером.
Бартер подібними виробничими запасами.
Згідно з П(С)БО 9 первісна вартість запасів, придбаних в обмін на подібні запаси, дорівнює балансовій вартості переданих запасів.
Якщо балансова вартість переданих запасів перевищує їхню справедливу вартість, то первісною вартістю одержаних виробничих запасів є їхня справедлива вартість, а різницю між балансовою та справедливою вартістю переданих запасів включають до витрат звітного періоду.
За обміну подібними запасами не визнається дохід, отже, не визначається й фінансовий результат. Згідно з П(С)БО 15 поняття "дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" і "виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" є ідентичними.
Перш ніж розглянути порядок, в якому результати здійснення бартерних операцій з подібними активами відображаються в бухгалтерському обліку, необхідно визначити, що є справедливою вартістю виробничих запасів.
Згідно з П(С)БО 19 справедливою вартістю виробничих запасів, зокрема, матеріалів, є їхня відновна вартість (сучасна собівартість придбання) - вартість їх відтворення в сучасних умовах і цінах.
Через відсутність чіткогомеханізму визначення спрг ведливої вартості підприємство має право самостійно вк рішувати, яким чином визначатиметься справедлива вар тість певного виду виробничих запасів. Одним із найде цільніших варіантів є використання даних прайс-листі та інших подібних документів, хоча не виключається зас тосування експертної оцінки.
Для оподаткування прибутку валові доходи і валові витрати від здійснення бартерних операцій визначають, виходячи з договірної ціни, але не нижче від звичайної ціни. Щодо ПДВ, то базою оподаткування в цьому випадку є фактична ціна операції, яка також не повинна бути нижчою за звичайну. З огляду на це при обміні по-дібними активами договірну вартість доцільно приймати на рівні справедливої вартості. Дохід (виручка), згідно з положеннями П(С)БО 15 "Дохід", не визнається, якщо здійснюється обмін продукцією (товарами, роботами, послугами та іншими активами), яка подібна за призначенням і має однакову справедливу вартість. Таким чином, при

 
 

Цікаве

Загрузка...