WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, аналіз і контроль в системі управління витратами підприємства - Дипломна робота

Облік, аналіз і контроль в системі управління витратами підприємства - Дипломна робота

бухгалтерського обліку та аудиту" , а також в періодичній літературі. Зокрема, Горщар В. у статті "1С: облік витрат на виробництво продукції" відповідає на практичні питання автоматизованого обліку витрат.
Взагалі необхідно сказати, що проблемам обліку, контролю, аналізу та автоматизації обліку витрат підприємства вчені-науковці та практики приділяють надзвичайно велику увагу. Хоча, на думку автора дипломної роботи, не досить ґрунтовно розглянуто питання документального забезпечення витратних операцій. В той же час широко наведена класифікація витрат та основи обліку (характеристика витратних рахунків, кореспонденція). Щодо контролю витрат на підприємстві, то ми бачимо, що серед вчених-економістів немає єдиної думки відносно методики його проведення. Основні показники аналізу та питання автоматизації обліку витрат висвітлено в економічній літературі доволі ґрунтовно.
Розділ 2. Організаційно-економічна характеристика ПМНВВП
"Контингент"
Приватне мале наукове виробничо-впроваджувальне підприємство "Контингент" створене на основі підприємницької ініціативи громадян Кравця Леоніда Мойсійовича та Гусаковського Олександра Миколайовича згідно з Законом України "Про господарські товариства", Господарського Кодексу та зареєстроване рішенням Виконкому Ленінської районної Ради від 20 листопада 1991р. №319 в цілях задоволення суспільних потреб в продукції, послугах (роботах), реалізації на основі отриманого прибутку соціально-економічних інтересів засновників і членів трудового колективу.
Підприємство є юридичною особою, здійснює свою діяльність на основі повного господарського розрахунку і самофінансування, діє на принципах самоуправління, має самостійний баланс, розрахунковий рахунок в національній валюті та валютний рахунок в банківських установах України, круглу печатку та штамп зі своїм повним найменуванням, знак для товарів, послуг, інші реквізити.
Підприємство діє на принципах повного госпрозрахунку,: самофінансування і самоокупності за рахунок власних і позикових коштів. Згідно Статуту, основними цілями і напрямами діяльності підприємства "Контингент" є:
- проведення науково-дослідних, проектно-конструкторських робіт, впровадження і супроводження науково-технічних розробок в галузях народного господарства;
- виробництво і реалізація промислових товарів: електронних пристроїв, побутової техніки, товарів народного вжитку;
- будівництво та виготовлення будівельних матеріалів;
- здійснення комерційної діяльності, проведення торгово-закупівельних операцій;
- інше.
Підприємство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну
діяльність відповідно до діючого законодавства.
Майно підприємства - це основні та оборотні кошти, а також інші цінності, які належать підприємству на правах власності і вартість яких відображена в самостійному балансі підприємства.
Керівництво поточною діяльностю підприємства здійснює одноосібно директор. Директор самостійно вирішує всі питання діяльності підприємства, крім тих, що належать до виняткової компетенції зборів засновників.
Прибуток є узагальнюючим показником фінансових результатів діяльності. Чистий прибуток, що залишається в розпорядженні МП після проведення обов'язкових платежів, розподіляється Радою засновників. МП самостійно встановлює ціни і тарифи на свою продукцію, крім випадків, передбачених діючим законодавством.
Джерелом формування фінансових ресурсів є прибуток, амортизаційні відрахування, засоби, отримані від продажу цінних паперів, пайові та інші внески членів трудового колективу, підприємств, організацій, громадян, а також інші надходження.
З метою організації бухгалтерського обліку на підприємстві розроблений та затверджений наказ про облікову політику (додаток 1). Згідно цього наказу на підприємстві:
- амортизація малоцінних необоротних активів нараховується за податковим методом у першому місяці їх використання у розмірі 100% їх вартості;
- для обліку транспортно-заготівельних витрат відкрито субрахунки "Транспортно-заготівельні витрати" до відповідних рахунків запасів;
- готова продукція та незавершене виробництво відображається в бухгалтерському обліку та балансі за фактичною виробничою собівартістю.
- оцінка вибуття сировини, матеріалів, напівфабрикатів, інших виробничих запасів здійснюється за методом вартості перших за часом надходжень (ФІФО);
- заробітна плата на підприємстві нараховувується згідно штатного розкладу;
- облік витрат на підприємстві визначається по П(С)БО 16. Прямі витрати (матеріальні, оплата праці, інші прямі витрати) включається в собівартість в тому періоді, коли вони виникли, з використанням рахунку 231. Адміністративні витрати обліковуються на рахунок 92, витрати на збут обліковуються на рахунок 93. Вони не включаються в собівартість реалізації продукції, а вважаються витратами періоду. Згідно стандартів бухгалтерського обліку, підприємство не використовує 8 клас рахунків;
- податковий облік ведеться на підприємстві згідно вимог діючого законодавства;
- бухгалтерський облік на підприємстві веде головний бухгалтер, яка підпорядкована безпосередньо директору;
- бухгалтерський облік ведеться на основі Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств і організацій та Інструкції №291 за журнально-ордерною формою з елементами комп'ютерної обробки за допомогою прикладної програми.
Організаційну структуру ПМНВВП "Контингент" зображено на рисунку 2.1.
Рис. 2.1 Організаційна структура ПМНВВП "Контингент" та його
адміністративно-управлінського складу
Отже, як видно, директор, який є одним з двох засновників підприємства, керує підприємством згідно з рішенням співзасновника. Йому підпорядкований головний бухгалтер, який розробляє наказ про облікову політику, веде облік виробництва, всіх розрахункових та інших операцій, а також виконує обов'язки касира на підприємстві.
Досить великим, як для малого підприємства, є проектно-конструкторський відділ. Проте слід підкреслити, що це є специфіка науково-виробничого впроваджу вального підприємства, яке і забезпечує досягнення основних напрямів діяльності ПМНВВП "Контингент". Головний інженер, який підпорядкованийбезпосередньо директору, координує дії головного конструктора та інженера-технолога.
Окремою ланкою організаційної структури ПМНВВП "Контингент" виступає начальник постачання, який один забезпечує весь процес постачання на підприємстві.
Перекладач, яка підпорядкована безпосередньо директору, забезпечує пошук ринків збуту за кордоном.
Проте, найбільшу питому вагу в загальній кількості працівників підприємства займають працівники, які безпосередньо пов'язані з виробництвом продукції.
Для економічної характеристики ПМНВВП "Контингент" у таблиці 2.1 наведено основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2001 - 2003 роки та їх абсолютне та відносне відхилення. Дані таблиці взяті із звітів про фінансові результати та регістрів обліку (додатки 3, 5, 7).
Виходячи з даних, наведених у таблиці, можна зробити

 
 

Цікаве

Загрузка...