WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, аналіз і контроль в системі управління витратами підприємства - Дипломна робота

Облік, аналіз і контроль в системі управління витратами підприємства - Дипломна робота

витрат
1. За способом перенесення вартості на продукцію Прямі витрати
Непрямі витрати
2. За видами продукції (робіт, послуг) Витрати на вироби
Витрати на групи виробів
Витрати на замовлення
З. За економічним змістом (елементами витрат) Матеріальні витрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші витрати
4. За статтями калькуляції
Сировина і матеріали (за мінусом зворотніх відходів)
Куповані напівфабрикати і комплектуючі вироби
Паливо і енергія на технологічні цілі
Зарплата виробничих працівників (основна і додаткова)
Відрахування на соціальні заходи
Загальновиробничі витрати
Підготовка і освоєння виробництва
Інші виробничі витрати
5. За ступенем впливу обсягу виробництва на рівень витрат Умовно-змінні витрати
Умовно-постійні витрати
Інші (змішані, альтернативні, незворотні)
6. За місцем виникнення витрат
Витрати виробництва
Витрати цеху
Витрати дільниці
Витрати функціональних служб
7. За календарними періодами
Поточні витрати
Одноразові витрати
8. За функціями управління
Виробничі витрати
Невиробничі витрати
9. В залежності від доцільності їх здійснення
Продуктивні витрати
Непродуктивні витрати
10. За порядком обчислення (складом)
Фактичні витрати
Планові (бюджетні) або прогнозовані витрати
Нормативні витрати
Рис. 1.2 Групування витрат за класифікаційними ознаками
Витрати на вироби - це витрати, пов'язані з виробництвом або придбанням товарів для реалізації. У виробничій сфері до цих витрат належать усі витрати (матеріали, зарплата, амортизація тощо), пов'язані з функцією виробництва продукції. У торговельному підприємстві витратами на продукцію є чиста вартість придбання товарів для реалізації.
Групування витрат за економічними елементами та статтями калькуляції є найбільш важливими ознаками класифікації. Так, витрати операційної діяльності групуються за такими економічними елементами:
ў Матеріальні витрати (сировина, матеріали, комплектуючі, напівфабрикати, паливо, енергія, тара; віднімається вартість повернутих відходів).
ў Оплата праці (всі форми основної заробітної плати штатного і позаштатного виробничого персоналу підприємства).
ў Відрахування на соціальні заходи (включають відрахування на пенсійне забезпечення, на соціальне страхування, страхування на випадок безробіття, на індивідуальне страхування; величина відрахувань встановлюється у відсотках від витрат на оплату праці).
ў Амортизація основних фондів і нематеріальних активів (амортизаційні відрахування на повне відтворення основних фондів за нормами від балансової вартості, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів).
ў Інші операційні витрати (вартість робіт, послуг сторонніх підприємств, сума податків, зборів, крім податків на прибуток, втрати від курсових різниць, знецінення запасів, псування цінностей, сума фінансових санкцій тощо).
Проте, класифікація витрат за економічними елементами не дозволяє обчислювати собівартість окремих видів продукції, встановлювати обсяг витрат конкретних підрозділів підприємства. З цією метою застосовують класифікацію витрат за статтями калькуляції - в залежності від їх призначення і місця виникнення.
Перелік і склад статей калькуляції виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) встановлюється підприємством самостійно і залежить як від питомої ваги їх видів або груп витрат, так і від ступеня економічної однорідності витрат, які об'єднані в статті, специфіки підгалузі, характеру виробленої продукції, організації виробництва, різноманітності технологічних процесів, можливості прямого або обґрунтованого непрямого віднесення витрат на собівартість виробів. На рахунку 1.2 було наведено типові статті калькуляції для виробничих підприємств.
До змінних витрат належать витрати, розмір яких збільшується із збільшенням обсягу продукції і знижуються з його зменшенням.
Постійні витрати - це витрати, розмір яких із збільшенням (зменшенням) випуску продукції істотно не змінюється. До них належать постійні загально виробничі витрати, які пов'язані з управлінням і обслуговуванням виробництва.
Поточні - це витрати, періодичність яких менше одного місяця.
Довгострокові - це витрати, пов'язані з виконанням довгострокового договору, який не планується закінчити раніше, ніж через дев'ять місяців з моменту здійснення перших витрат або отримання авансу (передоплати).
Одноразові - це витрати, які здійснюються один раз (періодичністю більше місяця) і спрямовуються на забезпечення процесу виробництва протягом тривалого часу.
Продуктивні витрати - це витрати, які передбачені технологією і організацією виробництва.
Непродуктивні - необов'язкові витрати, які виникають в результаті конкретних недоліків організації виробництва, порушення технології.
В управлінському обліку існує дещо інша класифікація витрат. В цілях управління вони поділяються за принципом: різні витрати для різних цілей.
З цією метою виділяють такі три напрямки класифікації витрат (рис. 1.3.).
Вичерпані (спожиті) витрати - це збільшення зобов'язань або зменшення активів у процесі поточної діяльності для отримання доходу звітного періоду.
Невичерпані (неспожиті) витрати - це збільшення зобов'язань або зменшення активів у процесі поточної діяльності для отримання доходу або іншої вигоди в майбутніх періодах.
Невичерпані витрати відображаються в активі балансу, а вичерпані витрати - у звіті про фінансові результати.
Рис. 1.3 Класифікація витрат з точки зору управлінського обліку
Витрати, пов'язані з операційною діяльністю підприємств, включають:
- витрати на продукцію (прямі матеріали, пряма заробітна плата, інші прямі витрати, загально виробничі витрати);
- витрати періоду (адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати).
Витрати періоду - витрати, які не включаються у виробничу собівартість запасів і розглядаються як витрати того періоду, в якому вони були здійснені. Підприємства, що виробляють продукцію, вважають такими витратами витрати на здійснення всіх інших функцій (управління, маркетинг, дослідження, розробки, тощо) вартісного ланцюжка.
Основні витрати - це сукупність прямих витрат на виробництво продукції.
Накладні, витрати, які пов'язані з процесом виробництва але вони не можуть бути віднесені до певних об'єктів економічно можливим шляхом.
Релевантні витрати - це витрати , що можуть бути змінені внаслідок прийняття рішення.
Нерелевантні - це витрати, що не залежать від прийняття рішення.
Маржинальні витрати - це витрати на виробництво додаткової одиниці продукції.
Середні - це витрати , що визначаються як сума витрат на виробництво основної і додаткової продукції поділена на кількість виготовлених виробів.
Дійсні - це витрати, які вимагають сплати грошей або витрачання інших активів і по мірі їх виникнення вони відображаються в облікових регістрах.
Можливі витрати - це та вигода, яка втрачається, якщо вибір одного варіанту дії

 
 

Цікаве

Загрузка...