WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, аналіз і контроль в системі управління витратами підприємства - Дипломна робота

Облік, аналіз і контроль в системі управління витратами підприємства - Дипломна робота

Контроль і ревізія: Підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит". -Житомир: ПП. "Рута", 2002.
19. 23. Бутинець Ф.Ф., Івахненков С.В., Дави дюк Т.В., Шахрайчук Т.В. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: Підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050.106 "Облік і аудит" -Житомир: ПП "Рута", 2002
20. 25. Бутинець Ф.Ф.: Контроль і ревізія: Підручник для студентів спеціальності "Контроль і ревізія" вищ. навч. закладів./ За ред. Проф.. Бутинця Ф.Ф.- 3-тє вид., доп. І перероб.-Житомир: ПП "Рута", 2002.
21. 28. Голов С.Ф.: Управлінський облік. Підручник. -К.: Лібра, 2003.
22. 29. Грабова Н.М., Кривоносов Ю.Г.: Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках: Навч. посібник: 3 - те вид. - К.: А.С.К., 2000.
23. 30. Давидова Т.М. Методологічні аспекти обліку витрат на збут та відображення їх в фінансовій звітності // Вісник податкової служби України № 8/2002, лютий.
24. 31. Давидов Г.М. Аудит: Навч. посібник- 3-тє вид., стер. -К.: Т-во "Знання", КОО, 2002
25. 32. Дором НІ. Аудит: методологія і організація. -К.: Т-во "Знання". КОО, 200133. Завгородній В.П.: Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та аудиту.-К.-.А.С.К.,- 1998.
26. 34. Іванов Ю.А. 1С: Бухгалтерія 7.7 для України: Заняття 44. Облік затрат і визначення фінансового результату.// Податки та бухгалтерський облік, Фактор № 42 (600) 26 травня 2003р.
27. 35. Калюга Є.В. Фінансово-господарський контроль у системі управління: Монографія. -К.: Єльга, Ніка -Центр, 2002
28. 38. Кужельний М.В., Калюга Є.В., Калюга О.В. Контроль фінансової діяльності та правильності її складання: Навч.-метод. посібник для студентів економічних спеціальностей і працівників обліково-аналітичних і контрольно-ревізійних служб підприємств, організацій та установ.-К.: Єльга, Ніка-Центр, 2001-240с.
29. 39. Мазаракі А.А. Економіка торговельного підприємства. Підручник для вузів. (Під ред. проф. Н.М. Ушакової ) - К.: Хрещатик, 1999. - 800 с,
30. 40. Мних Є.В. Економічний аналіз. Підручник. - Житомир, 2002. - 460с.
31. 41. Поддєрьогін А.М.: Фінанси підприємств: Підручник. - К, : КНТЕУ, 1998. -368с.
32. 43. Сєрікова Т.М., Понікаров В.Д., Кожанова Є.П., Оленко І.П.: Облік, аналіз, аудит. Навчальний посібник. - X.: ВД "ІНЖЕК" 2003. - 380с.
33. 44. Скрипник О.Л. Класифікація витрат по статтям калькулювання. Прямі витрати: //Бухгалтерія №22/1 (437), 28 травня 2001 року.
34. 47.Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підр. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. - 6-те вид. - К.: А.С.К., 2002
35. 48. Швиданенко Г.О., Покропившій С.Ф., Клименко С.М.: Економіка підприємства: Навч. - метод. Посібник для самост. вивч. - К.: КНЕУ, 2000 49. Чистова Д.В., Таранова А.В., Заремба О.А., Заремба А.В.: Господарські операції в комп'ютерній бухгалтерії 7.7 для України. 2002р.
36. 50. Чистова Д.В., Таранова А.В., Заремба О.А., Заремба А.В.:1С:Підприємство 7.7 Конфігурація "Бухгалтерський облік" для України. 2002.
37. 51. Чистова Д.В., Таранова А.В., Заремба О.А.. Заремба А.В.: 1С-.Підприємство: Руководство користувача,2003.
38. 52. Юрченко К.О. Особливості обліку витрат на поліпшення і ремонт основних засобів.// Вісник податкової служби України № 4/2002, січень.
39. 53. Юрченко К.О. Методи обліку витрат на виробництво продукції. //Вісник податкової служби України № 37/2002, жовтень.
40. Аудит і ревізія підприємницької діяльності. Навчальний посібник для студентів вузів спеціальності 7.050.106. "облік і аудит"/Ф.Ф. Бутинець та ін., за ред. Проф.. Ф.Ф.Бутинця - Житомир: ПП "Рута", 2001.
41. Аудит: практическое пособие/А. Кузьминский, Н. Кужельный, Е. Петрик и др. Под ред. Проф. Ф.Ф. Бутинця - Житомир: ПП "Рута", 2001.
42. Білоусов А. Внутрішній аудит: Перспективи розвитку і методика організації на підприємствах України// Бухгалтерський облік і аудит.-2001-№2
43. Бланк И.А. Управление предприятием. - М.: Ассоциация авторов и издатилей "Тандем". Изд-во ЭКМОС, 1998.
44. Бутинец Ф.Ф. Бухгалтерський і управлінський облік Навч. посібник./ Ф.Ф. Бутинець, Л.В. Лижевська, Н.В. Герасимчук. - Житомир: ЖІТІ, 2000.
45. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник./ За ред. проф.. Ф.Ф. Бутинця, - Житомир: ЖІТІ, 2000.
46. Горщар В. 1С: Облік витрат на виробництво продукції // Бухгалтерія - 2003-№35
47. Дорфман В. Облік матеріальних витрат у промисловості // Дебет-Кредит - 2002 - №10
48. Іванов Ю., Котлярів Є. Реформована собівартість (калькулювання у прмисловості) // Бухгалтерія - 2001- №20/1
49. Кузнєцова С. Легітимація як напрям розвитку бухгалтерського управлінського обліку в Україні // Бухгалтерський облік і аудит - 2004 - №12.
50. Купчина Л. Управленческий учет помогает увеличить прибыль компании // Проблемы теории и практики управления - 1998 - №6
51. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: Навч. посібн./К. Вид-во "Центр навч. літератури", 2003.
52. Мазаракі А., Гуляєва Н. та ін. Методичні рекомендації з формування складу витрат та порядку їх планування в торговельної діяльності // Вісник КНТЕУ - 2002. - №6.
53. Мамішев А. Зміст і призначення контролю в механізмі управління//Економіка, фінанси, право - 2003 - №3
54. Мосаковський В. Система контролю витрат виробництва за сучасних умов//Бухгалтерський облік і аудит - 2002 - №9
55. Мурашко В.М., Сторожук Т.М. Мурашко О.В. Контроль і ревізія фінансово-господарської діяльності: Навчальний посібник/ за ред. П.В. Мельника - К.: ЦУЛ, 2003.
56. Нападовська Л. Методологічні засади упр. обліку // Бухгалтерський облік і аудит - 2004 - №4
57. Первинна документація / Склад. О. Піроженко - 3-тє вид., перероб. і доп. - Х; Фактор 2003.
58. Почапська Л. Аналіз витрат виробництва видавничої продукції//Вісник КНТЕУ-2002-№3Усач Б.Ф. Контроль і ревізія: Підручник. - К.: Знання - Прес, 2002.
59. Ушакова Н.М., Кукурудза Л.О., Лисенко В.П. Управління поточними витратами торгового підприємства: Навч. посібн. / К.: КДТЕУ, 1997
60. Фридман П. Контроль затрат и финансовых результатов при анализе качества продукции. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997.
61. Чернелевський Л.М. Економічний аналіз на підприємствах промисловості і торгівлі. Підручник. - К., 2003.
62. Шандова Н.В. Створення ефективної системи управління витратами підприємства// Фінанси України - 2003 - №7 - с.97-101
63. Шандора Н.В. Методичні аспекти організації управління витратами // Фінанси України - 2003 - №12 - с. 53 - 57
64. Юрченко К. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік витрат і звітність // Вісник податкової служби України - 2002. №20. - с. 38-39.
65. Юрченко К. Методи обліку витрат на виробництво продукції //Вісник податкової служби України - 2002р. - №37.
66. Пустовіт Г. Особливості обліку виробничих витрат і калькулювання собівартості готової продукції в малих підприємствах //Бухгалтерський облік і аудит 2004 - №5- с 3-8
?

 
 

Цікаве

Загрузка...