WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, аналіз і контроль в системі управління витратами підприємства - Дипломна робота

Облік, аналіз і контроль в системі управління витратами підприємства - Дипломна робота

прибутку на 9,07 тис. грн.
Групування витрат на виробництво і реалізацію продукції за економічно однорідними елементами дає можливість визначити всі матеріальні, трудові і грошові витрати підприємства на виробництво продукції у звітному періоді. Таке групування є єдиним та обов'язковим для всіх підприємств незалежно від їх галузевої належності.
Для аналізу структури витрат по елементах та вивчення розвитку їх динаміки на ПМНВВП" Контингент" за 2001-2003 роки доцільно користуватися аналітичною таблицею 4.4.
З даних таблиці ми бачимо ,що питома вага матеріальних витрат у 2003 році збільшилась порівняно із 2001 роком на 7,2% та зменшилась порівняно з 2002 роком на 1,9%. Витрати на оплату праці пропорційно збільшилися відносно 2001 року на 7,4% та практично не змінилися порівняно з 2002 роком(-0,2%). Відрахування на соціальні заходи та витрати на амортизацію збільшилися у 2003 році відносно 2001 року (на 3,2% та 2,2% відповідно),та зазнали незначного зменшення порівняно із 2002роком(0,1% та 0,3% відповідно) . Значних змін зазнали інші операційні витрати у 2002 році вони зменшилися відносно 2001 року на 20% та збільшилися у порівнянні із 2002 роком на 2,5%.
Таблиця 4.4
Структура операційних витрат за елементами ПМНВВП "Контингент" за 2001 - 2003 роки, тис. грн.
№ Елемент
витрат 2001р... 2002р... 2003р.... Питома вага витрат, %
2001р.... 2002р... 2003р.... Відхилення у
2003 році від
2001р.... 2002р....
1. Матеріальні витрати 172,3 147,1 172,0 39,8 48,9 47,0 7,2 -1,9
2. Витрати на оплату праці 50,6 58,0 70,1 11,7 19,3 19,1 7,4 -0,2
3. Відрахування на соціальні заходи 18,1 22,7 27,2 4,2 7,5 7,4 3,2 -0,1
4. Амортизація 11,6 15,7 17,9 2,7 5,2 4,9 2,2 -0,3
5. Інші операційні витрати 179,7 57,5 79,2 41,6 19,1 21,6 -20,0 2,5
6. Разом витрат 423,3 301,0 366,4 100 100 100 - -
Отже, ми бачимо, що у 2001 році найбільшу вагу займали інші операційні витрати(41,6%). На другому місці знаходяться матеріальні витрати (39,8%), 11,7% складають витрати на оплату праці. Найменшу вагу в усіх трьох роках займають витрати на амортизацію. Проте у 2002 та 2003 роках ситуація змінюється: найбільшу питому вагу у складі операційних витрат займають матеріальні витрати (48,9% та 47%), на другому місці стоять витрати на оплату праці та інші витрати (по 19-20%).
Динаміку операційних витрат ПМНВВП "Контингент" за 2001-2003 роки зображено в таблиці 4.5.
З даних таблиці 4.5 бачимо, що в 2003 році спостерігається зменшення інших операційних витрат відносно 2001 року на 55,9% та незначне зменшення матеріальних витрат-0,2%. Всі інші елементи витрат зазнали збільшення. Проте за рахунок того, що саме інші операційні витрати у 2001 році складали найбільш питому вагу, а друге місце після них займали матеріальні витрати (таб.4.1 ),то сума операційних витрат у 2003році зменшилась на 65,9 тис. грн. або на 15,2%. Це призвело до зменшення собівартості продукції на 69,5 тис. грн. або на 17,8%.Стосовно ж 2002 року спостерігається збільшення всіх операційних витрат у 2003році, наслідками чого є збільшення їх загальної суми на 21,7%, а значить і збільшення собівартості на 58,5 тис. грн. або на 22,2%.
Таблиця 4.5
Динаміка операційних витрат за елементами фінансово-господарської діяльності ПМНВВП "Контингент" за 2001 - 2003 роки.(тис. грн.)
№ Елементи Факт за Відхилення 2003р. від
2001р.. 2002р.. 2003р.. 2001р. 2002р.
В сумі У % В сумі У %
1. Матеріальні затрати 172,3 147,1 172,0 -0,3 -0,2 24,9 16,9
2. Витрати на оплату праці 50,6 58,0 70,1 19,5 38,50 12,1 20,9
3. Відрахування на соціальні заходи 18,1 22,7 27,2 9,1 50,3 4,5 19,8
4. Амортизація 11,6 15,7 17,9 6,3 54,3 2,2 14,0
5. Інші операційні витрати 179,7 57,5 79,2 -100,5 -55,9 21,7 37,7
6. Разом: 432,3 301,0 366,4 -65,9 -15,2 65,4 21,7
7. Собівартість реалізованих послуг 391,5 263,5 322,0 -69,5 -17,8 58,5 22,2
Графічно динаміка елементів операційних витрат зображено на рисунку 4.2.
Рисунок 4.2 Динаміка операційних витрат ПМНВВП ,,Контингент"(тис. грн..)
Проаналізувавши дані таблиць 4.3 - 4.5 ми зробили наступний висновок: операційні витрати за елементами в процесі фінансово-господарської діяльності ПМНВВГГ "Контингент" мають значний вплив на формування як собівартості наданих послуг, так і чистого прибутку.
Проте ми не можемо стверджувати, що зниження собівартості обов'язково призведе до збільшення чистого прибутку. Прикладом цього є ситуація 2002 року, коли зменшення собівартості продукції не призвело до збільшення чистого прибутку за рахунок отримання дуже низького доходу від реалізаціїпродукції.
Для прийняття управлінських рішень щодо витрат підприємства результатів загального аналізу недостатньо. Отож, в період розбудови ринкової економіки досить актуальними є результати факторного аналізу.
Під факторним аналізом розуміють методику комплексного системного вивчення і вимірювання впливу факторів на величину результативних показників.
Один з прийомів проведення факторного аналізу є прийом елімінування.
Елімінування - означає усунення, виключення впливу усіх факторів на величину результативного показника, крім одного.
На підставі даних таблиці 4.6 проаналізуємо вплив розміру витрат досліджувального підприємства на зміну розміру чистого прибутку. Дані таблиці відповідають даним Звіту про фінансові результати ПМНВВП "Контингент" за 2002 - 2003 роки (додатки 5, 7).
З даних таблиці ми бачимо збільшення всіх витрат діяльності ПМНВВП" "Контингент" окрім одного -інших операційних витрат. Причому видно відносно невелике збільшення собівартості реалізованої продукції (основної складової частини витрат) при збільшенні адміністративних витрат, витрат на збут та при появі у 2003 році статті фінансових витрат. У цьому ж періоді підприємство отримало виручку від реалізації продукції на 75% більше ніж у попередньому періоді. ї власне за рахунок цього чистий прибуток у 2003році більший за прибуток попереднього періоду майже в п'ять разів.
Таблиця 4.6
Витрати і прибуток діяльності ПМНВВП "Контингент" за 2002 - 2003 роки (тис. грн.)
№ Показники 2002 р. 2003 р. Зміна
1 2 4 5 6
1 Виручка від реалізації продукції
без урахування ПДВ, акцизного збору
та інших вирахувань з доходів. 331,6 585,9 254,3
2 Собівартість реалізованої продукції 263,5 322,0 58,5
3 Адміністративні витрати 9,5 37,1 27,6
4 Витрати на збут 2,3 4,3 2,0
5 Інші операційні витрати 25,7 3,0 -22,7
6 Фінансові доходи - - -
7 Фінансові витрати - 50,0 50,0
8 Податки на прибуток 9,0 66,7 57,7
9 Чистий прибуток 21,6 102,9 81,3
Мета аналізу витрат на виробництво за окремими статтями полягає у дослідженні впливу окремих статей витрат на собівартість та виявлення закономірностей динаміки собівартості.
Даний аналіз на ПМНВВП "Контингент" не проводиться. Однак, враховуючи сучасні умови господарювання, вважаємо такий аналіз витрат доцільним.
Для цього пропонуємо приклад звітної калькуляції (таб. 4.7), в якій
Наводяться показники, які дають змогу порівнювати фактичну і планову

 
 

Цікаве

Загрузка...