WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, аналіз і контроль в системі управління витратами підприємства - Дипломна робота

Облік, аналіз і контроль в системі управління витратами підприємства - Дипломна робота

внутрішнього контролю, то багаторічна практика аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств та стану бухгалтерського обліку на них більш ніж переконливо свідчить про дуже низьку ефективність внутрішнього контролю, який функціонує на базі існуючого законодавства. На жаль, у чинному законодавстві ми знаходимо вимоги лише до внутрішнього фінансового контролю (постанова КМУ від 22.05.2002р. №685 "Про здійснення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади внутрішнього фінансового контролю"). Непрямо про необхідність організації дійового внутрішнього контролю сказано у Законі України від 16.07.99р. №996-ХІУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", відповідно до якого питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його власника.
Організація внутрішньогосподарського контролю відповідно до чинного законодавства покладена на керівника підприємства. На підставі затвердженого плану працівники, зайняті управлінням, здійснюють систематичний поточний контроль за діяльністю підрозділів підприємства. За результатами контрольних перевірок керівництво підприємства приймає рішення про усунення причин, що негативно впливають на діяльність підприємства.
Здійснення внутрішнього контролю на ПМНВВП "Контингент" покладена на керівників та головного бухгалтера. Обов'язковим завданням для керівника підприємства є створення необхідних умов для правильного ведення бухгалтерського обліку. Тому ПМНВВП "Контингент" щорічно виписує різноманітну бухгалтерську та методичну літературу; створюються умови для відвідування семінарів, конференцій. Щоквартально, начальники відділів звітують перед керівництвом про склад та розмір витрат поточного періоду та узгоджують прогнозний план витрат на наступний звітний період.
Починаючи з 2000р., щорічно, керівники розглядають зміни щодо наказу про облікову політику підприємства.
Обов'язковим завданням для головного бухгалтера є забезпечення дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, організації контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій.
Перш за все контролюється система документування та обліку, перевіряється законність та доцільність складених господарських операцій на основі первинних документів; достовірність відображення записів в облікових регістрах.
При здійсненні внутрішнього контролю за витратами підприємства головний бухгалтер ПМНВВП "Контингент" застосовує:
- нормативні перевірки, які являють собою вивчення вмісту відображеної в документі операції з точки зору її відповідності до чинних норм, правил та інструкцій;
- арифметичну перевірку, яка полягає в контролі за правильністю підрахунків, зроблених при складанні конкретного бухгалтерського документа.
Раз в рік на ПМНВВП "Контингент" проводиться інвентаризація матеріальних активів шляхом спостереження, вимірювання, реєстрації та порівняння отриманих даних з даними бухгалтерського обліку.
Відповідальність за проведення інвентаризації згідно із законодавством покладається на керівника підприємства, до обов'язків якого входить: створення необхідних умов для її проведення у стислі терміни, визначення об'єктів, кількості і термінів проведення інвентаризації.
Отже, суттєвих порушень законодавства щодо визначення витрат, правильності формування собівартості продукції, а також правильності віднесення витрат підприємства до адміністративних та витрат на збут не виявлено. Всі суми в бухгалтерській звітності підтверджені відповідними первинними документами.
Не досить досконалим, на думку автора даної дипломної роботи, є ведення внутрішнього контролю на підприємстві, що досліджувалось.
Автор дипломної роботи пропонує керівництву підприємства звернути на це увагу. Зокрема , ми пропонуємо проводити інвентаризацію декілька разів на рік. Також доцільно було б систематично користуватись послугами аудиторських фірм. Такі впровадження стали б причиною для удосконалення обліку витрат і ретельного контролю за ними.
4.3 Загальний та факторний аналіз витрат підприємства ПМНВВП "Контингент"
Економія витрат на виробництво одна з основних та вирішальних умов зростання грошових накопичень і прибутку. Джерелами зниження собівартості продукції є економія живої та матеріалізованої праці, що забезпечується раціональним та ощадливим використанням усіх видів ресурсів, дотриманням суворого режиму економії в усіх підрозділах підприємства, утворення проти затратного механізму господарювання.
Основними завданнями аналізу витрат є перевірка достовірності даних обліку і звітності про витрати підприємства, виявлення факторів, які впливають на їх формування. Оцінку динаміки загального обсягувитрат та їх структури можна зробити за результатами загального аналізу (табл. 4.3,4.4).
На рівень прибутку від надання (реалізації) послуг впливає такий чинник, як зміна показника собівартості продукції (робіт, послуг). Надпланове зниження собівартості реалізованої послуги дозволяє одержати додатковий прибуток, що дорівнює за розміром сумі зниження собівартості. Витрати на гривню реалізованої продукції (роботи, послуги) та на 1 грн. чистого доходу є основними показниками, які характеризують їх рівень і динаміку та ефективність використання трудових, матеріальних, грошових ресурсів на ПМНВВП "Контингент".
Зниження витрат на гривню продукції характеризує успішність роботи підприємства з впровадження нової техніки, підвищення продуктивності праці і кваліфікаційного рівня працівників, раціонального використання ресурсів.
Таблиця 4.3
Динаміка витрат ПМНВВП "Контингент" за період 2001-2003роки
№ Показники Факт за Відхилення
2003 р. від
2001р. 2002р. 2003р. 2001р. 2002р.
1 2 3 4 5 6 7
1. Доход (виручка) від
реалізації продукції (товарів),
без ПДВ, тис. грн. 697,8 331,6 585,9 -11,9 354,3
2. Собівартість реалізованої
продукції, тис. грн. 391,5 263,5 322,0 -69,5 58,5
3. Чистий прибуток, тис. грн. 166,3 21,6 102,9 -63,4 81,3
4. Витрати на 1 грн.
реалізованої продукції,
тис. грн. 0,56 0,79 0,55 -0,1 -0,33
5. Витрати на 1 грн. чистогого прибутку, тис. грн. 2,35 12,2 3,13 0,78 -9,07
Витрати на 1 грн. реалізованої продукції визначається шляхом відношення собівартості реалізованих послуг до доходу (виручки) від реалізації цієї послуги, без ПДВ.
Витрати на 1 грн. чистого прибутку розраховується як співвідношення собівартості реалізованих послуг і чистого прибутку.
Аналізуючи дані таблиці 4.3 видно, що зменшення собівартості реалізованої продукції в 2003р. порівняно з 2001р. на 69,5 тис. грн. призвело до зменшення чистого прибутку на 63,4 тис. грн. Наслідком цього є зменшення витрат на 1 грн. реалізованої продукції на 0,1 тис. грн. та незначного збільшення витрат на гривню чистого прибутку (0,78 тис. грн.).Збільшення ж собівартості та чистого прибутку 2002-ого року на 56,5тис.грн.та 81,3 тис. грн. відповідно призводить до зменшення витрат на гривню реалізованої продукції на 0,ЗЗ тис. грн. та витрат на гривню чистого

 
 

Цікаве

Загрузка...