WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, аналіз і контроль в системі управління витратами підприємства - Дипломна робота

Облік, аналіз і контроль в системі управління витратами підприємства - Дипломна робота

грн. Додаток
1 2 3 4 5 6
1. Нараховано амортизацію по основних засобах адміністративного призначення згідно Відомості амортизації основних фондів 92 131 3,81 13
2. Віднесено на адміністративні витрати суму послуг по технічному обслуговуванню комунікаційних мереж згідно Акту здачі-прийняття робіт 92 377 266,17 18
3. Віднесено на адміністративні витрати суму послуг по виготовленню сертифікатів відповідності згідно Акту приймання -здачі виконаних робіт 92 377 112,27 19
4. Списано на адміністративні витрати суму орендної плати приміщення згідно розрахунку бухгалтерії 92 377 81,71 24
5. Віднесено на адміністративні витрати суму послуг МТЗ згідно податкової накладної 92 377 8,87 25
6. Списано на адміністративні витрати вартість послуг ВАТ "Утел" 92 377 400,14 26
7. Віднесено витрати майбутніх періодів на адміністративні витрати 92 39 35,24 10
8. Віднесено суму комунального податку на адміністративні витрати 92 641.7 59,50 27
9. Віднесено на адміністративні витрати суму податку на землю 92 641.8 131,0 28
Продовження таблиці 3.4
1 2 3 4 5 6
10. Згідно відомості обліку заробітної плати нараховано
заробітну плату адміністративному персоналу 92 661 1705,58 32
11. Проведено нарахування на заробітну плату до фондів соціального страхування згідно розрахунку бухгалтерії 92 65 682,07 29
12. Віднесено до витрат на збут вартість пакувальних матеріалів згідно Акту списання матеріалів 93 201 644,43 15
13. В кінці місяця вартість адміністративних витрат списується на зменшення фінансового результату 791 92 3489,36 10
14. Вартість витрат на збут списується на фінансовий результат 791 93 644,43 11
Узагальнюючи дані таблиць 3.3 та 3.4 можна побудувати модель організації обліку витрат на ПМНВВП "Контингент" (рис. 3.5)
У своїй діяльності ПМНВВП "Контингент" використовує журнально-ордерну форму бухгалтерського обліку з елементами комп'ютерної обробки за допомогою прикладної програми. Опис автоматизованої системи обліку буде наданий в 5-му розділі даної дипломної роботи, тому більш детально зупинимося на журнально-ордерній формі бухгалтерського обліку.
Журнально-ордерна форма бухгалтерського обліку заснована на використанні принципу систематизації та накопичування даних первинних документів безпосередньо в регістрах аналітичного і синтетичного обліків відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".
Записи в накопичувальних регістрах виконують по показниках, необхідних для управління і контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, а також для складання періодичної та річної бухгалтерської звітності. Основними регістрами при цій формі обліку є журнали-ордери, що ведуться по кредиту синтетичних рахунків (синтетичного обліку) і дебету кореспондуючих рахунків. Використовують також регістри аналітичного обліку
щлщзлщшлзлзэлдздл
- відомості, таблиці, книги і картки.
Регістрами на ПМНВВП "Контингент" є аналітичні таблиці кожного субрахунка робочого плану рахунків підприємства з кореспондуючими рахунками (додатки 9, 10, 11). Суми, наведені в регістрах, підтверджені відповідними первинними документами. Дані регістри знаходяться на машинозчитувальних носіях інформації.
Дані з регістрів аналітичного обліку переносять до журналів-ордерів, звідки, наприкінці місяця, підсумкові дані переносять до головної книги, в якій підраховують обороти по дебету і кредиту кожного рахунка.
Головну книгу використовують для узагальнення даних журналів-ордерів, взаємної перевірки зроблених записів по окремих рахунках і складання звітного балансу.
У Головній книзі відображають початкове сальдо, поточні обороти і сальдо на кінець звітного періоду (місяця, кварталу, року) по кожному субрахунку. За методом подвійного запису суми дебетових і кредитових оборотів, а також дебетових і кредитових сальдо мають бути відповідно між собою рівними. Головна книга відкривається на рік. Послідовність облікових записів при журнально-ордерній формі наведено на рисунку 3.4.
Узагальнення інформації про витрати підприємства відображається в "Звіті про фінансові результати" (додаток 3,5,7) згідно Національного Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати".
У додатках 3, 5 та 7 наводяться три річні форми Звіту про фінансові результати господарської діяльності ПМНВВП "Контингент". Вивчивши дані форми звітності, можна стверджувати, що витрати, понесені в процесі своєї фінансово-господарської діяльності, головний бухгалтер підприємства відобразила вірно, керуючись при складанні даної звітності П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати".
Рис. 3.4 Схема журнальної форми обліку
Дослідивши облікову політику ПМНВВП "Контингент" можемо зробити висновок, що організація бухгалтерського обліку на досліджувальному підприємстві ґрунтується на застосуванні загальноприйнятих у міжнародній практиці передумов та принципів. Витрати визнаються відповідно до П(С) БО 16 "Витрати". Прямі витрати (матеріальні, оплата праці, інші прямі витрати) включаються в собівартість в тому періоді, коли вони виникли, з використанням рахунку 231. Адміністративні витрати обліковуються на рахунку 92, витрати на збут - на 93 рахунку. Вони не включаються до собівартості продукції, а вважаються витратами періоду. Згідно стандартів бухгалтерського обліку ПМНВВП "Контингент" не використовує 8 клас рахунків.
Розглянувши кореспонденцію рахунків зобліку витрат виробництва та витрат діяльності можна говорити про раціональність цільового призначення витрат на ПМНВВП "Контингент". Проте ми маємо певні заперечення щодо робочого плану рахунків ПМНВВП "Контингент":
-неправильний вибір рахунку для обліку розрахунків з постачальниками;
- відсутність у робочому плані рахунків підприємства рахунку 91 "Загальновиробничі витрати". Це призводить до завищення собівартості основного виробництва та зниження фінансових результатів господарської діяльності підприємства;
-відсутній затверджений керівництвом підприємства кошторис представницьких витрат, який виступає документальним підтвердженням цих витрат в разі їх виникнення наслідком цього може бути завищена собівартість продукції для цілей бухгалтерського обліку і оподаткування та заниження оподаткованого прибутку.
Проте, в цілому облік витрат на ПМНВВП "Контингент" відповідає діючим стандартам бухгалтерського обліку та чинному законодавству України.
3.3 Використання облікової інформації в управлінні підприємством
Як уже зазначалося, найбільшу питому вагу у складі операційних витрат ПМНВВП "Контингент" займають виробничі витрати, які складають собівартість продукції. Для організації та управління процесом виробництва і контролю за рівнем витрат потрібна інформація про собівартість продукції.
Калькуляція - це визначення собівартості одиниці продукції вцілому та в розрізі окремих статей витрат.
Калькуляція являє собою розрахунок у грошовому вимірнику результату будь-якого господарського процесу - заготівлі матеріальних ресурсів, виробництва продукції в основному та в допоміжних цехах, реалізації

 
 

Цікаве

Загрузка...