WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, аналіз і контроль в системі управління витратами підприємства - Дипломна робота

Облік, аналіз і контроль в системі управління витратами підприємства - Дипломна робота

Можливість поділу безперервної діяльності підприємства на звітні періоди і періодичність виявлення результатів діяльності.
Бухгалтерський облік на ПМНВВП "Контингент" здійснюється на основі таких принципів:
1. Двоїстості господарських записів.
2. Фактичної собівартості, що передбачає оцінку активів підприємства за фактичними витратами на їх власне виробництво чи придбання.
3. Визнання доходів. Цей принцип передбачає, що доходи визнаються і відображаються в обліку за методом нарахування, тобто з моменту виникнення права на них.
4. Розмежування доходів і витрат між періодами та узгодження доходів звітного періоду з витратами, завдяки яким одержані ці доходи.
5. Повноти відображення всіх господарських операцій і виробничих процесів.
6. Достовірного і точного подання фінансової звітності.
7. Обережності й передбачливості, згідно з чим передбачені потенційні збитки, (сумнівна) заборгованість клієнтів, знецінення активів тощо, мають бути відображені у результатах звітного періоду.
8. Постійності, тобто незмінності прийнятої методології відображення окремих господарських операцій та оцінки майна протягом поточного року.
Для узагальнення інформації про витрати на виробництво (основний вид діяльності досліджуваного підприємства) призначений рахунок бухгалтерського обліку 23 "Виробництво".
Цей рахунок активний, основний, витратний, призначений для обліку господарських засобів.
По дебету рахунку 23 "Виробництво" відображаються прямі матеріальні, трудові та інші прямі витрати, а також виробничі накладні витрати та втрати від браку продукції (робіт, послуг), з кредиту списуються суми фактичної виробничої собівартості завершеної виробництвом продукції (у дебет рахунків 26, 27), виконаних робіт та послуг (у дебет рахунку 90). За кредитом субрахунків обліку витрат допоміжних (підсобних) виробництв, з виконання некапітальних робіт у кореспонденції з дебетом рахунків 11 "Інші активи", 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" та субрахунків обліку витрат основного виробництва списується собівартість виготовлених у допоміжних (підсобних) виробництвах виробів, споруд, робіт, послуг (інструменту, енергії, пари, транспортних і ремонтних послуг тощо).
У бухгалтерському обліку для обліку витрат Планом рахунків передбачено рахунки класів 8 "Витрати за елементами" та 9 "Витрати діяльності".
Рахунки класу 8 призначені для узагальнення інформації про витрати підприємства протягом звітного періоду. На рахунках цього класу, крім рахунка 85 "Інші затрати", ведеться облік витрат операційної діяльності за такими елементами витрат: матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація та інші операційні витрати. Рахунок 85 "Інші затрати" застосовується для узагальнення інформації про витрати, пов'язані з інвестиційною та фінансовою діяльністю, а також про витрати, пов'язані з запобіганням надзвичайним подіям та ліквідацією їх наслідків. Цей рахунок ведеться тільки тими підприємствами та організаціями, які не застосовують рахунки класу 9. Сальдо на ньому закривається в кінці року або щомісяця в кореспонденції з дебетом рахунку 79 "Фінансові результати".
Рахунки класу 9 "Витрати діяльності" застосовуються для узагальнення інформації про витрати операційної, інвестиційної, фінансової діяльності та витрати на запобігання надзвичайним подіям і ліквідацію їх наслідків.
На рахунках 9 класу витрати діяльності на ПМНВВП "Контингент" ведеться облік витрат:
1. Собівартість реалізації. Рахунок 90 "Собівартість реалізації" призначено для узагальнення інформації про собівартість реалізованої продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг. За дебетом рахунка 90 відображається виробнича собівартість реалізованої готової продукції, робіт, послуг; фактична собівартість реалізованих товарів (без торгових націнок), за кредитом - списання в порядку закриття дебетових оборотів на рахунок 79 "Фінансові результати".
2. Загальновиробничі витрати . На рахунку 91 ,,Загальновиробничі витрати" ведеться облік виробничих накладних витрат на організацію виробництва , а також витрат на утримання та машин і устаткування. За дебетом рахунка 91 відображається сума визнаних витрат ,а за кредитом змінні та постійні розподілені загально виробничі витрати списуються на 23 рахунок, а постійні нерозподілені загально виробничі витрати включаються до складу собівартості реалізованої продукції(робіт ,послуг) у період їх виникнення в дебет рахунку 90 ,, Собівартість реалізації ",
3. Адміністративні витрати. На рахунку 92 "Адміністративні витрати" відображаються загальногосподарські витрати, пов'язані з управлінням та обслуговуванням підприємства.
До них належать витрати на утримання адміністративно-управлінського персоналу, витрати на їх службові відрядження, витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення (оренда, амортизація, ремонт, комунальні послуги), охорона, юридичні, аудиторські, транспортні послуги, поштово-телеграфні, канцелярські витрати, сума податків, зборів (обов'язкових платежів).
За дебетом рахунка 92 відображається сума визнаних адміністративних витрат, за кредитом - списання на рахунок 79 "Фінансові результати".
4.Витрати на збут. На рахунку 93 "Витрати на збут" ведеться облік витрат, пов'язаних зі збутом (реалізацією, продажем) продукції, товарів, робіт, послуг. За дебетом рахунка відображається сума визнаних витрат на збут, за кредитом - списання на рахунок 79 "Фінансові результати".
5. Інші витрати операційної діяльності . На рахунку 94 ,, Інші витрати операційної діяльності " ведеться облік витрат операційної діяльності підприємства , крімвитрат , які відображаються на рахунках 90, 91, 92 , 93. За дебетом рахунка 94 відображається сума визнаних витрат, за кредитом - списання на рахунок 79,,Фінансові результати".
6.Фінансові витрати . На рахунку 95 ,,Фінансові витрати " ведеться облік витрат фінансової діяльності підприємства . За дебетом рахунка відображається сума визнаних витрат , за кредитом - списання на рахунок 79 ,,Фінансові результати".
7. Податки на прибуток. На рахунку 98 "Податки на прибуток" ведеться облік належної за даними бухгалтерського обліку суми податку на прибуток від звичайної діяльності та надзвичайних подій. За дебетом рахунка 98 відображається нарахована сума податку на прибуток, за кредитом - включення до фінансових результатів на рахунку-79.
Згідно Наказу про облікову політику на приватному підприємстві "Контингент" прямі витрати (матеріальні, оплата праці, інші прямі витрати) включаються в собівартість в тому періоді, коли вони виникли, з використанням рахунку 231. Адміністративні витрати обліковуються на рахунок 92, витрати на збут на рахунку 93. Вони не включаються в собівартість продукції. Рахунки класу 8 підприємство не використовує.
Хочемо звернути увагу на застосування підприємством субрахунку 231 для обліку собівартості продукції. У звітному році це єдиний відкритий субрахунок рахунку 23 "Виробництво". Цей факт ми пояснюємо тим, що ПМНВВП "Контингент" на даний

 
 

Цікаве

Загрузка...