WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація носіїв (доказів) поточного обліку - Реферат

Організація носіїв (доказів) поточного обліку - Реферат

розробка робочих інструкцій щодо їх складання. За функціональним призначенням вони є додатковим довідковим інформаційним матеріалом, який разом з обліковими номенклатурами та графіками документообігу становлять повний пакет інструментів організації носіїв облікової інформації,
Робоча інструкція містить вказівки щодо порядку складання кожного носія облікової інформації за виконавцями. Здебільшого зразок правильно оформленого документа додається до інструкції або в ній вказується сторінка альбому форм носіїв облікової інформації, на якій розміщено відповідний документ чи реєстрацію обліку. Робоча інструкція визначає:
- виконавців окремих операцій;
- види операцій за кожним із виконавців;
- складові кожної операції-складання, прийняття. перевірки. обробка документів, перенесення інформації.
Розробка робочих інструкцій є особливо необхідною в умовах часткової чи обмеженої автоматизації облікового процесу. Саме так можна схарактеризувати стан і ступінь оснащеності його засобами комп'ютерної техніки. Робочі інструкції не варто підміняти усним інструктажем з огляду на притаманну йому ірраціональність чи витягами з інструкцій керівних органів, оскільки вони надто загальні. Розроблені в належному порядку робочі ін-струкції розмножуються і надаються кожному з виконавців функцій за відповідними носіями облікової інформації. Для узагальнення процесу розробки робочих інструкцій носіїв облікової інформації контрольні їх примірники включаються до складу альбома форм носіїв облікової інформації формі останнього розділу.
Установи та організації. відповідно до чинної нормативної бази мають право в разі потреби розробити власні форми носіїв облікової інформації. При цьому створені її носії мають відповідати певним вимогам:
- текстова частина має подаватися українською мовою або в разі перекладу її іноземною мовою бути за логікою ідентичною оригіналові;
- форми, документи та реєстри мають відповідати принципам юридичної сили і доказовості.
Процес розробки носіїв облікової інформації можна поділити на такі етапи:
1. Визначення основних характеристик майбутньої форми.
Цей етап передбачає ідентифікацію носія інформації за такими ознаками:
- напрямками бухгалтерського обліку (облік доходів і видатків. облік розрахунків, облік грошових коштів, облік товарно-матеріальних цінностей);
- характером та призначенням (відповідно до класифікацій документ ів і облікових реєстрів);
- рухом носія облікової інформації у часі й просторі;
- виконавцями операцій з обробки носіїв;
- способом відбиття господарських операцій;
- кількістю примірників (відповідно до споживачів уміщеної на носіях інформації).
2. Вибір необхідних інформаційних даних.
Інформацію, що її містить форма майбутнього документа чи реєстра. можна поділити на обов'язкові та додаткові дані. Обов'язкові дані, що надають відповідному носієві облікові інформації юридичної сили і забезпечують його доказовість. Називаються реквізитами.
Реквізит згідно з різними класифікаційними ознаками також поділяють на групи:
1. За ступенем спеціалізації:
- обов'язкові загальні;
- загальні;
- спеціальні.
2. За призначенням:
- групувальні;
- довідкові;
- кількісні;
- вартісні.
До обов'язкових загальних реквізитів відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік і а фінансову звітність в Україні" та Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку щодо первинних документів належать:
- назва документа (форми);
- дата і місце складання;
- назва підприємства (установи), від імені якого складено документ;
- зміст та обсяги господарської операції, одиниця виміру господарської операції;
- посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції;
- посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;
- особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.
Загальні реквізити облікових реєстрів мають містити такі дані;
- назву форми;
- період реєстрації господарської операції;
- прізвища і підписи осіб чи інші дані, що дають змогу ідентифікувати осіб, які брали участь у складанні реєстрів.
До спеціальних реквізитів належать дані, які неодмінно мають бути наведені щодо окремих господарських операцій. Наприклад стосовно платіжного доручення спеціальними реквізитами с код банку, код одержувача, код платника, підпис банку; стосовно заявки па видачу готівки - номерреєстраційного (спеціального) рахунка; код бюджетної класифікації; період, за який складено розрахункову відомість тощо.
Згідно з другою класифікаційною ознакою - призначенням - утворюються чотири групи реквізитів, що містять таку інформацію:
- номенклатурний та інвентарний номери, вид операції, номер рахунка, код економічної класифікації видатків бюджету - групувальні реквізити,
- назву установи, номер носія облікової інформації, період, на який виписується документ чи складається реєстр, код функціональної і відомчої класифікації- довідкові реквізити,
- одиницю виміру, ліміт, дату видачі, норму зносу - кількісні реквізити;
- одиницю, вартість, знос (у гривнях), суму платежу - вартісні реквізити.
Додаткові дані не мають обов'язкового характеру, а їх наявність і обсяг залежать від завдань, що їх ставлять перед носієм облікової інформації розробники.
3. Попереднє проектування зон розміщення інформації.
На цьому етапі відповідні групи реквізитів розміщують на носії облікової інформації, дбаючи про виконання умов-рекомендацій, які передбачають:
- відповідність внутрішній побудові технології облікового процесу (реквізити, що їх заповнює і обробляє одна особа, розміщуються поряд);
- логічну залежність (графи реквізитів, між якими є арифметична та логічна залежність, розміщуються поряд);
- пристосованість до автоматичного способу обробки (послідовність розміщення реквізитів має бути такою, яку передбачено для введення в ПК);
- зручність розміщення (реквізити мають бути розміщені так, щоб забезпечувалась зручність записів);
- легкість читання (розмір і формат реквізитів мають відповідати певним вимогам).
4. Вибір форм розміщення реквізитів у зоні.
Цеп етап полягає в розгляді принципових особливостей кожної з форм щодо конкретного носія облікової інформації. Застосовують такі форми розміщення реквізитів:
- анкетну - поле носія інформації умовно поділяють на дві частини, при цьому ліва призначена для розміщення реквізитів. а прана -для запису вміщуваних у конкретному реквізиті даних і відповідей;
- зональну - носій інформації поділяється на зони горизонтальними і вертикальними лініями;
- табличну - поле носія інформації являє собою таблицю з графами по вертикалі і горизонталі;
- комбіновану - поєднуються дві і більше перелічених форм розміщення реквізитів.
5. Монтаж форми носія інформації.
Повністю компонуються елементи інформації: остаточно формуються групи реквізитів (за поданими щойно рекомендаціями), комплектуються поля зон (із утворених груп реквізитів), а також остаточно формуються поля зон у носії облікової інформації.
6. Обчислення загальної площі та вибір формату. Па цьому стані передбачено:
- визначити площу аркуша майбутнього носія інформації;
- забрати стандарт бланка.
Щоб обчислити площу аркуша, визначають основні виміри поля носія інформації-довжину і ширину. Обчислюючи ширину. визначають кількість знаків у реквізитах, показниках, додаткових даних і кількість знаків у рядку, що відповідає певному реквізиту щодо заповнення.
7. Креслення та подальше редагування ескізу носія інформації.
Цей етап є передостаннім у процесі розробки форм носіїв інформації і полягає в унаочненні всіх попередніх етапів на паперовому аркуші та коригуванні здобутого попереднього варіанта розроблюваною носія облікової інформації.
8. Остаточне оформлення.
Приймається та затверджується носій інформації як форма, що використовуватиметься у внутрішньогосподарському документообігу установи чи організації.

 
 

Цікаве

Загрузка...