WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податкова система України , її становлення та розвиток - Курсова робота

Податкова система України , її становлення та розвиток - Курсова робота

прибуток підприємств, йде урозріз із загальними принципами оподаткування, а її результатом стало вилучення обігових коштів підприємств.
Податкова система також може значно впливати на формування підприємствами власних фінансових ресурсів, основними джерелами яких є прибуток та амортизаційні відрахування. Проте, якщо прибутку цей вплив стосується прямо і реалізується через прямі податки, що їх підприємство сплачує з прибутку, то на амортизацію податкова система впливає опосередковано - через вимоги податкового обліку, який регламентує норми амортизаційних відрахувань та можливості використання прискорених норм амортизації.
Низькі норми амортизації (значно нижчі, ніж у західноєвропейських країнах, США, Японії та інших високорозвинутих державах), а також обмеження щодо використання суб'єктами підприємництва прискореної амортизації, регламентовані податковим законодавством, не дають змоги без залучення позикових коштів вчасно і в необхідних масштабах оновлювати виробничий потенціал, проводити ефективну інвестиційну політику, запроваджувати нові технології, розширювати виробництво, що, в свою чергу, істотно впливає на конкурентоспроможність продукції національних товаровиробників. На конкурентоспроможність продукції також впливає нерівномірний розподіл податкового тягаря між різними секторами економіки та необгрунтований розподіл податкових пільг (здебільшого пільги призначені для стагнаційних галузей економіки, а для прогресивних галузей, які забезпечують якісне економічне зростання на інноваційній основі, за рахунок якого і відбувається зростання конкурентоспроможності продукції на світовому ринку, пільг практично немає [57]).
Недосконалість системи оподаткування визнається багатьма вченими-економістами. Так, професор О. Д. Василик зауважує: "Нинішня податкова система виявилася неадекватною до умов перехідної економіки, створила значні податкові навантаження на суб'єктів господарювання, призвела до невиправданого вилучення обігових коштів підприємств, виникнення додаткової потреби в кредитних ресурсах... Все це призвело до утворення значного неофіційного сектора економіки, ухилень від оподаткування, затримки податкових надходжень" [46].
Причини, які зумовлюють недоліки системи оподаткування в Україні, досить багато. Професор А. М. Поддєрьогін [167] поділяє їх
на об'єктивні та суб'єктивні. Об'єктивні - це недостатність вітчизняного досвіду оподаткування юридичних і фізичних осіб в умовах формування ринкової економіки; недостатність професійно підготовлених фахівців, які могли б бути залучені до розробляння законодавчих і нормативних актів з оподаткування; стан економіки, дефіцит державних фінансових ресурсів, які зумовлюють прийняття законодавчих і нормативних? актів з оподаткування.
До суб'єктивних причин слід віднести: відсутність альтернативних варіантів розробляння законодавчих і нормативних документів з оподаткування, монополію Міністерства фінансів України та Державної податкової адміністрації України на перших етапах становлення системи оподаткування при їх підготовці; залучення до розробляння законодавчих і нормативних документів з оподаткування недостатньо професійно підго-товлених фахівців, що зумовило низьку якість цих документів, їх не-узгодженість між собою, а також необхідність внесення змін; лобіювання окремих законодавчих та нормативних документів з оподаткування в інтересах певних зацікавлених осіб та груп.
Послабити негативний вплив чинної системи оподаткування на фінансово-господарську діяльність суб'єктів підприємництва можна, на нашу думку, двома шляхами:
Ш зовнішній - зменшення податкового навантаження на підприємства та стабілізація системи оподаткування на тривалий час через ухвалення Податкового кодексу;
o внутрішній - зменшення сум сплачуваних підприємством податків, зборів та обов'язкових платежів податкового характеру через реалізацію на підприємстві системи податкового планування. Оскільки податок - це приму-сове вилучення в дохід держави певних коштів, цілком природно, що платник податку, скориставшись усіма законними способами, має право вибрати такий шлях його сплати, який би дав йому змогу зменшити втрати.
Податковий кодекс є зведенням в єдиному цілісному документі усіх законодавчих актів щодо оподаткування. У ньому має бути закладено правовий фундамент системи податкових відносин, визначено основні засади оподаткування в Україні, а також вміщено положення, які регламентують [114]:
- основні засади регулювання податкових правовідносин;
- склад податкового законодавства України, його дію в часі та співвідношення з міжнароднимидоговорами;
- систему податків та зборів, їх перелік та суть елементів податків (зборів);
- компетенцію органів щодо встановлення та скасування податків та зборів;
- коло суб'єктів податкових правовідносин і права та обов'язки кожного з них;
- підстави виникнення (зміни, припинення) та порядок виконання обов'язків щодо сплати податків (зборів);
- склад і порядок подання податкової звітності та форми і методи податкового контролю;
- види податкових правопорушень і відповідальності за їх вчинення (фінансова, кримінальна, адміністративна, дисциплінарна, цивільно-правова), терміни давності притягнення до такої відповідальності, а також розмір податкових санкцій;
- процесуальні моменти податкового провадження під час вирішення справ про неналежне виконання обов'язку платником податку (збору) та податкові правопорушення;
- порядок оскарження дій (бездіяльності) податкових органів та їх посадових осіб.
Основні функції, які має виконувати Податковий кодекс, полягають:
o у стабілізації податкового права і створенні таким чином прогнозованого, визначеного економічного середовища;
o у забезпеченні єдиної термінології, уніфікації підходів до оподаткування, до відповідальності за податкові правопорушення, з одного боку, і до податкового адміністрування, з іншого, що створить умови для спрощення податкового законодавства, зробить його більш зрозумілим для платників;
o в узгодженні податкових законів, усуненні суперечностей між ними, встановленні механізмів взаємодії всіх елементів податкової системи в межах єдиного податкового правового простору, що забезпечить перетво-рення податкових законів у цілісну систему;
o у створенні уявлення про загальний податковий тягар у країні [185].
Внутрішній напрям регулювання підприємницької діяльності на засадах мінімізації податкових платежів - податкове планування - буде розкритий у наступних розділах.
ВИСНОВКИ
Як зазначалося вище, система оподаткування в Україні формувалась за надзвичайно складних економічних, соціальних і політичних умов. Саме вони і зумовили значною мірою недоліки, притаманні податковій системі нашої держави. Як справедливо зауважує П. Гайдуцький, "сьогодні ми відчуваємо втрати, пов'язані з функціонуванням цієї класичної податкової системи, яку запозичили з інших країн і механічно переклали на ніким ще не описану форму економіки, на економіку перехідного дифузійного типу, яка вже відійшла від застосування планово-адміністративних важелів регулювання економічних процесів, але в якій ще не створено умов для розвитку ринкових відносин.
Недосконалість системи оподаткування визнається багатьма вченими-економістами. Так, професор О. Д. Василик зауважує: "Нинішня податкова система виявилася неадекватною до умов перехідної економіки, створила значні податкові навантаження на суб'єктів господарювання, призвела до невиправданого вилучення обігових коштів підприємств, виникнення додаткової потреби в кредитних ресурсах... Все це призвело до утворення значного неофіційного сектора економіки, ухилень від оподаткування, затримки податкових надходжень"

 
 

Цікаве

Загрузка...