WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Cуть, види та облік відповідно поточної та довгострокової заборгованості - Реферат

Cуть, види та облік відповідно поточної та довгострокової заборгованості - Реферат

моментом вимоги, то в цьому випадку працівник повинен повернути гроші в 7-денний термін з дня пред'явлення вимоги.
Основні бухгалтерські проводки по іншій дебіторській заборгованості відображені в:
Облік іншої дебіторської заборгованості
№ зп. Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки
Дебет Кредит
1 2
3 4
1 Видано з каси довгострокову позику працівнику підприємства 163 "Інша дебіторська заборгованість" 30 "Каса", 3 1 "Рахунки в банках"
2 Проведено раніше перерахований аванс в
рахунок довгострокової дебіторської заборгованості 163 "Інша дебіторська заборгованість" 371 "Розрахунки за виданими авансами"
3 Реалізовано необоротні активи підприємства зі строком розрахунку більше 1 року 163 "Інша дебіторська заборгованість" 74 "Інші доходи"
4 Погашено працівником довгострокову позику основними засобами за домовленістю сторін 10 "Основні засоби" 163 "Інша дебіторська заборгованість"
5 Отримано в касу кошти в погашення довгострокової позики працівник}/ підприємства 30 "Каса", ЗІ "Рахунки в банках" 1 63 "Інша дебіторська заборгованість"
6 Відображено суму неповернутої позики при зверненні до суду 374 "Розрахунки за претензіями" 163 "Інша дебіторська заборгованість"
7 Переведено довгострокову дебіторську заборгованість до розряду поточної, коли до її погашення залишається менше року (довідка бухгалтерії) 377 "Розрахунки з іншими дебіторами" 163 "Інша дебіторська заборгованість"
8 Погашено неповернуту частину безпроцентної позики за рахунок прибутку підприємства 443 "Прибуток, використаний у звітному році" 163 "Інша дебіторська заборгованість"
9 Утримано із заробітної плати працівника неповернуту довгострокову позику 66 "Розрахунки з оплати праці" 163 "Інша дебіторська заборгованість"
10 Списана довгострокова дебіторська заборгованість внаслідок надзвичайних подій 99 "Надзвичайні витрати" 163 "Інша дебіторська заборгованість"
2.1.ОБЛІК КОРОТКОСТРОКОВОЇ (ПОТОЧНОЇ) ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
Дебіторська заборгованість включає всі вимоги підприємства до інших юридичних і фізичних осіб щодо грошей, товарів чи послуг. У більшості випадків можна визначити два головних види дебіторської заборгованості: товарну і нетоварну (неопераційну).
Товарна дебіторська заборгованість відноситься до короткострокової (поточної).
Поточна дебіторська заборгованість - сума дебіторської заборгованості, яка виникає під час нормального операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу.
Поточну дебіторську заборгованість можна класифікувати за трьома напрямками (мал. 4).
За строками платежу дебіторська заборгованість класифікується на відстрочену (строк здійснення обов'язків по якій ще не настав) і прострочену (строк здійснення обов'язків по якій вже наступив).
Безнадійна дебіторська заборгованість також відноситься до поточної дебіторської заборгованості (п. 4 П(С)БО 10).
Завершуючи дану, хочу визначити, що практично кожне підприємство зіткнулося з проблемою дебіторської заборгованості. Це, насамперед, зумовлено нестабільною економікою України, обтяжливою системою оподаткування та іншими чинниками, що приводять до зниження платоспроможності. В результаті цього виникають великі обсяги дебіторської заборгованості.
Під дебіторською заборгованістю розуміють суму заборгованості дебіторів підприємству на дату складання бухгалтерської звітності. Розрізняють довгострокову і поточну дебіторську заборгованість.
Довгострокова дебіторська заборгованість - це сума дебіторської заборгованості фізичних та юридичних осіб, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу.
Для обліку довгострокової дебіторської заборгованості передбачено рахунок 16 з субрахунками: 161 "Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду", 162 "Довгострокові векселі одержані", 163 "Інша дебіторська заборгованість". На субрахунку 161 відображаються чисті інвестиції орендодавця у : фінансову оренду, визначені згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 14 "Оренда". Субрахунок 162 призначений для обліку веселів, одержаних у забезпечення довгострокової дебіторської заборгованості.
Вексель - це письмово оформлене боргове зобов'язання встановленого зразка, яке засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити після настання строку певну суму грошей власнику векселя (векселедержателю). Бухгалтерський облік вексельних операцій залежить від видів векселів, порядку заповнення показників векселя та їх змісту, порядку видачі та прийняття (акцепту), передачі та авалю векселів. Аналітичний облік по вексельних операціях ведеться за кожним одержаним векселем (за видами
векселів): векселі, строк сплати по яких ще не настав; векселі, дисконтовані (враховані) банком; векселі, не оплачені у встановлений термін.
Призначення субрахунку 163 - облік довгострокової дебіторської заборгованості, яка не відображається на інших субрахунках рахунку 16 "Довгострокова дебіторська заборгованість". До іншої дебіторської заборгованості відноситься видача довгострокових позик працівникам підприємства та інші види розрахунків. Видача позик підприємством може проводитись, якщо вона передбачена статутом або іншим аналогічним документом підприємства тапри наявності оформлених належним чином документів.
Поточна дебіторська заборгованість - сума дебіторської заборгованості, яка виникає під час нормального операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу. У більшості випадків можна визначити два головних види дебіторської заборгованості: товарну і нетоварну (неопераційну). Операції називаються товарними, якщо мова йде про оплату продукції (яка має натурально-речову форму), робіт та послуг.
Для обліку товарної дебіторської заборгованості використовується рахунок 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками". По дебету рахунку 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" відображається продажна вартість реалізованої продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг (у тому числі на виконання бартерних контрактів), яка включає податок на додану вартість, акцизи та інші податки, збори (обов'язкові платежі), що підлягають перерахуванню до бюджетів та позабюджетних фондів і включені до вартості реалізації, по кредиту - сума платежів, які надійшли на рахунки підприємства в банківських установах, в касу та інші види розрахунків. Сальдо рахунку дебетове і відображає заборгованість покупців та замовників за одержану продукцію (роботи, послуги).
Аналітичний облік розрахунків з покупцями і замовниками ведеться за кожним покупцем та замовником, за кожним пред'явленим до сплати рахунком.
В балансі залишки по статтях дебіторської заборгованості відображаються в залежності від терміну погашення (в межах року чи більше) за різними статтями.
Нетоварна (або неопераційна) дебіторська заборгованість виникає від іншої діяльності підприємства (тобто операцій інших, ніж продаж товарів, виконання робіт або надання послуг). До нетоварних операцій відносяться розрахунки за виданими авансами, розрахунки з підзвітними особами, розрахунки за нарахованими доходами, розрахунки за претензіями, розрахунки за відшкодуванням завданих збитків, розрахунки за позиками членам кредитних спілок, розрахунки з іншими дебіторами.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Альбом бухгалтерських проводок. -Харків: Фактор, 2000. -80 с.
2. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. -3-е вид., перероб. і доп. - Житомир: ЖІТІ, 2001. -672 с.
3. Грабова Н.П. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках: Навч. Посібник: 3-тє вид., доповн. - К: А.С.К., 2001.-416с.
4. Енциклопедія бухгалтерських проводок // Бізнес (Додаток). -2000. - 24 липня.
5. Новий бухгалтерський облік в Україні (побудова і застосування): навчально-методичний посібник. -Тернопіль: Карт-бланш, 2000. - 288с.
6. Партии Г.О. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики.
Навчальний посібник. - К.: Знання, 2000. -245 с.
Додаток 1
ЖУРНАЛ ОРДЕР № 8
за січень 2000р.
Рахунок 16 "Довгострокова дебіторська заборгованість "
№ з/п Субра-хунок Сальдо на 1 січня 3 кредиту рахунка 16 в дебет рахунків Разом по кредиту рахунку В дебет рахунка 1 6 з кредиту рахунків Разом по
дебету рахунку Сальдо на 31 січня
31 35 377 ін. 10 69 ін.
1 161 60000 12000 12000 48000
2 162 3000 3000 3000 -
3 163 100 70 30 100 -
Разом 63100 3070 30 12000 15100 48000

 
 

Цікаве

Загрузка...