WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік операцій на поточному, рахунку в національній валюті - Реферат

Облік операцій на поточному, рахунку в національній валюті - Реферат

рахунком
31 "Рахунки в банках" (субрахунок 311 "Поточні рахунки в національній валюті")
№п/п
Зміст операцій
Кореспондуючі рахунки
Дебет Кредит
1 2 3 4
1. Зарахування сум, що надійшли від покупців або замовників в оплату рахунків-фактур за відвантажені товари, продукцію, послуги в національній валюті 311 361
2. Надходження сум готівкою 311 301
3. Зарахування готівки, зданої в банк через інкасатора 311 333
4. Зарахування залишку сум за невикористаними чековими книжками 311 313
5. Повернення невикористаної суми акредитива 311 313
6. Суми, що надійшли за погашені ощадні сертифікати 311 331
7. Кошти, що надійшли за погашені облігації 311 352
8. Зарахування сум за одержаними векселями 311 341
9. Зарахування сум, повернених фінансовими органами 311 641
10. Зарахування сум, що надійшли за претензіями 311 374
11. Зарахування сум, що надійшли від інших дебіторів 311 377
12. Помилково зарахована банком сума 311 374
13. Кошти, що надійшли від засновників підприємства як внески до статутного капіталу 311 46
14. Суми, що надійшли від перепродажу викуплених власних акцій 311 451
15. Суми, що надійшли від продажу акцій власної емісії:
- за номінальною вартістю 311 46
- на суму емісійного прибутку 311 46
16. Зарахування одержаних штрафів, пені, неустойки 311 715
17. Зарахування дивідендів від фінансових вкладів за участі в різних товариствах 311 731
18. Надходження сум на погашення дебіторської заборгованості, що списана з минулі роки до збитку 311 716
19. Зарахування сум одержаного короткострокового кредиту 311 601
20. Зарахування сум одержаного довгострокового кредиту 311 501
21, Зарахування сум, що надійшли від продажу облігацій 311 521
22. Зарахування на поточний рахунок одержаного кредиту для працівників підприємства 311 501
23. Одержання грошей в касу за чеком 301 311
24. Сплата заборгованості постачальникам 631 311
25. Перерахування платежів до бюджету 641 311
26. Сплата штрафів, пені, неустойки 948 311
27. Стягнення банком відсотків за кредит:
- за поточним і пролонгованим без змін умов кредиту 951 311
- за простроченим кредитом 951 311
28. Погашення короткострокової позики банку 601 311
29. Перерахування на погашення заборгованості:
- органам соціального страхування
- Пенсійному фонду
- за індивідуальним страхуванням
- за перерахуванням прибуткового податку з громадян та інших видів податків до бюджету
- до Державного фонду соціального страхування на випадок безробіття
- інші обов'язкові збори
652
651
654
641
653
642
311
311
311
311
311
311
30. Сплата векселів 621 311
31. Списання банком сум:
- за виставлення акредитивів 313 311
- за видачу чекових книжок 313 311
32. Перерахування організаціям і особам різної кредиторської заборгованості 685 311
33. Придбання ощадних сертифікатів банку 331 311
34. Викуп акціонерним товариством власних акцій у акціонерів 451 311
35. Фінансові внески в акції, облігації, різні вклади 141,
142,
143 311
36. Перерахування сум за претензіями 374 311
37. Внески коштів підприємств на депозитні рахунки в банках 313 311
38. Аванси, що переказані під звіт працівникам підприємства, які перебувають у відрядженні в інших містах 372 311
39. Оплата витрат, пов'язаних із заходами запобігання або ліквідації наслідків стихійного лиха 991
992 311
40. Суми, перераховані на утримання вищих організацій 949 311
41. Суми, списані на погашення заборгованості:
- за короткостроковими позиками 601 311
- за довгостроковими позиками 501 311
42. Перерахування банку суми, що одержана від працівників підприємства для погашення позики на індивідуальне житлове будівництво та на інші цілі 501 311
43. Перерахування авансів постачальникам і підрядникам за замовленнями з тривалим строком виконання 371 311
44. Погашення заборгованості за облігаціями 521 311
45. Придбання бланків векселів 92 311
46. Суми, що списані банком за касове обслуговування 92 311
47. Попередня оплата за товарно-матеріальні цінності (ТМЦ):
- в частині вартості ТМЦ без ПДВ 631 311
- на суму ПДВ 631 311
Віднесення цих сум до валових доходів або валових витрат залежить від правил ведення податкового обліку згідно зі ст. 11 Закону України "Про оподаткування прибутків підприємств", затвердженого Постановою Верхов-ної Ради України від 22. 05. 1997 р. № 283/97-ВР.
Заповнення облікових реєстрів за рахунком 31 "Рахунки в банках"
Дані про операції за рахунками в банку за журнально-ордерної форми обліку систематизуються у двох багатогранних реєстрах: у журналі-ордері №1 на кредиті рахунка 31 "Рахунки в банках" і у відомості № 1.2 - на дебеті рахунка. Підставою для складання цих реєстрів є виписки банку і додані до них розрахункові документи, що підтверджують зарахування грошових коштів на рахунок або їх списання. Записи в журналі-ордері та у відомості роблять після обробки банківських виписок, яка полягає у:
- перевірці відповідності записів у доданих до виписок розрахункових документах. При одержанні готівки з каси банку до виписки додається квитанція прибуткового касового ордера, яку оформляють під час оприбуткування готівки в касу підприємства. Якщо у виписці банку виявлено операції з помилкового зарахування грошових коштів (які не належать цьому підприємству), вживають заходів з повернення їх платникові;
- зазначенні в доданих розрахункових документах і банківській виписці шифрів кореспондуючих рахунків за кожною операцією;
- групуванні окремо по дебету і окремо по кредиту
сум через підрахунок за однорідними операціями по однойменних кореспондуючих рахунках, шифри яких проставлено у виписці;
- підрахунку сум, занесених у відповідні до кореспондуючих рахунків графи в журналі-ордері № 1 і відомості № 1.2, і запису результатів підрахунку.
Аналітичний облік за рахунком 31 у розрізі кореспондуючих рахунків відображають у листках-розшифровках на основі доданих до виписки банку розрахункових документів, у яких зазначено номер документа, дату, коротке найменування та суму операції.
По закінченні місяця в журналі-ордері № 1 і відомості № 1.2 підводять підсумки за кореспондуючими рахунками і звіряють з оборотами за цими рахунками, що відображені в інших облікових реєстрах у кореспонденції з рахунком 31. Обороти за місяць із журналу-ордера № 1 переносять у Головну книгу.
Залишок грошових коштів на рахунках в банку відображають у відомості № 1.2 тільки на початок і кінець місяця. Залишок грошових коштів, указаний на кінець місяця у відомості № 1.2, має відповідати залишку грошових коштів на поточному рахунку, який (залишок) відображено в останній у цьому місяці виписці банку, і даним Головної книги.

 
 

Цікаве

Загрузка...